ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά 90 Ευρωπαϊκές διδακτικές μονάδες (Ε.Δ.Μ.). Τα δυο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν 8 υποχρεωτικά μαθήματα, 1 μελέτη ειδικών περιπτώσεων και την πρακτική άσκηση (τα παραπάνω αντιστοιχούν σε 60 Ευρωπαϊκές διδακτικές μονάδες - τριάντα ανά εξάμηνο) και το τρίτο εξάμηνο τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (που αντιστοιχεί σε 30 Ευρωπαϊκές διδακτικές μονάδες). Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να οδηγηθεί στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Α΄ και Β΄ Εξάμηνα: Διδάσκονται 8 υποχρεωτικά μεταπτυχιακά μαθήματα σε 2 εξάμηνα που η αξιολόγησή τους θα γίνεται με συγγραφή εργασιών, παρουσιάσεις και εξετάσεις. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση αποτυχίας επαναλαμβάνεται κατ' εξαίρεση η αξιολόγηση μόνο μια φορά και μόνο ύστερα από θετική απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.). Αρνητική απόφαση από την Ε.Δ.Ε. ή αποτυχία του φοιτητή για δεύτερη φορά στον ίδιο κύκλο μαθημάτων του αφαιρεί αυτόματα την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και αποχωρεί από το Δ.Π.Μ.Σ.

Τα μαθήματα που προσφέρονται είναι:

Β΄ Εξάμηνο
  1. 1. Μελέτη Ειδικών Περιπτώσεων. Εργασία πεδίου, εργαστηρίου, συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση δεδομένων, συγγραφή και παρουσίαση εργασίας. Η αξιολόγηση θα γίνεται με σύνταξη-συγγραφή πρωτοκόλλων-εργασιών,παρουσίαση και εξετάσεις (15 Ε.Δ.Μ.).
  2. 2. Πρακτική Άσκηση σε Ερευνητικά Κέντρα, Φορείς Διαχείρισης, Τμήματα Περιβάλλοντος και άλλους Δημόσιους Φορείς (15 Ε.Δ.Μ.). Η αξιολόγηση θα γίνεται από το Φορέα υποδοχής.
Γ΄ Εξάμηνο

Εκπόνηση διατριβής ειδίκευσης διάρκειας 6 μηνών σε ερευνητικό εργαστήριο σχετικό με το θέμα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και συγγραφή και υποστήριξη σχετικής Μεταπτυχιακής Διατριβής (30 Ε.Δ.Μ.). Το Θέμα της Μεταπτυχιακής διατριβής ορίζεται κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου του πρώτου έτους και οριστικοποιείται στο 3ο εξάμηνο. Η διατριβή πραγματοποιείται, αφού ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τα δύο πρώτα εξάμηνα.

Β. Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)

Για την απόκτηση Δ.Δ. ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την κείμενη νομοθεσία.

copyright (c), 2010