Τι νέο υπάρχει?       English version

Αθανάσιος Παπαδόπουλος

 

ΟΝΟΜΑ: Aθανάσιος Παπαδόπουλος του Ιωάννη

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 Αυγούστου 1954, Θεσσαλονίκη

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Παντρεμένος, ένα παιδί

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σ.Θ.Ε.– Α.Π.Θ.

 

ΣΠΟΥΔΕΣ:

1978:              Πτυχίο Βιολογίας ,Πανεπιστήμιο Πατρών

1979:              Πτυχίο MasterofSciences,   Πανεπιστήμιο Aberdeen Σκωτίας

1982:              Διδακτoρικό δίπλωμα (Ph.D), Πανεπιστήμιο Αberdeen Σκωτίας

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1985-1991        Λέκτορας του Τομέα Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

1991- 2005     Επίκουρος Καθηγητής στον ίδιο Τομέα

2005-Σήμερα   Αναπληρωτής Καθηγητής

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Ανάθεση Διδασκαλίας από το 1985 στα μαθήματα:

  1. Φυσιολογία Ζώων (1985-86, 1986-87)
  2. Φυσιολογία Ζώων Ι (1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91,1992-93)
  3. Φυσιολογία Ζώων ΙΙ (1987-88, 1988-89, 1990-91,1992-93, 1994-95, και εφ’εξείς)
  4. Ειδικά Θέματα Φυσιολογίας Ζώων (1986-87, 1987-88)
  5. Περιβαλλοντική Φυσιολογία (Από 1992-93, 1994 έως και σήμερα)
  6. Υδατοκαλλιέργειες (1989-93, 1994 έως σήμερα)

7.    Συμμετοχή στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ για όλα τα ακαδημαϊκά έτη που αυτά λειτουργούν

8.    Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής για τα Ακαδημαϊκά έτη 1998-99 και 1999-2000

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 

Διδακτικές σημειώσεις για τα μαθήματα: Περιβαλλοντική Φυσιολογία, Αρχές Φυσιολογίας, Υδατοκαλλιέργειες, Πειραματική Φυσιολογία

Διδακτικές σημειώσεις για τους φοιτητές των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με αντικείμενο την Εισαγωγή στην Τοξικολογία και Τοξικολογία Θαλασσίων οργανισμών, Τοξικότητα Γεωργικών Φαρμάκων, Μηχανισμοί Βιομεταμόρφωσης και Βιοενεργοποίησης.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

1. Μελέτη μηχανισμών κυτταριτοξικότητας στο ανοσοποιητικό σύστημα των θηλαστικών.

-Απομόνωση, ταυτοποίηση και καλλιέργεια κυτταρικών τύπων του ανοσοποιητικού συστήματος θηλαστικών, προσκόλλησή τους σε ειδικά κατεργασμένες επιφάνειες

-Παραγωγή, απομόνωση και χρήση πολυκλωνικών αντισωμάτων με μεθόδους χρωματογραφίας, χρήση ανοσοβιολογικών τεχνικών για την ταυτοποίηση και τιτλοποίησή τους

-Τεχνικές ιστολογίας, ιστοχημείας

-Χρήση ραδιοϊσοτόπων για τη σήμανση ερυθροκυττάρων και καρκινικών κυττάρων

 

2. Καλλιέργεια σωματικών και καρκινικών κυττάρων θηλαστικών (εγκαθίδρυση και διατήρηση κυτταρικών σειρών).

 

3. Παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι ενζύμων και ορμονικών υποδοχέων και εφαρμογή της συναφούς μεθοδολογίας όπως μεθόδων RIA, IRMA, ELIZA, WESTERN BLOTTING.

 

4. Έλεγχος του ενεργειακού μεταβολισμού σε ασπόνδυλα με απομόνωση, καθαρισμό και προσδιορισμό των κινητικών χαρακτηριστικών συγκεκριμένων ενζύμων με μεθόδους υγρής χρωματογραφίας.

