Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 815 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: First Letter Of Last Name is H  [Clear All Filters]
2019
Giakoumi, S., Hermoso V., Carvalho S. B., Markantonatou V., Dagys M., Iwamura T., et al. (2019).  Conserving European biodiversity across realms. Conservation Letters. 12(1), e12586.
Sánchez, B. Janice, Tremblay A-M. K., Leduc-Gaudet J-P., Hall D. T., Kovacs E., Ma J. F., et al. (2019).  Depletion of HuR in murine skeletal muscle enhances exercise endurance and prevents cancer-induced muscle atrophy. Nature Communications. 10(1), 
Sánchez, B. Janice, Tremblay A-M. K., Leduc-Gaudet J-P., Hall D. T., Kovacs E., Ma J. F., et al. (2019).  Depletion of HuR in murine skeletal muscle enhances exercise endurance and prevents cancer-induced muscle atrophy. Nature Communications. 10(1), 
Sánchez, B. Janice, Tremblay A-M. K., Leduc-Gaudet J-P., Hall D. T., Kovacs E., Ma J. F., et al. (2019).  Depletion of HuR in murine skeletal muscle enhances exercise endurance and prevents cancer-induced muscle atrophy. Nature Communications. 10(1), 
Sánchez, B. Janice, Tremblay A-M. K., Leduc-Gaudet J-P., Hall D. T., Kovacs E., Ma J. F., et al. (2019).  Depletion of HuR in murine skeletal muscle enhances exercise endurance and prevents cancer-induced muscle atrophy. Nature Communications. 10(1), 
Gkelis, S., Panou M., Konstantinou D., Apostolidis P., Kasampali A., Papadimitriou S., et al. (2019).  Diversity, Cyanotoxin Production, and Bioactivities of Cyanobacteria Isolated from Freshwaters of Greece. Toxins. 11(8), 436.
von Raab-Straube, E., Raus T., Bazos I., Cornec J.. P., de Bélair G., Dimitrakopoulos P. G., et al. (2019).  Euro+Med-Checklist Notulae, 11. Willdenowia. 49(3), 421.
Ongaro, L., Scliar M. O., Flores R., Raveane A., Marnetto D., Sarno S., et al. (2019).  The Genomic Impact of European Colonization of the Americas. Current Biology. 29(23), 3974 - 3986.e4.
Ongaro, L., Scliar M. O., Flores R., Raveane A., Marnetto D., Sarno S., et al. (2019).  The Genomic Impact of European Colonization of the Americas. Current Biology. 29(23), 3974 - 3986.e4.
Konstantinou, D., Voultsiadou E., Panteris E., Zervou S‐K., Hiskia A., & Gkelis S. (2019).  Leptothoe, a new genus of marine cyanobacteria (Synechococcales) and three new species associated with sponges from the Aegean Sea. Journal of Phycology.