Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 1859 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: First Letter Of Last Name is M  [Clear All Filters]
2020
Konstantinou, Mavrogonatou, Zervou, Giannogonas, & Gkelis S. (2020).  Bioprospecting Sponge-Associated Marine Cyanobacteria to Produce Bioactive Compounds. Toxins. 12(2), 73.
Lazou, A., Ikonomidis I., Barteková M., Benedek T., Makavos G., Palioura D., et al. (2020).  Chronic inflammatory diseases, myocardial function and cardioprotection. British Journal of Pharmacology.
Ferreira, A., Reis A., Vidovic S., Vladic J., Gkelis S., Melkonyan L., et al. (2020).  Combining Microalgae-Based Wastewater Treatment with Biofuel and Bio-Based Production in the Frame of a Biorefinery. (Hallmann, A., & Rampelotto P. H., Ed.). 319 - 369.
Ferreira, A., Reis A., Vidovic S., Vladic J., Gkelis S., Melkonyan L., et al. (2020).  Combining Microalgae-Based Wastewater Treatment with Biofuel and Bio-Based Production in the Frame of a Biorefinery. (Hallmann, A., & Rampelotto P. H., Ed.). 319 - 369.
Anastasiou, T. I., Mandalakis M., Krigas N., Vézignol T., Lazari D., Katharios P., et al. (2020).  Comparative Evaluation of Essential Oils from Medicinal-Aromatic Plants of Greece: Chemical Composition, Antioxidant Capacity and Antimicrobial Activity against Bacterial Fish Pathogens. Molecules. 25(1), 148.
Feidantsis, K., Giantsis I. A., Vratsistas A., Makri S., Pappa A-Z., Drosopoulou E., et al. (2020).  Correlation between intermediary metabolism, Hsp gene expression, and oxidative stress-related proteins in long-term thermal-stressed Mytilus galloprovincialis. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 319(3), R264 - R281.
Feidantsis, K., Giantsis I. A., Vratsistas A., Makri S., Pappa A-Z., Drosopoulou E., et al. (2020).  Correlation between intermediary metabolism, Hsp gene expression, and oxidative stress-related proteins in long-term thermal-stressed Mytilus galloprovincialis. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 319(3), R264 - R281.
Feidantsis, K., Giantsis I. A., Vratsistas A., Makri S., Pappa A-Z., Drosopoulou E., et al. (2020).  Correlation between intermediary metabolism, Hsp gene expression, and oxidative stress-related proteins in long-term thermal-stressed Mytilus galloprovincialis. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 319(3), R264 - R281.
Bayega, A., Djambazian H., Tsoumani K. T., Gregoriou M-E., Sagri E., Drosopoulou E., et al. (2020).  De novo assembly of the olive fruit fly (Bactrocera oleae) genome with linked-reads and long-read technologies minimizes gaps and provides exceptional Y chromosome assembly. BMC Genomics. 21(1), 
Bayega, A., Djambazian H., Tsoumani K. T., Gregoriou M-E., Sagri E., Drosopoulou E., et al. (2020).  De novo assembly of the olive fruit fly (Bactrocera oleae) genome with linked-reads and long-read technologies minimizes gaps and provides exceptional Y chromosome assembly. BMC Genomics. 21(1), 
Mukherjee, S., Kumar R., Lenou E. Tsakem, Basrur V., Kontoyiannis D. L., Ioakeimidis F., et al. (2020).  Deubiquitination of NLRP6 inflammasome by Cyld critically regulates intestinal inflammation. Nature Immunology. 21(6), 626 - 635.
Mukherjee, S., Kumar R., Lenou E. Tsakem, Basrur V., Kontoyiannis D. L., Ioakeimidis F., et al. (2020).  Deubiquitination of NLRP6 inflammasome by Cyld critically regulates intestinal inflammation. Nature Immunology. 21(6), 626 - 635.
Mylona, Z., Panteris E., Kevrekidis T., & Malea P. (2020).  Effects of titanium dioxide nanoparticles on leaf cell structure and viability, and leaf elongation in the seagrass Halophila stipulacea. Science of The Total Environment. 719, 137378.