 

5. Μελέτη μηχανισμών αποτοξίνωσης σε παράσιτα, ψάρια, έντομα και θηλαστικά, με απομόνωση και καθαρισμό της ενζυμικής ομάδας των τρανσφερασών της γλουταθειόνης, προσδιορισμό του αριθμού των ισοενζυμικών μορφών και των κινητικών τους ιδιοτήτων. Μελέτη του ενζύμου βιομεταμόρφωσης και βιοαποικοδόμησης Ρ450.

 

6. Μελέτη της αντιοξειδωτικής και αντιμεταλλαξιγόνου δράσης βιοδραστικών ουσιών με τη μέθοδο Ames με χρήση μεταλλαγμένων στελεχών της Salmonellatymphimurium. και παράλληλη χρήση του ηπατικού ενζυμικού εκχυλίσματος (κλάσμα S9).

 

7. Χρήση της αναλυτικής μεθόδου HPLC για τον προσδιορισμό φυτοφαρμάκων και ισοενζυμικών μορφών του ενζύμου της τρανσφεράσης της γλουταθειόνης.

 

8. Μελέτης της γονιδιακής έκφρασης των οιστρογονικών υποδοχέων ERα, ERβ και των υποδοχέων της προγεστερόνης με χρήση μεθόδου RT-PCR. και Q-RT-PCR καθώς και της μεθόδου ανοσοαποτύπωσης (Western blotting)

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1.«Παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι ενζύμων του ενεργειακού μεταβολισμού» Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ ενταγμένο σε πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ (1985-1987).

2. «Συγκριτική φυσιολογία ασπόνδυλων» Χρηματοδότηση από ΕΕ 1987-1989 (STJ-0144-2-Greece).

3. «HumanCapitalandMobilityBindingproteins» Χρηματοδότηση από ΕΕ 1993-1994 (ERBCHBGCT 920065)

4. «Μελέτη της δράσης των πυρεθροειδών και οργανοφοσφωρικών εντομοκτόνων στους μηχανισμούς αποτοξίνωσης και το νευρικό σύστημα των εντόμων» Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ, ενταγμένο στο πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ ‘93 ΕΔ573 (1995-1998) Επιστημονικός υπεύθυνος.

5. «Μελέτη των βιοδραστικών συστατικών στο σησάμι» Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ, ενταγμένο στο πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ ’01 ΕΔ439.(2003-2006) Επιστημονικός υπεύθυνος

6. «Εκτίμηση της πιθανότητας μετάδοσης των πρωτεϊνών prions (Scrapie και BSE) σε διάφορα είδη ψαριών» (EvaluationofthePossibleTransmissionofPrions (ScrapieandBSE)toDifferentFishSpecies) Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκής Ένωσης (Project: QLK5-CT-2002-00866).

7. «Μελέτη τοξικότητας βιομηχανικών αποβλήτων και της επίδρασής τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων με χρήση βιοδοκιμών» Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ ενταγμένο στο πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι (2004-2006)

8. «Θέσπιση νέων ευαίσθητων βιοχημικών και μοριακών βιοδεικτών για την αξιολόγηση της ποιότητας ανακτημένων λυμάτων» Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ ενταγμένο στο πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (2005-2006)

9. "Εκμετάλλευση του περικαρπίου (φλοιού) του σησαμιού για την εκχύλιση και απομόνωση βιοδραστικών συστατικών με υψηλή προστιθέμενη αξία” «ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ-2005» (ΔΣΒΕΠΡΟ 2006-2008) Επιστημονικός υπεύθυνος

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

 

1.    «Τρανσφεράση της Γλουταθειόνης σε ιστούς ασπονδύλων και σπονδυλωτών» Κατσάνου Άννα Η επίβλεψη ανετέθη μετά την αναχώρηση του καθηγητού κ. Ι. Μπέη το 1993. Η διδακτορική διατριβή δεν ολοκληρώθηκε για προσωπικούς λόγους της υποψήφιας.

