ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜΣ)
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ»
 

 
 

Αρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. για την Απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής» εξειδικεύει την προβλεπόμενη από την Υπουργική Απόφαση Αρ. 67145/Β7  διάρθρωση και οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. στο πλαίσιο του Ν.3685/2008, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ Β’1099/5.09.2000) και του Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΑΕΙ (ΠΔ 160/2008, ΦΕΚ Α’ 220/3.11.2008).
 

Αρθρο 2
Διοίκηση του ΔΠΜΣ

1. Όργανα του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

α. Για την υλοποίηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) και την εύρυθμη λειτουργία του είναι αρμόδια η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) που προβλέπεται στο άρθρο 2 περ.β΄του Ν.3685/2008 και συγκροτείται από το 1/3 των μελών της Γ.Σ.Ε.Σ. του κάθε συμμετέχοντος Τμήματος. Της ΕΔΕ προεδρεύει ο Διευθυντής Σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 2δ) Ν.3685/2008.

β. Η Σ.Ε. συγκροτείται από την Ε.Δ.Ε. και σε αυτήν συμμετέχουν από 3 μέλη ΔΕΠ των τριών συνεργαζομένων τμημάτων του Δ.Π.Μ.Σ., που δεν είναι απαραίτητο να είναι και μέλη της Ε.Δ.Ε. Η Σ.Ε. προεδρεύεται από τον Διευθυντή Σπουδών. Ο Διευθυντής Σπουδών οφείλει να είναι μέλος ΔΕΠ από τις δύο ανώτερες βαθμίδες, να ανήκει στην Ε.Δ.Ε. και να εκλέγεται από την ΕΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2454/1997 (ΦΕΚ 7/30.01.1997).

2. Η Σ.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητες του αρθρου 2 του Ν.3685/2008, ιδίως δε :

α. Η Σ.Ε. είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος, συνεδριάζει με ευθύνη του Διευθυντή, ο οποίος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει. Στις συνεδριάσεις μπορεί να συμμετέχει ως παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών.

β. Επιβλέπει τις εξετάσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό για την εγγραφή υποψηφίων.

γ. Η Σ.Ε. θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 4 από τα μέλη της και ο Διευθυντής. Οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία, αλλά τόσο ο Διευθυντής όσο και τα μέλη μπορούν να υποβάλλουν στη Ε.Δ.Ε. τις προτάσεις  που μειοψήφησαν.

δ. Στις συνεδριάσεις της Σ.Ε. τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά τηρούνται από μέλος που ορίζει η  Σ.Ε. ή από το Διευθυντή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την ορθή τήρηση αυτών.

ε. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Σ.Ε. διανέμονται στα μέλη της Σ.Ε. μαζί με την πρόσκληση της επόμενης συνεδρίασης, κατά την οποία συζητούνται ως πρώτο θέμα και επικυρώνονται.

3. Η Ε.Δ.Ε.  ασκεί τις αρμοδιότητες του Ν.3685/2008, ιδίως δε:
α.Καθορίζει τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι .

β. Επικυρώνει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων στο ΔΠΜΣ.

γ. Ορίζει τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών με πρόταση του επιβλέποντος καθηγητή.

δ. Ορίζει τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών.

ε. Απονέμει τα μεταπτυχιακά διπλώματα.

στ. Αναθέτει , μετά από εισήγηση της Γ.Σ. των μελών ΔΕΠ των συνεργαζόμενων στο ΔΠΜΣ Τμημάτων, σε μέλη   των συνεργαζόμενων στο ΔΠΜΣ Τμημάτων ή άλλων πανεπιστημίων της χώρας , καθώς και σε επισκέπτες- Καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες.

ζ. Η Ε.Δ.Ε. συγκαλείται από το Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. εφόσον ο Διευθυντής είναι και μέλος της Ε.Δ.Ε., άλλως συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας.

