Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 1859 results:
Συντάκτης Τίτλος [ Τύπος(Desc)] Έτος
Filters: First Letter Of Last Name is M  [Clear All Filters]
Book
Margaris, N.S., Arianoutsou M., & Reiter R. J. (1983).  Adaptive Strategies in Terrestrial Animals.
Margaris, N.S., Koedam A., & Vokou D.. (1982).  Aromatic Plants: Basic and Applied Aspects. 283 - 283.
Fantechi, R., & Margaris N.S. (1986).  Desertification in Europe.. 231 - 231.
Margaris, N.S. (1986).  Ecological Risks affecting the European Forests. Forecasting and Assessment in Science , Technology. 45 - 45.
Hall, D. O., Myers N., & Margaris N.S. (1985).  Economics of Ecosystem Management.. 254 - 254.
Hall, D. O., Myers N., & Margaris N.S. (1985).  Economics of Ecosystem Management.. 254 - 254.
Margaris, N.S., Arianoutsou M., Paraskevopoulos S., Diamantopoulos I., & Vokou D.. (1985).  Harvesting Before the Fire for Energy Mediterranean-type ecosystems: Costs , Benefits. 79 - 79.
Kavakiotis, I., Triantafyllidis A., Tsoumakas G., & Vlahavas I. (2014).  Lecture Notes in Computer ScienceArtificial Intelligence: Methods and ApplicationsFeature Evaluation Metrics for Population Genomic Data. (Hutchison, D., Kanade T., Kittler J., Kleinberg J. M., Kobsa A., Mattern F., et al., Ed.).8445, 436 - 441.
Kavakiotis, I., Triantafyllidis A., Tsoumakas G., & Vlahavas I. (2014).  Lecture Notes in Computer ScienceArtificial Intelligence: Methods and ApplicationsFeature Evaluation Metrics for Population Genomic Data. (Hutchison, D., Kanade T., Kittler J., Kleinberg J. M., Kobsa A., Mattern F., et al., Ed.).8445, 436 - 441.
Tsoktouridis, G.., Maloupa E., & Krigas N. (2009).  Phylogenetic analysis of six closely related Mediterranean taxa of Lamiaceae, using the ITS1, 5.8S and ITS2 nuclear ribosomal regions. 813, 307-316.
Tsekos, I.., & Moustakas M.. (1998).  Progress in Botanical Research.. 648 - 648.
Margaris, N.S., Vokou D.., & Diamantopoulos I. (1985).  Quality and Quantity of Latex which can be produced from Natural Vegetation in Greece.. 45 - 45.
Maloupa, E., & Krigas N. (2007).  A young “David” botanic garden and a giant “Goliath” 2010 target: A critical encounter to halt biodiversity loss in Greece. 5th Planta Europa Conference. 5 - 9.