2.    «Συγκριτική μελέτη της δράσης της τρανσφεράσης της γλουταθειόνης ως συστήματος βιομεταμόρφφωσης ξενοβιοτικών παραγόντων στο έντομο Tenebriomolitor».Κωσταρόπουλος Ιάσων. Η διατριβή πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων του Τμήματος Βιολογίας της ΣΘΕ ΑΠΘ, ολοκληρώθηκε και στον υποψήφιο απενεμήθη ο τίτλος του Διδάκτορα με άριστα το 2001.

3.    «Μελέτη των πυρηνικών υποδοχέων PPARs σε καλλιεργούμενα είδη ψαριών» Μπουκουβάλα Ευρυδίκη. Η διατριβή πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας στη Νέα Πέραμο Καβάλας στο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας υπό την διεύθυνση του κ. Γρηγορίου Κρέη, ολοκληρώθηκε και απονεμήθηκε ο βαθμός άριστα στον υποψήφιο το 2006.

4.    «Μελέτη ιδιοτήτων βιοδραστικών συστατικών από το σησάμι» Λαζάρου Δέσποινα. Η διατριβή πραγματοποιείται στο εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων του Τμήματος, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ΠΕΝΕΔ 01 ολοκληρώθηκε και απονεμήθηκε ο βαθμός άριστα στον υποψήφιο το 2007.

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

 

 

1.    Ηλιάδης Π. «Μελέτη ανοσοβιολογικών παραμέτρων σε ασθενείς με καρκίνο των πνευμόνων» Τμήμα Βιολογίας , ΣΘΕ, ΑΠΘ

2.    Χατζηζήσης Δ. «Μελέτη του συστήματος καλπαϊνης-καλπαστατίνης σε ιστούς ασπονδύλων» Τμήμα Βιολογίας , ΣΘΕ, ΑΠΘ

3.    Κοκκοκύρης Λ. «Ο αναπαραγωγικός κύκλος και η φύση του ερμαφροδιτισμού του φαγκριού (Pagruspagrus Τμήμα Βιολογίας, Παν/μιο Κρήτης

4.    Παπαδημητρίου Ε. «Τοξικοκινητική και βιοχημική μελέτη της επίδρασης χαλκού σε διάφορους ιστούς του αμφίβιου Ranaridibunda» Τμήμα Βιολογίας , ΣΘΕ, ΑΠΘ

5.    Νταλιάνης Σ. «Μελέτη βιοχημικών παραμέτρων και μηχανισμών που σχετίζονται με τη μεταγωγή σήματος σε ιστούς του μυδιού Mytilusgalloprovinvialis(Lmc.) μετά από έκθεσή του σε ρυπογόνους παράγοντες. Συμβολή στην καθιέρωση νέων βιομαρτύρων ρύπανσης» Τμήμα Βιολογίας , ΣΘΕ, ΑΠΘ

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 

Papadopoulos A.I. (1979) Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity and its relevance to tumour growth in C3H mice. MScThesis , MedicalSchoolLibrary,UniversityofAberdeen

Διπλωματική εργασία για την απόκτηση του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών M.Sc. Μελέτη της κυτταροτοξικότητας που εκφράζεται από κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος θηλαστικών έναντι κυττάρων στόχων αφού έχουν προσδεθεί εξειδικευμένα αντισώματα (Αντισωματικά εξαρτώμενη κυτταροτοξικότητα ADCC). Πειραματόζωα χρησιμοποιήθηκαν ποντικοί C3H στων οποίων τα σπληνοκύτταρα προσδιορίστηκε η κυτταροτοξικότητα έναντι ραδιοσεσημασμένων με Cr51 εμπύρηνων ερυθροκυττάρων πτηνών καλυμμένων με αντίσωμα το οποίο παράχθηκε μετά από πολλαπλές ενέσεις ερυθροκυττάρων σε αρουραίους. Διαπιστώθηκε συσχετισμός μεταξύ της ηλικίας των πειραματόζωων και της κυτταροτοξικότητας η οποία κυμαίνεται σε χαμηλά σχετικά επίπεδα κατά τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια του οργανισμού και αυξάνεται μεταξύ της 11ηςκαι 16ης εβδομάδος της ηλικίας. Μελετήθηκαν επίσης και ιδιότητες των κυτταρικών πληθυσμών που συμμετέχουν στην έκφραση του φαινομένου αυτού όπως οι υαλοφιλικές ιδιότητες, η εξάρτηση από ιόντα ασβεστίου και η ανθεκτικότητα σε υποωσμωτικές συνθήκες. Μία εβδομάδα μετά από μεταμόσχευση αδενοκαρκινόματος στα πειραματόζωα διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση της κυτταροτοξικότητας (ADCC).