η. Αν ο Διευθυντής δεν είναι μέλος της Ε.Δ.Ε., ο Πρόεδρος του Τμήματος τον καλεί να μετέχει στις εργασίες της, χωρίς το δικαίωμα ψήφου. Το ίδιο μπορεί να ισχύσει, και για όλα τα μέλη της Σ.Ε. αν δεν είναι μέλη της Ε.Δ.Ε.

θ.  Η θητεία της Σ.Ε. και του Διευθυντή έχει διάρκεια ίση με αυτή του κύκλου διάρκειας του Δ.Π.Μ.Σ., οπότε και μπορεί να ανανεώνεται. Στο τέλος του κύκλου διάρκειας του Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται αξιολόγηση από Επιτροπή στην οποία μπορεί να συμμετέχουν και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες.

ι. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Διευθυντή μπορεί να αντικαθίσταται από το αρχαιότερο μέλος της Σ.Ε.

4. Ο Διευθυντής Σπουδών ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 6 του Ν.2454/1997.
 
Αρθρο 3

Εφόσον δεν οριστεί από την Ε.Δ.Ε. άλλη επιτροπή για την επιλογή των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ., η Σ.Ε. αναλαμβάνει και αυτό το έργο.
 

Αρθρο 4

α. Το Δ.Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας, επικουρούμενη από τη Γραμματεία του Προγράμματος. Όταν τα οικονομικά του Προγράμματος δεν επιτρέπουν την πρόσληψη Γραμματέα, παρέχεται εκ περιτροπής γραμματειακή υποστήριξη από τις Γραμματείες των συμμετεχόντων Τμημάτων. Τη σχετική απόφαση παίρνει η Ε.Δ.Ε. ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ.


β. Το Δ.Π.Μ.Σ. διαθέτει δικό του πρωτόκολλο εισερχόμενων-εξερχόμενων εγγράφων, το οποίο τηρείται με βάση το ακαδημαϊκό έτος.

 

Αρθρο 5
Προϋποθέσεις εγγραφής

α. Στο προτεινόμενο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και άλλων Τμημάτων συναφών με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.

β. Η προκήρυξη των θέσεων για την εισαγωγή πτυχιούχων στον πρώτο κύκλο του Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) γίνεται κάθε Νοέμβριο. Αιτήσεις των υποψηφίων για συμμετοχή στην επιλογή γίνονται δεκτές για 20 ημέρες μετά την προκήρυξη. Ως απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται: επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία (οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων αλλοδαπής υποχρεούνται να καταθέσουν βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικό ξένης γλώσσας, αντίγραφο διπλωματικής εργασίας (αν υπάρχει) και όποια πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία ενισχύουν την αίτησή τους.
 

Αρθρο 6
Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων

α.Η Επιτροπή Επιλογής αξιολογεί τους υποψήφιους το αργότερο 3 εβδομάδες μετά τη λήξη της προκήρυξης και εισηγείται στη Ε.Δ.Ε. πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Την επάρκεια στη γνώση της ξένης γλώσσας.  Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα κατά προτίμηση την αγγλική, και οι αλλοδαποί επαρκώς και την ελληνική. Υποψήφιος με προπτυχιακές σπουδές σε χώρα του εξωτερικού, απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ξένης γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά και προφορικά από επιτροπή που ορίζει η Σ.Ε., ώστε να διαπιστωθεί η επάρκεια στην ξένη γλώσσα.

2. Το γενικό βαθμό του πτυχίου και τους βαθμούς των 6 (έξι) συγγενέστερων μαθημάτων προς το γνωστικό αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος.

3. Την επίδοση σε προπτυχιακή διπλωματική εργασία (αν υπάρχει).

4. Τη συναφή επαγγελματική εμπειρία, την ερευνητική δραστηριότητα και τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

5. Την προφορική συνέντευξη των υποψηφίων στην Επιτροπή Επιλογής.

