Διπλωματικές

Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας του νερού της Λίμνης Βόλβης με βάση το Φυτοπλαγκτό

Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας του νερού της Λίμνης Δοϊράνης με βάση το φυτοπλαγκτό και το ζωοπλαγκτό

Παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και των υδρομορφολογικών παραμέτρων του ποταμού Ρήχιου σύμφωνα με την Oδηγία 2000/60/ΕΚ

Οικολογική κατάσταση και ανάλυση πιέσεων στον ποταμό Σοφαδίτη

Σύγκριση Ποτάμιων Τυπολογικών Συστημάτων στην Ελλάδα

Λεκάνη Απορροής της λίμνης Βόλβη

Αποτίμηση της Αξίας του Αρδευτικού Νερού στην Περιοχή της Βόλβης (Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας)

Έρευνα γεωθερμικού πεδίου της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Κερκίνης και προτάσεις αξιοποίησής του

Εκτίμηση της Τρωτότητας των υπόγειων υδάτων στη ρύπανση στον προσχωματικό υδροφορέα της Μυγδονίας λεκάνης απορροής

Τα τρηματοφόρα ως δείκτες οικολογικής ποιότητας στην περιοχή της νήσου Ρόδου

Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας του ποταμού Χαβρία το 2011

Εκτίμηση οικολογικής ποιότητας ποταμών της νήσου Σαμοθράκης για το έτος 2011 σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ

Οικολογική ποιότητα και συνθήκες τροφοδοσίας νερού στη λίμνη Βεγορίτιδα

Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής

Διαχρονική εξέλιξη της ποιοτικής κατάστασης των νερών του Θερμαϊκού κόλπου

Μελέτη του υδρολογικού κύκλου της λεκάνης απορροής της λίμνης Κορώνειας με μεθόδους ισοτοπικής γεωχημείας

Διερεύνηση Παράκτιας Ιζηματομεταφοράς στο Κόλπο Ιερισσού Χαλκιδικής

copyright (c), 2010