Τι νέο υπάρχει?       English version

Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Εκλογή κ. ∆ιονυσίου Γιουλάτου, στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στον Τομέα Ζωολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ζωολογία με έμφαση στην οικομορφολογία και ηθολογία θηλαστικών»

Εκλογή κ. ∆ιονυσίου Γιουλάτου, στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στον Τομέα Ζωολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ζωολογία με έμφαση στην οικομορφολογία και ηθολογία θηλαστικών»

Εκλογή κ. Κωνσταντίνου Γκάνια, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, στον Τομέα Ζωολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογική Ωκεανογραφία (εκτός Υδροβοτανικής)»

Εκλογή κ. Κωνσταντίνου Γκάνια, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, στον Τομέα Ζωολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογική Ωκεανογραφία (εκτός Υδροβοτανικής)»

Εκλογή κ. Αθανασίου Τσίκληρα, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, στον Τομέα Ζωολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ιχθύων»

Εκλογή κ. Αθανασίο υΤσίκληρα, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, στον Τομέα Ζωολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ιχθύων»

Εκλογή κ. Ευθυμίας Αντωνοπούλου στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Ζωολογίας Τμήματος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών με έμφαση στους ιχθείς»

Εκλογή κ. Ευθυμίας Αντωνοπούλου στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Ζωολογίας Τμήματος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών με έμφαση στους ιχθείς»

Μονιμοποίηση της επί θητεία Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Βιολογίας κ. ∆ήμητρας Ντάφου στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία με έμφαση στην παθοβιολογία ζωικών Οργανισμών»

Μονιμοποίηση της επί θητεία Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Βιολογίας κ. ∆ήμητρας Ντάφου στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία με έμφαση στην παθοβιολογία ζωικών Οργανισμών»

Έγγραφα εκλογής για τη θέση του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βιολογία Κυττάρου

Η θέση στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Κυττάρου» προκηρύχθηκε στο πλαίσιο της κατανομής 67 θέσεων στο Α.Π.Θ. σύμφωνα με την αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 όμοιά της, οι οποίες κατανεμήθηκαν σε Τμήματα του Α.Π.Θ. στην αριθμ. 2925/6-5-2016 συνεδρίαση της Συγκλήτου

Στην κοινή συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας με το Εκλεκτορικό Σώμα,  (αριθμός συνεδρίασης 494/02-06-2017), το εκλεκτορικό σώμα επέλεξε τον κ. Δημήτριο Κοντογιάννη, να καταλάβει τη θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, στον Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Κυττάρου»

Tags: 

Μονιμοποίηση του επί θητεία επίκουρου καθηγητή κ. Αθανάσιου Τσίκληρα

Μονιμοποίηση του επί θητεία επίκουρου καθηγητή κ. Αθανάσιου Τσίκληρα με γνωστικό αντικείμενο "Βιολογία ιχθύων"

Μονιμοποίηση του επί θητεία επίκουρου καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Γκάνια

Κρίση για τη μονιμοποίηση του επί θητεία επίκουρου καθηγητή του Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας κ. Κωνσταντίνου Γκάνια στο γνωστικό αντικείμενο «Βιολογική Ωκεανογραφία (εκτός Υδροβοτανικής)»

Mονιμoποίηση του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας κ. Κωνσταντίνου Βλαχονάσιου

Mονιμoποίηση του Επίκουρου  Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας κ. Κωνσταντίνου Βλαχονάσιου στο γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή φυσιολογία Φυτών»

Μονιμοποίηση της επί θητεία επίκουρης καθηγήτριας Ελένης Δροσοπούλου

Μονιμοποίηση της επί θητεία επίκουρης καθηγήτριας Ελένης Δροσοπούλου στο γνωστικό αντικείμενο "Μοριακή Βιολογία-Κυτταρογενετική Ζωϊκών Οργανισμών"

Σελίδες

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.