6. Άλλα κριτήρια που θα ορίσει η Ε.Δ.Ε. ή θα προτείνει η Συντονιστική Επιτροπή και αναφέρονται στην προκήρυξη, ως και άλλα στοιχεία που ορίζει ο νόμος.

β. Ο συντελεστής συνάφειας ,ο οποίος κυμαίνεται από 0,1-1, καθορίζεται ανάλογα με το αντικείμενο, την κατεύθυνση και τα συναφή μαθήματα του προπτυχιακού τίτλου σπουδών και πολλαπλασιάζεται με τα μόρια του βαθμού πτυχίου. Οι συντελεστές συνάφειας ορίζονται από τη συντονιστική επιτροπή.
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΥΡΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

Πτυχίο (βαθμός πτυχίου Χ2)

10 - 20

10

Συντελεστής συνάφειας

0.1 - 1

0.6

Διπλωματική εργασία ή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα προστασίας και διαχείρισης υδατικών πόρων

0 - 10 (βιβλιογραφική)
11- 20 (πρωτότυπη)

-

Ερευνητική δραστηριότητα, Συνέδρια, Σεμινάρια, κτλ.
(σχετικά με την κατεύθυνση)

0-18

0

Συνέντευξη

0-30

15

γ. Είναι δυνατόν να είναι υποψήφιοι του Δ.Π.Μ.Σ. και τελειόφοιτοι, οι οποίοι έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα και διπλωματική εργασία και υπολείπεται η ορκωμοσία τους.

 

Αρθρο 7
Αριθμός εισακτέων-Εγγραφές

α. Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε δέκα πέντε (15) κατά έτος, 2 τουλάχιστον ανά γνωστική περιοχή των συμμετεχόντων Τμημάτων.

β. Οι επιλεγμένοι στο Δ.Π.Μ.Σ. θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας εντός μιας εβδομάδας  μετά την επιλογή τους. Αν μετά την προθεσμία αυτή δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των εισακτέων, καλούνται για εγγραφή με σειρά επιτυχίας οι επιλαχόντες.

γ. Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., σε συναφή όμως θέματα με τις κατευθύνσεις του Προγράμματος Δ.Π.Μ.Σ., εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού και εκτός διαδικασιών επιλογής. Ο αριθμός τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30 % των εισακτέων.

 

Αρθρο 8
Αναστολή φοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών

1.Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει με αίτηση του άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του. Η άδεια χορηγείται με απόφαση της ΕΔΕ για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους μόνο για μία φορά και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων ούτε μικρότερη του ενός εξαμήνου. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν υπολογίζεται σε περίπτωση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας φοίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού. 

2. Φοιτητής που θα επαναλάβει τη φοίτηση του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, τα σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ. στα οποία δεν έχει αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή φοίτησης του. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος λαμβάνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού φοιτητή.
 
Αρθρο 9
Παρακολούθηση-Εξετάσεις

Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά 90 Ευρωπαϊκές διδακτικές μονάδες (Ε.Δ.Μ.=ECTS). Στα δυο πρώτα εξάμηνα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα ολοκληρώσουν 8 υποχρεωτικά μαθήματα, 1 μελέτη ειδικών περιπτώσεων και την πρακτική άσκηση (τα παραπάνω αντιστοιχούν σε 60 Ευρωπαϊκές διδακτικές μονάδες) και στο τρίτο εξάμηνο τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (που αντιστοιχεί σε 30 Ευρωπαϊκές διδακτικές μονάδες).

α. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση κατά την οποία ένας μεταπτυχιακός φοιτητής δεν παρακολούθησε τουλάχιστον το 80 % των ωρών διδασκαλίας και εργαστηρίων ή ασκήσεων ενός μαθήματος δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις του μαθήματος αυτού, αλλά μπορεί μετά από αίτησή του και θετική απόφαση της Σ.Ε. να παρακολουθήσει εκ νέου το μάθημα αυτό στον επόμενο και μόνον κύκλο του Δ.Π.Μ.Σ. Η δυνατότητα αυτή ισχύει εφόσον πρόκειται για το πολύ 2 μαθήματα του αυτού εξαμήνου ή από ένα σε κάθε από τα 2 πρώτα εξάμηνα του προγράμματος, άλλως διαγράφεται από το Δ.Π.Μ.Σ.