 

Papadopoulos A.I. (1982) A study on ADCC as a mechanism of defence against the growth of a transplantable mamary adenocarcinoma in C3H mice. Ph.D.ThesisMedicalSchoolLibraryUniversityofAberdeen

 

Διδακτορική διατριβή. Επιβεβαιώνεται η ύπαρξη οντογενετικού μοντέλου σ το μηχανισμό κυτταροτοξικότητας έναντι κυττάρων όπου έχουν προσδεθεί εξειδικευμένα αντισώματα (ADCC). Μελέτη της σχέσης χρόνου, που παρεμβάλλεται μεταξύ της μεταμόσχευσης αδενοκαρκινόματος και της ανάπτυξης της κυτταροτοξικότητας. Διαπιστώθηκε έντονη αύξηση της δραστικότητας μία εβδομάδα μετά την μεταμόσχευση καθώς επίσης και αυξημένη επιθετικότητα έναντι κυττάρων όπου έχουν προσδεθεί αντισώματα της IgM τάξης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα επίπεδα κυτταροτοξικότητας από σπληνοκύτταρα φυσιολογικών πειραματόζωων έναντι κυττάρων στόχων που φέρουν αυτής της τάξης αντίσωμα είναι σχεδόν μηδενικά. Καταβλήθηκαν προσπάθειες για την απομόνωση του κυτταρικού τύπου που είναι υπεύθυνος για την έκφραση του συγκεκριμένου φαινομένου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε πλήθος τεχνικών απομόνωσης κυτταρικών πληθυσμών. Τα αποτελέσματα οδήγησαν στο συμπέρασμα πως σημαντικό ποσοστό των κυττάρων αυτών μοιράζεται κοινές ιδιότητες με τα μακροφάγα κύτταρα. Επιπλέον διαπιστώθηκε πως ο κυτταρικός τύπος που συμμετέχει στο φαινόμενο αυτό εξαρτάται και από τον τύπο του κυττάρου που λειτουργεί ως στόχος (διαφορετικός κυτταρικός τύπος εμπλέκεται στην έκφραση του φαινομένου της ADCC έναντι εμπύρηνων ερυθροκυττάρων καλυμμένων με ειδικό αντίσωμα και διαφορετικός έναντι αντίστοιχα επεξεργασμένων καρκινικών κυττάρων). Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα προχωρήσαμε ακόμη περισσότερο χρησιμοποιώντας τεχνικές μικροσκοπίας αντιθέτου φάσεως και ανοσοφθορισμού καθώς επίσης και ιστολογίας ώστε να εξακριβώσουμε το ρόλο που παίζουν διάφορες φυσιολογικές συνθήκες όπως η συγκέντρωση του ασβεστίου στον εν λόγω μηχανισμό. Με βάση τα ευρήματα αυτά συζητείται ο ρόλος που παίζει ο κυτταροτοξικός αυτός μηχανισμός στην αντίσταση κατά του αναπτυσσόμενου καρκίνου.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΡΙΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (SCI)

 

1. Papadopoulos A.I. and J.B.Solomon (1985) Transient killer cells mediating Antibody-dependent Cell-mediated cytotoxicity to chicken erythrocytes in mouse spleen during post-natal development. Dev. Comp. Immunol. 9:361-369

