Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 38 results:
[ Συντάκτης(Asc)] Τίτλος Τύπος Έτος
Filters: First Letter Of Last Name is O  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
O
Ouzounis, C., Grieshaber M., & Michaelidis B.. (2002).  Greenhouse effects and the acid-base balance of marine bivalve Mytilus galloprovincialis. International Congress on the.... Thessaloniki, 115 - 115.
Ouzounis, C., Scouras Z.G.., Pantzartzi C.., Pantis I., Sgardelis S.P., & Antoniou I. (2010).  FROM INFORMATION COMPLEXITY TO THE NETWORKS OF LIFE: ΙI. COMPUTATIONAL BIOLOGY AND GENETIC NETS. 5th Panhellenic Ecology Conference .... Patras,
Ouzounis, C. A., & Kappas I. (2020).  Travelling to scientific meetings is a mission, not a vacation. EMBO reports. 21(4), 
Ouzounidou, G.., Ciamporova M., Moustakas M.., & Karataglis S.. (1994).  Responses of maize roots to copper stress. Abstracts 9th Congress of the Federation.... 36, 286 - 286.
Ouzounidou, G.., Moustakas M.., & Strasser R.J.. (1997).  Sites of action of copper in the photosynthetic apparatus of maize leaves.. Australian Journal of Plant Physiology. 24, 81-90.
Ouzounidou, G.., Ciamporova M., Moustakas M.., & Karataglis S.. (1995).  Responses of maize (Zea mays L.) plants to copper stress - I. Growth, mineral content and ultrastructure of roots. Environmental and Experimental Botany. 35, 167-176.
Ouzounidou, G.., Moustakas M.., & Strasser R.J.. (1997).  Sites of action of copper in the photosynthetic apparatus of maize leaves: Kinetic analysis of chlorophyll fluorescence, oxygen evolution, absorption changes and thermal dissipation as monitored by photoacoustic signals. Australian Journal of Plant Physiology. 24, 81-90.
Ouzounidou, G.., Eleftheriou E.P., & Karataglis S.. (1992).  Ecophysiological and ultrastructural effects of copper in Thlaspi ochroleucum Boiss and Heldr. (Cruciferae).. Canadian Journal of Botany. 70, 947-957.
Ouzounidou, G.., Moustakas M.., & Lannoye R.. (1995).  Chlorophyll fluorescence and photoacoustic characteristics in relationship to changes in chlorophyll and Ca2+ content of a Cu-tolerant Silene compacta ecotype under Cu treatment. Physiologia Plantarum. 93, 551-557.
Ouzounidou, G.., Lannoye R.., & Karataglis S.. (1993).  Measurments of photosynthetic activities in intact leaves under copper stress.. Plant Science. 89, 221-226.
Ouzounidou, G.., Asfi M.., & Moustakas M.. (2008).  The impact of olive-mill wastewaters on physiology and nutritional value of peas. Abstracts VI International Symposium on.... Portugal, 84 - 84.
Ouzounidou, G.., Moustakas M.., Symeonidis L., & Karataglis S.. (2006).  Response of wheat seedlings to Ni stress: Effects of supplemental calcium. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. 50, 346-352.
Ouzounidou, G.., Moustakas M.., & Eleftheriou E.P. (1997).  Physiological and ultrastructural effects of cadmium on wheat (Triticum aestivum L.) leaves. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. 32, 154-160.
Ouzounidou, G.., Symeonidis L., Babalonas D., & Karataglis S.. (1994).  Comparative responses of a copper-tolerant and a copper-sensitive population of Minuartia hirsuta to copper toxicity. Journal of Plant Physiology. 144, 109-115.
Orologas, N., & Tsekos I.. (2001).  Spatial representation of cellulose synthesis in the red algal cell wall.. Proceedings of VII International.... Thessaloniki, Greece,
Orologas, N., & Tsekos I.. (1997).  Effects of 2,6-dichlorobenzonitrile on the supramolecular organization of the plasma membrane and on thallus morphology of Erythrocladia subintegra Rosenv. (Rhodophyta).. First Balkan Botanical Congress. Thessaloniki, Greece, 132 - 132.
Orologas, N., Delivopoulos S.G.., Dimopoulou A., & Tsekos I.. (2005).  Effects of 2,6-dichlorobenzonitrile on plasma membrane cellulose synthesizing complexes and cellulose localization in cells of the red alga Erythrocladia subintegra. Phycologia. 44, 465-476.
Orologas, N., & Tsekos I.. (2001).  Effects of Brefeldin A on the structure and function of Golgi apparatus in the marine red alga Erythrocladia subintegra Rosenv.. Proceedings of VII International.... Thessaloniki, Greece,
Oro, D.., Baccetti N., Boukhalfa D., Eken G., A hili E., Goutner V., et al. (2000).