β. Ένας φοιτητής κρατά το απουσιολόγιο και αναγράφει τους απόντες. Οι διδάσκοντες οφείλουν να το βεβαιώνουν με την υπογραφή τους στην αντίστοιχη στήλη.

γ. Με τη λήξη κάθε μαθήματος οι φοιτητές συμπληρώνουν (διατηρώντας την ανωνυμία τους) ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση και αναμόρφωση του προγράμματος.

δ. Ως τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται η εκπόνηση μιας ατομικής ή συλλογικής εργασίας σε κάθε μάθημα, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει και την εφαρμογή άλλων τρόπων, όπως γραπτή εξέταση, μετά από συνεννόηση της διδακτικής ομάδας του μαθήματος με τη Συντονιστική Επιτροπή.

ε. Οι διδάσκοντες οι οποίοι προβλέπονται από το πρόγραμμα να δώσουν θέματα για τις εργασίες που θα εκπονούνται από τους φοιτητές στα πλαίσια των μαθημάτων, οφείλουν να παραδίδουν στο Διευθυντή του Προγράμματος τους γενικούς τίτλους των θεμάτων, στις αρχές κάθε εξαμήνου. Αν κάποιος ή κάποιοι διδάσκοντες δεν παραδώσουν θέματα, μετά την παρέλευση 10 ημερών, από τις παραπάνω ημερομηνίες, αναλαμβάνει η Σ.Ε. να ορίσει νέο εισηγητή θέματος. Οι τίτλοι δίδονται στους φοιτητές. Οι φοιτητές κάνουν την επιλογή των θεμάτων και έχουν την υποχρέωση να έρθουν σε επικοινωνία με τους διδάσκοντες από τους οποίους θα πάρουν τους οριστικούς τίτλους και τις σχετικές οδηγίες. Για την εκπόνηση των εργασιών από τους φοιτητές προβλέπεται από το πρόγραμμα διακοπή των παραδόσεων των μαθημάτων για ορισμένες ημέρες. Η Σ.Ε. ορίζει για κάθε εργασία δύο εξεταστές, ένας από τους οποίους είναι ο εισηγητής του θέματος. Οι φοιτητές έχουν υποχρέωση να παραδίδουν τις εργασίες τους και στους δυο εξεταστές, τουλάχιστον μια ημέρα πριν από την παρουσίαση (ανάπτυξη). Το εξώφυλλο (υπόδειγμα του οποίου είναι κατατεθειμένο στη Γραμματεία του Προγράμματος), γράφεται ομοιόμορφα σε όλες τις εργασίες που εκπονούνται στα πλαίσια των μαθημάτων.

στ. Οι εργασίες αναπτύσσονται από τους φοιτητές ενώπιον των λοιπών φοιτητών του προγράμματος και των δύο εξεταστών, οι οποίοι και βαθμολογούν τους φοιτητές σε ειδικό έντυπο (Δελτίο Αξιολόγησης Εργασιών), ένα για κάθε μάθημα. Το έντυπο παραδίδεται στο Διευθυντή του Προγράμματος μέσα σε δυο ημέρες από την ημέρα εξέτασης και με ευθύνη του επιβλέποντα. Η βαθμολογία θα κατατίθεται στην Γραμματεία. Για κάθε μάθημα θα υπάρχει ειδικό έντυπο που θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός και αναλυτικά η βαθμολογία. Ο τελικός βαθμός θα προκύπτει κατά το 50% σύμφωνα με τη βαθμολογία που θα λάβει ο φοιτητής από την παρουσίαση, τις ερωτήσεις/άσκηση και κατά 50% σύμφωνα με τη βαθμολογία από την ανάπτυξη, το κείμενο και τη βιβλιογραφία.