2.    Lazou A., Gaitanaki C., Michaelidis B., Papadopoulos A. and Beis I. (1987) Purification catalytic and regulatory properties of male dehydrogenase from the foot ofP.caerulea (L.) Comp. Biochem. Physiol. 88B: 1033-1040

3.    Brophy M.P., Papadopoulos A., Touraki M., Coles B., Korting W. and Barrett J.(1989) Purification of cytosolic glutathione-S-transferases from Shcistocephalus solidus(pleroceroid): interaction with anthelmintics and products of lipid peroxidation. Mol. Biochem.Parasitol. 36:187-196

4.    Papadopoulos A., Brophy P.M., Crowley P., Ferguson M. and Barrett J. (1989) Glutathione transferase in the free living nematode Peanegrellus redivivus. FEBS Letters 253: 76-78

5.    Papadopoulos A.I., Gaitanaki C.J. and Beis I. (1989) Pyruvate kinase isoenzymes in marine invertebrates: a comparative study by the use of monoclonal antibodies.Comp .Biochem.Physiol. 96B: 229-234

6.    Papadopoulos A.I., Michaelidis B. and Lazou A. (1990) Tissue specific isoenzymes of D-lactate dehydrogenase from the foot, mantle and hepatopancreas of the common limpet P.caerulea (L.). Purification and properties. Int.J.Biochem. 22:601-605

7.    Gaitanaki C.J., Papadopoulos A.I. and Beis I. (1990) Time course of covalent modification of pyruvate kinase in the mantle muscle and the hepatopancreas of the common limpet  P.caerulea (L.) J. Comp.Physiol. B 160:529-535

8.    Michaelidis B., Papadopoulos A.I. and Beis I. (1990) Effect of anoxia on the kinetic properties of pyruvate kinase and phosphofructokinase and on glycogen phosphorylase activity in marine worms and earth worms. J.Comp. Physiol. B 160:201-206

9.    Papadopoulos A.I., Michaelidis B. and Beis I (1991) Pyruvate kinase from the earth worm Allolobophora calliginosa : Modification of the enzyme during anaerobiosis.Can.J.Zoology 69: 251-254

10. Papadopoulos A.I., Walker J. and Barrett J. (1995) A novel Cystathionine β-synthase from P.redivivus (nematode) Int.J.Biochem.Cell.Biol. 28:543-549

11. Kostaropoulos I., Mantzari A. and Papadopoulos A.I. (1996) Alterations of Some Glutatione S-Transferase Characteristics During the Development of Tenebrio molitor(Insecta:Coleoptera) Insect Biochem Mol.Biol. 26:963-970

12. Kostaropoulos I. and Papadopoulos A.I. (1998) Persistance of the Glutathione S-Transferase isoenzymic pattern during the development of Tenebrio molitor(Insecta:Coleoptera) Insect Biochem. Mol. Biol.28:901-909

13. Papadopoulos A.I., Stamkou E.I., Kostaropoulos I. and E. Papadopoulou-Mourkidou (1999). Effect of organophosphorus and pyrethroid insecticides on the Expression of GSTs from Tenebrio molitor larvae. Pesticide Biochemistry and Physiology 63: 26-33

14. Papadopoulos A.I. Boukouvala E., Kostaropoulos I and E. Papadopoulou-Mourkidou (1999) Effect of organophosphorus and pyrethroid insecticides on the Expression of GSTs from Tenebrio molitor pupae. (Submitted for publication, Pesticide Biochemistry and Physiology)

15. Kostaropoulos I., Metaxakis A., Boukouvala E., Papadopoulou-Mourkidou E and Papadopoulos A.I. (1999) Toxicity of some organophosphorus and pyrethroid insecticides to the insect Tenebrio molitor and their in vitro degradation by glutathion S-trasnferases, Insect Biochemistry and Molecular Physiology 31:313-319

