Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 446 results:
[ Συντάκτης(Desc)] Τίτλος Τύπος Έτος
Filters: First Letter Of Last Name is M  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
M., Β. (2005).  Διερεύνηση της βιωσιμότητας της απομονωμένης καρδιάς του βατράχου Rana ridibunda υπό διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και οξυγόνου. (99 σελ.) .
Machairas, I., & Hovardas T. (2005).  Determining visitors' dispositions toward the designation of a Greek National Park. Environmental Management. 36, 73-88.
Machairas, I., A Ciani C., & Sgardelis S.P. (2003).  Interpopulation differences in activity patterns of Macaca sylvanus in the Moroccan Middle Atlas. Human Evolution. 18, 185-202.
Machias, A.., Stergiou K.I.., & Vatsos P. (2001).  Deep-water trawling discards in the western Ionian Sea. Book of Abstracts: pp. 38 - Book of Abstracts: pp. 38.
Machias, A.., Stergiou K.I.., Somarakis S., Karpouzi V.S., & Kapantagakis A.. (2008).  Trends in trawl and purse seine catch rates in the north-eastern Mediterranean. Mediterranean Marine Science. 9, 49-65.
MacPherson, L.., Ganias K.., & Marshall C.. T. (2011).  Inaccuracies in routinely collected Atlantic herring (Clupea harengus) maturity data and correction using a gonadosomatic index model. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. 91, 1477-1487.
Mademtzoglou, D.., Akmoutsou P.., Kounatidis I., Franzios G., Drosopoulou E., Vokou D.., et al. (2011).  Applying the Drosophila wing spot test to assess the genotoxic impact of 10 essential oil constituents used as flavouring agents or cosmetic ingredients. Flavour and Fragrance Journal. 26, 447-451.
Mademtzoglou, D.., Pavlidou T.., Bazioti M.. G., Koutsonikou C.., Lioulia E.., Akmoutsou P.., et al. (2013).  Assessment of the genotoxic potential of essential oil constituents by the Drosophila wing spot test. Flavour and Fragrance Journal. 28, 188-194.
Magie, S., Hadzopoulou M., & Rubick M. (1981).  Secretory α-Glucosidase association with membranes of Aspergillus niger. Annual Meeting of the Federation of.... 40, 692 - 692.
Makra, L.., Santa T.., Matyasovszky I.., Damialis A., Karatzas K.., Bergmann K.. - C., et al. (2010).  Airborne pollen in three European cities: Detection of atmospheric circulation pathways by applying three-dimensional clustering of backward trajectories. Journal of Geophysical Research D: Atmospheres. 115,
Makrigianni, E., Sgardelis S.P., Poirazidis K., & Athanasiadis A.. (2008).  Breeding biology and nesting site selection by the spur-winged plover Hoplopterus spinosus in the Evros Delta, NE Greece. Journal of Natural History. 42, 333-344.
Makrodimos, N.., Blionis G.J., Krigas N., & Vokou D.. (2008).  Flower morphology, phenology and visitor patterns in an alpine community on Mt Olympos,. Greece. Flora. 449–468.
Malea, P.., & Haritonidis S. (1989).  Uptake of Cu, Cd, Zn and Pb in Posidonia oceanica (Linnaeus) from Antikyra Gulf, Greece: preliminary note. Marine Environmental Research. 28, 495-498.
Malea, P.., Kevrekidis T., Chatzipanagiotou K-R., & Mogias A. (2018).  Cadmium uptake kinetics in parts of the seagrass Cymodocea nodosa at high exposure concentrations. Journal of Biological Research-Thessaloniki. 25(1), 
Malea, P.. (1994).  Seasonal variation and local distribution of metals in the seagrass Ηalophila stipulacea (Försk.) Aschers in the Antikyra Gulf, Greece. . Environmental Pollution. 85,
Malea, P., Mylona Z., & Kevrekidis T. (2019).  Trace elements in the seagrass Posidonia oceanica: Compartmentation and relationships with seawater and sediment concentrations. Science of The Total Environment. 686, 63 - 74.
Malea, P.., Kevrekidis T., & Haritonidis S. (1995).  The short-term uptake of zinc and cell mortality of the seagrass Halophila stipulacea (Forsk.) Aschers.. Israel Journal of Pla