ζ. Η βαθμολογία των μαθημάτων γίνεται σε κλίμακα 0 ως 10, όπως ορίζει ο νόμος. και μπορεί να είναι σε δεκαδική μορφή, με ελάχιστο προβιβάσιμο βαθμό το έξι (6).

η. Σε περίπτωση αποτυχίας επαναλαμβάνεται κατ' εξαίρεση η αξιολόγηση μια μόνο φορά και μόνο ύστερα από θετική απόφαση της Σ.Ε. Η ολοκλήρωση και της τυχόν δεύτερης αξιολόγησης πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός 30 ημερών από την 1η εξέταση. Αρνητική απόφαση της Σ.Ε. ή αποτυχία του φοιτητή για δεύτερη φορά στο μάθημα του αφαιρεί την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και αποχωρεί από το Δ.Π.Μ.Σ.
 
Αρθρο 10
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

α. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου ορίζεται από τη Σ.Ε. για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ένα μέλος Δ.Ε.Π. από τους διδάσκοντες που συμμετέχει στο Δ.Π.Μ.Σ. υπό την επίβλεψη του οποίου θα πραγματοποιηθεί η διπλωματική του εργασία. Στην επίβλεψη μπορεί να συμμετέχει και 2ο μέλος Δ.Ε.Π. με την ιδιότητα του συνεπιβλέποντα. Το/τα μέλος/η Δ.Ε.Π. και το θέμα της διπλωματικής εργασίας προτείνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή στην Ε.Δ.Ε., μετά από σχετική συνεννόηση με το προτεινόμενο μέλος Δ.Ε.Π. και το φοιτητή.

β. Στις αρχές του τρίτου εξαμήνου οι φοιτητές παρουσιάζουν ενώπιον του επιβλέποντα, των διδασκόντων και των άλλων μεταπτυχιακών φοιτητών τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν κατά την εκπόνηση των διπλωματικών τους εργασιών. Η ακριβής ημερομηνία αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Η εργασία αυτή δεν βαθμολογείται, ούτε έχει την έννοια της εξέτασης, αλλά η συζήτηση που ακολουθεί της παρουσίασης έχει σκοπό να βοηθήσει το φοιτητή.

γ. Την κύρια ευθύνη για την πρωτοτυπία του θέματος και την πορεία της έρευνας έχει ο επιβλέπων. Υποχρέωση του επιβλέποντα είναι να εξασφαλίζει, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες υποδομές και τη χρηματοδότηση του προγράμματος, τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή της μεταπτυχιακής εργασίας.

δ. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. σε ένα ακαδημαϊκό έτος δύναται να επιβλέπει μέχρι δυο (2) μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες του Δ.Π.Μ.Σ. και να μετέχει το πολύ σε τρεις άλλες εξεταστικές επιτροπές.

ε. Μετά την ολοκλήρωση του πειραματικού ή/και της επεξεργασίας των δεδομένων και τη συγγραφή της εργασίας και όχι αργότερα από το τέλος του τρίτου εξαμήνου, με αίτηση του επιβλέποντα ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. άλλα δυο μέλη του πλησιέστερου γνωστικού αντικειμένου, για να αποτελέσουν (μαζί με τον επιβλέποντα) τριμελή εξεταστική επιτροπή. Τα δυο μέλη της εξεταστικής επιτροπής μπορεί να ανήκουν και σε άλλα Τμήματα ή να είναι ερευνητές αναγνωρισμένου ερευνητικού ιδρύματος, να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και να έχουν επαρκή επιστημονική, ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα. Ο φοιτητής υποστηρίζει δημόσια τη διπλωματική του εργασία ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και άλλων μελών των Τμημάτων. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής κρίνουν την εργασία και υποβάλλουν ερωτήσεις στο φοιτητή. Ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν και από άλλα μέλη Δ.Ε.Π. διαμέσου της εξεταστικής επιτροπής.