16. Kostaropoulos I., Papadopoulos A.I., Metaxakis A., Boukouvala E. and Papadopoulou-Mourkidou (2001) The role of glutathione S-trasnferases in the detoxification of some organophosphorus insecticides in larvae and pupae of the yellow mealworm, Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) Pest Management Science 57:1-8

17. Papadopoulos A.I. , Lazaridou Heleni, Mauridou Grammatiki and Touraki Maria (2004) Glutathione S-transferase in the brachiopod Artemia salina Marine Biology144:295-301

18. Papadopoulos A.I. and Anagnostis Ar. Lazarou D.(2005) Different effect of injury, starvation and insecticide injection on pyruvate kinase kinetic properties in the three developmental stages of the insect T.molitor(coleopteran(Pesticide Biochemistry and Physiology 82:115-124.

19. Papadopoulos A.I., Polemitou I., Laifi Psychoula, Yiangou Astero, Tananaki Chr. (2005) Glutathione S-transferase in the developmental stages of the insect Apis mellifera macedonica. (Comp.Biochem.Physiol.C, 139:87-92

20. Papadopoulos A.I., Polemitou I., Laifi Ps., Yiangou A., Tananaki Chr. (2005) Glutathione S-transferase in the insect Apis mellifera macedonica. Kinetic characteristics and effect of stress on the expression of GST isoenzymes in the adult worker bee. (Comp.Biochem.Physiol. C139:93-97.

21. Petala M, Samaras P, Kungolos A, Zouboulis A, Papadopoulos A, Sakellaropoulos GP (2006) The effect of coagulation on the toxicity and mutagenicity of reclaimed municipal effluents CHEMOSPHERE 65 (6): 1007-1018  

22. Laurence Favre-Krey, Theodoridou M., Boukouvala E., Panagiotidis H.C., Papadopoulos A.I., Sklaviadis T., Krey G. (2007) Molecular characterization of a cDNA from the gilthead sea bream (Sparus aurata) encoding a fish prion protein  Comparative Biochemistry and Physiology Part B, 2007, Volume 147, Issue 3, pp557-565.

23. Despoina Lazarou, Raphael Grougnet, A. Papadopoulos  (2007),  Antimutagenic properties of a polyphenol-enriched extract derived from sesame-seed perispermMutat. Res.: 634: 163–171

24. Emmanouil N. Papadakis, Despina Lazarou, Raphael Grougnet, Prokopios Magiatis, Euphemia Papadopoulou-Mourkidou and A.I. Papadopoulos (2008)    Effect of the form of the sesame-based diet on the absorption of the lignans British Journal of Nutrition 100:1213-1219

25. Aristotelis Anagnostis and A I Papadopoulos (2009) Effects of a diet rich in sesame pericarp on the expression of ERa and ERb in rat prostate and uterus British Journal of Nutrition 102, 703–708

26. M. Petala, L. Kokokiris, P. Samaras, A. Papadopoulos, A. Zouboulis  (2009) Toxicological and ecotoxic impact of secondary and tertiary treated sewage effluents Water Research 43:5063–5074

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1. A.I. Papadopoulos (1979): Ontogeny of Antibody-dependent Cell-mediated cytotoxicity (ADCC) in C3H mice. Meeting of the Scottish Immunology Group and the Northern Inflamation Group. Glasgow

2.  A.I. Papadopoulos & J.B. Solomon(1980): Ontogeny of ADCC in normal and tumour bearing C3H mice. 1st Congress of Developmental and Comparative Immunology. Aberdeen

3.  A.I. Papadopoulos & J.B. Solomon (1981): The ontogeny of cells mediating ADCC in C3H mice. Annual Meeting of the Britich Society for Developmental Biology. Manchester

4.  A.I. Papadopoulos, C. Gaitanaki and I. Beis (1988): Application of monoclonal antibody production for the study of pryruvate kinase diversity in marine invertebrates.10th Scinetific Conferense of Greek Biological Society