στ. Η βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται σε ακέραιες μονάδες της κλίμακας 0 ως 10 με ελάχιστο προβιβάσιμο βαθμό το έξι (6).

ζ. Το πρόγραμμα της εξέτασης των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών ορίζεται από τη Σ.Ε. που θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση αποτυχίας η εξέταση επαναλαμβάνεται μια μόνο φορά κατά τον επόμενο Σεπτέμβριο και μόνο ύστερα από θετική απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.), μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή και εισήγηση των εξεταστών. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας η διπλωματική απορρίπτεται οριστικά και ο φοιτητής διαγράφεται από το Δ.Π.Μ.Σ. Στην τελευταία περίπτωση του δίδεται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης των δυο πρώτων εξαμήνων.

η. Η διπλωματική εργασία δακτυλογραφείται σε πέντε (5) τουλάχιστον αντίτυπα, ένα από τα οποία κατατίθεται για αρχειοθέτηση στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Βιολογίας. Το εξώφυλλο και το πρώτο εσωτερικό φύλλο (υποδείγματα των οποίων είναι κατατεθειμένα στη Γραμματεία του Προγράμματος), γράφονται ομοιόμορφα σε όλες τις μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Δ.Π.Μ.Σ.. Η Σ.Ε. μπορεί να συντάσσει κανονισμό συγγραφής, παρουσίασης, εξέτασης και βαθμολόγησης των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών. Αυτός θα τίθεται σε ισχύ από το επόμενο εξάμηνο έγκρισής του από την Ε.Δ.Ε.
 

Αρθρο 11
Αναθέσεις διδασκαλίας - Αναμόρφωση προγράμματος

α. Πριν από την έναρξη του κάθε νέου κύκλου του Δ.Π.Μ.Σ. και μετά από εισήγηση της Σ.Ε. η Ε.Δ.Ε. αναθέτει τα μαθήματα του προγράμματος και τους υπεύθυνους της κάθε ενότητας. Σε κάθε μάθημα ένα μέλος της διδακτικής ομάδας ορίζεται ως ο Συντονιστής και θα πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ ενός εκ των συνεργαζομένων Τμημάτων.

Β. Η Σ.Ε. και ο υπεύθυνος διδάσκοντας της κάθε ενότητας φροντίζει ώστε τουλάχιστον το 50 % των ωρών του αμιγώς διδακτικού έργου που επιτελείται στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. να καλύπτεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. των συμμετεχόντων Τμημάτων.

γ. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν αλλαγές στο πρόγραμμα και την ύλη των μαθημάτων. Με ευθύνη του Διευθυντή και της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος, καταρτίζεται το πρόγραμμα του επόμενου έτους, το οποίο υποβάλλεται στη Ε.Δ.Ε. για έγκριση.

γ. Η Σ.Ε. και ο υπεύθυνος διδάσκοντας της κάθε ενότητας φροντίζει ώστε καθένα από τα οκτώ μαθήματα να διδάσκεται σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος ενός διδάσκοντα θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα ο υπεύθυνος διδάσκοντας της κάθε ενότητας και ο Διευθυντής του Προγράμματος. Σε περίπτωση άδειας, ο αντικαταστάτης ο οποίος ορίζεται θα έχει την υποχρέωση να καλύπτει και τις διδακτικές υποχρεώσεις του απόντος.

δ. Οι διαλέξεις γίνονται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες, οι οποίοι αναγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα και από προσκεκλημένους ομιλητές οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ανακοινωθεί στον υπεύθυνο διδάσκοντα της κάθε ενότητας. Οι διδάσκοντες δεν δύνανται να αναθέτουν στους φοιτητές εργασίες που δεν προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα.

ε. Με τη λήξη κάθε μαθήματος οι φοιτητές συμπληρώνουν (διατηρώντας την ανωνυμία τους) ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο χρησιμοποιείται για τη βελτίωση και αναμόρφωση του προγράμματος.
 
Αρθρο 12
Λοιπές υποχρεώσεις

α.  Όλοι όσοι διδάσκουν στο Πρόγραμμα μπορούν να προσκαλούν ειδικούς επιστήμονες για διαλέξεις, μόνον εφόσον το ζητήσουν έγκαιρα και εγκριθεί από τη Σ.Ε. του Προγράμματος. Στην αίτησή τους θα πρέπει να περιλαμβάνονται βιογραφικά στοιχεία του προσκεκλημένου, το θέμα της διάλεξης και ο χρόνος της επίσκεψης. 

β. Ο Οδηγός Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. θα δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες  των συμμετεχόντων Τμημάτων
 

Αρθρο 13
Πρακτική άσκηση και Μελέτες ειδικών περιπτώσεων

Η αξιολόγηση της μελέτης Ειδικών Περιπτώσεων (Εργασία πεδίου ή εργαστηρίου ή επεξεργασία και αξιολόγηση δεδομένων) θα γίνεται με σύνταξη-συγγραφή πρωτοκόλλων-εργασιών, παρουσίαση και εξετάσεις (15 Ε.Δ.Μ.).

H Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε Ερευνητικά Κέντρα, Φορείς Διαχείρισης, Τμήματα Περιβάλλοντος και άλλους Δημόσιους Φορείς (15 Ε.Δ.Μ.). Η αξιολόγηση θα γίνεται από τους παραπάνω φορείς και θα κατατίθεται προωτόκολλο εργασίας.

Στο Παράρτημα Διπλώματος και στην αναλυτική βαθμολογία, οι Μελέτες Ειδικών Περιπτώσεων και η Πρακτική Άσκηση θα εμφανίζονται ως ενιαίο μάθημα και θα πιστώνονται με 30 Ε.Δ.Μ. και κοινό βαθμό.

Η Σ.Ε. ορίζει για κάθε φοιτητή την εξεταστική επιτροπή, που αποτελείται από 2 μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. συν τον επιβλέποντα. Αν οι επιβλέποντες είναι δυο τότε ορίζεται ένας ακόμη εξεταστής. Η διαδικασία εξέτασης της εργασίας των φοιτητών κατά τη μελέτη ειδικών περιπτώσεων είναι αντίστοιχη με την εξέταση των μαθημάτων.
 

Αρθρο 14
Καθομολόγηση

Η απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε όσους αποπερατώνουν επιτυχώς και τους δυο κύκλους σπουδών γίνεται από το Τμήμα Βιολογίας. Η απονομή του διπλώματος γίνεται σε ειδική συνεδρία της Ε.Δ.Ε.
 

Αρθρο 15

Για όλες τις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται ρητώς από τον παρόντα κανονισμό και για τα ανακύπτοντα προβλήματα αποφασίζει η Ε.Δ.Ε., μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. Στη Ε.Δ.Ε. παραπέμπονται και τα θέματα, για τα οποία η Σ.Ε. δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις, για οποιοδήποτε λόγο.
 

Αρθρο 16

Τόσο ο Δ/ντής όσο και η Σ.Ε. ως σώμα μπορούν να αναθέτουν έργο σε μέλη της Σ.Ε. ή σε άλλα μέλη, τα οποία συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ.
 

Αρθρο 17
Μεταβατική διάταξη

Όλα τα έγγραφα εισερχόμενα-εξερχόμενα του Δ.Π.Μ.Σ. που υπάρχουν από την ίδρυσή του, θα καταχωρηθούν σε πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο θα τηρείται με βάση το ακαδημαϊκό έτος.
 

Αρθρο 18

Κάθε διετία πραγματοποιείται αποτίμηση της λειτουργίας και της ποιότητας του ΔΠΜΣ από την ΕΔΕ με βάση επιμέρους εκθέσεις που υποβάλλονται σε αυτήν.

 
©2007-2010 Δ.Π.Μ.Σ. Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

 

copyright (c), 2010