5.  A.I. Papadopoulos C. Gaitanaki and I. Beis (1988): Production and characterization of monoclonal antibodies against pyruvate kinase isolate from the foot mucles of the common limpet P. caerulea 10th Scinetific Conferense of Greek Biological Society

6.  C. Gaitanaki., A.I. Papadopoulos and I. Beis (1989): Time course of covalent modification of pyruvate kinase in the mantle muscle and the hepatopancreas of the common limpet  P.caerulea. 11th Scinetific Conferense of Greek Biological Society

7.  A.I. Papadopoulos. Michaelidis B. and Lazou A. (1989); Tissue specific isoenzymes of D-lactate dehydrogenase from the foot, mantle and hepatopancreas of the common limpet P.caerulea (L.).  11th Scinetific Conferense of Greek Biological Society

8.  A.I. Papadopoulos και Michaelidis B (1990): Effect of anoxia on the kinetic properties of pyruvate kinase and phosphofructokinase and on glycogen phosphorylase activity in earth and marine worms 12th Scinetific Conferense of Greek Biological Society

9.  Mantzari A. and A.I. Papadopoulos. (1991): Ontogenetical studies in GST of T.molitor 13th Scinetific Conferense of Greek Biological Society

10. Κatsanou Α. and A.I. Papadopoulos(1993): GSTs from the kidenys of R.ridibunda. 15th Scinetific Conferense of Greek Biological Society

11.Kostaropoulos I. and A.I. Papadopoulos(1996): GST in Tenebrio molitor17th            Scinetific Conferense of Greek Biological Society

12. Kostaropoulos I and Papadopoulos A.I. (1997): Characteristics of Glutathione S-transferase isoenzymes in the three developmental stages of the insect Tenebrio molitor. Proceedings of 19th Panhellenic meeting and 1st Biological meeting of Balkan Countries

13. Kostaropoulos I and Papadopoulos A.I. (1997): Glutathione S-Transferase isoenzyme characterisitcs expressed in the three developmental stages of of the insectTenebrio molitor. International Workshop on Glutathione Transferases, Rome

14.  Metaxakis A, Boukouvala Eur., Kostaropoulos I. and Papadopoulos A.I. (1998):Production and use of antibodies against Glutathione S-transferases isolated from the larvae stage of the insect Tenebrio molitor Proccedings of 20th Scientific Conference of Greek Biological Society

15. Kostaropoulos J., Metaxakis A, Boukouvala Eur. and Papadopoulos A.I.(1998):

Interaction of selected insecticides with glutathione S-transferases from the insect Tenebrio molitor Proccedings of 20th Scientific Conference of Greek Biological Society

16. Boukouvala Eur., Ganias K., Metaxakis A., Kostaropoulos J. and Papadopoulos A.I. (1998): Glutathione S-trasnferases in fresh water fish Leuciscus cephalus and Barbus peoloponnesius Proccedings of 20th Scientific Conference of Greek Biological Society

17. Αναγνώστης Αρ., Παπαδόπουλος Α.Ι. (1999) «Επίδραση εντομοκτόνων στη δράση του ενζύμου της τρανσφεράσης της γλουταθειόνης στο ολομετάβολο έντομοTMolitor». Πρακτικά 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΕΒΕ Σύρος

18. Αντωνοπούλου Ε., Μπουκουβάλα Ε., Παπαδόπουλος Α.Ι. Κρέη Γ. (2001) «Μοριακή κλωνοποίηση ρυθμιστικών παραγόντων του μεταβολισμού των λιπιδίων σε καλλιεργούμενα είδη ψαριών» Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Χανιά.

19. Λαζάρου Δ. και Παπαδόπουλος Α.Ι. (2004)«Εντοπισμός υποστρωμάτων της τρανσφεράσης της γλουταθειόνης μεταξύ ξενοβιοτικών ενώσεων με τη μέθοδοAmes». Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΒΕ Βόλος

20. Λαζάρου Δ. και Παπαδόπουλος Α.Ι. (2004)«Επίδραση της δίαιτας με σησάμι σε μηχανισμούς αποτοξίνωσης και χαρακτηριστικά αιθανολικού εκχυλίσματος σησαμιού πλούσιου σε πολυφαινόλες»  Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΒΕ Βόλος 

21. Αθανασούλα Κ., Λιαδάκη Κ., Παπαδόπουλος Α. (2004)«Επίδραση διατροφής με σησάμι σε μηχανισμούς αποτοξίνωσης» Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΒΕ Βόλος

22. Λαζάρου Δ., Grougnet R., Παπαδόπουλος Α.I(2005) «Αντιοξειδωτικές και αντιμεταλλαξιγόνες ιδιότητες λιγνανίων από το φλοιό σησαμιού» Πρακτικά 27ουΠανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΒΕ Ναύπλιο  

23. Πουλαράκης Θ., Αντωνίου Α., Πεταλά Μ. και Παπαδόπουλος Α.Ι. (2005) «Φυσιολογικές παράμετροι της Artemiafransiscana ως βιοδείκτες επαρκούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων» Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΒΕ Ναύπλιο 

24. Βότση Χ., Λαζάρου Δ. και Παπαδόπουλος Α.Ι. (2005) «Επίδραση της διατροφής με σησάμι στην έκφραση της μικροσωμικής τρανσφεράσης της γλουταθειόνης στο ήπαρ αρουραίων» Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΒΕ Ναύπλιο

25. Επίδραση της διατροφής με σησάμι στην έκφραση των γονιδίων τγου ενζύμου τγης φάσης ΙΙ αποτοξίνωσης τρασνφεάση της γλουταθειόνης Λαζάρου Δ., Μπουκουβάλα Ε., Παπαδόπουλος Α.Ι. 2006

26. TO ΣΗΣΑΜΙ ΩΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΦΙΜΟ – ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ. Παπαδόπουλος Α.Ι. 2008 (προσκεκλημένος ομιλητής στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη) Πρακτικά 30ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΒΕ Θεσ/νίκη

27. Επίδραση της διατροφής με σησάμι στην έκφραση των οιστρογονικών υποδοχέων ERα και ERβ στον προστάτη και το παχύ έντερο αρουραίων Γκιαουρίδου Α., Αναγνώστης Α., Παπαδόπουλος Α.Ι. 2008 Πρακτικά 30ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΒΕ Θεσ/νίκη

28. Μελέτη της επίδρασης του χρόνου χορήγησης αποφλοιωμένου σησαμιού σε πειραματόζωα στην έκφραση των οιστρογονικών υποδοχέων ERα και ERβ στον προστάτη και τη μήτρα αρουραίων Μυτηληνάκης Μ.-Χ., Αναγνώστης Α. και Παπαδόπουλος Α.Ι. 2008

29. Μελέτη της επίδρασης της χορήγησης διαφορετικής ποσότητας σησαμιού στην έκφραση των οιστρογονικών υποδοχέων ERα και ERβ στον προστάτη και τη μήτρα αρουραίων Φωτεινού Β.-Ε., Αναγνώστης Α., Παπαδόπουλος Α.Ι. 2008 Πρακτικά 30ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΒΕ Θεσ/νίκη

30. Μελέτη των χαρακτηριστικών της ενζυμικής οικογένειας της GST στην Daphnia magna ως δείκτη επαρκούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση τους Δημητριάδη Α, Παπαδόπουλος ΑΙ, 2008  Πρακτικά 31ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΒΕ Πάτρα

31. Έκφραση οιστρογονικών υποδοχέων στο ήπαρ και τον πνεύμονα αρουραίων Wister. Επίδραση της διατροφής με σουσάμι και φλοιό στην έκφραση  ΧηΑγαπίου Μ., Νάσσερ Α., Παπαδόπουλος ΑΙ, 2009 Πρακτικά 31ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΒΕ Πάτρα

 

 

 

 

Σελίδες

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.