Τι νέο υπάρχει?       English version

Μαρία Μουστάκα

I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θέση: Kαθηγήτρια στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Επώνυμο       : Μουστάκα
Όνομα            : Μαρία
Διεύθυνση     : Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 109, 54 124 Θεσσαλονίκη.
 
Τηλ. Γραφείου : 2310-998325
 
Φωτογραφία:
 
Ι.1 ΣΠΟΥΔΕΣ
1980:   Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1988: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. Θέμα: “Εποχικές διακυμάνσεις, ετήσια περιοδικότητα και χωρική κατανομή του φυτοπλαγκτού στη Λίμνη Βόλβη ”.
 
Ι.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Πολυφασική ταξινόμηση υδρόβιων μικροοργανισμών (μορφολογία, οικολογία, φυλογένεση)
Οικολογία φυτοπλαγκτού λιμνών, ποταμών, παράκτιων θαλασσών
Αερομεταφερόμενοι μικροοργανισμοί: μορφολογική και γενετική ποικιλότητα, οικολογία (διασπορά και εποίκηση υδάτινων συστημάτων, διαδοχή)
Βιογεωγραφία υδρόβιων μικροοργανισμών
Πλαγκτικά τροφικά πλέγματα
Ανθίσεις τοξικών κυανοβακτηρίων και ποιότητα νερού
Αποκατάσταση λιμνών
 
ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 
ΙΙ.1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών
            ΙΙ.1.1. Τμήμα Βιολογίας
            Α. Διδασκαλία
Β.ΠΒ.6.26 Ωκεανογραφία
Ζ.ΠΒ.6.23 Λιμνοποτάμιο περιβάλλον και οργανισμοί
 
ΙΙ.2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
            ΙΙ.2.1. Τμήμα Βιολογίας
            Α. Διδασκαλία
Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών
Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες
 
ΙΙ.2.2. Διατμηματικά
            Α. Διδασκαλία
Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής
 
 
 
VIIΙ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
 
Α. Υπεύθυνος Σύνταξης Επιστημονικών Περιοδικών
Phycologia 40 (4), supplement (2001): Book of Abstracts of the 7th International Phycological Conference
Edited by Moustaka-Gouni M., Bird C., Cox E., Raven J. with the assistance of T. Lanaras, J. Karpouchtsis, G. Simpsosn and D. Mann
 
Β. Κριτής Επιστημονικών Περιοδικών
Aquatic Microbial Ecology
Aquatic Sciences
Archiv fϋr Hydrobiologie
Belgian Journal of Zoology
Ekologija
Journal of Biological Research
Journal of Plankton Research
Harmful Algae
Hydrobiologia
Phycologia
Protist
Water Research
Web Ecology
Γ. Διοργάνωση Συμποσίων - Συνεδρίων
7th International Phycological Conference. Thessaloniki, Greece, 18-25 August 2001
 
Ε. Προσκεκλημένος Ομιλητής
1. Freshwater and marine phytoplankton seasonal periodicity in a Mediterranean climate. 7th International Phycological Conference. Thessaloniki, Greece, 18-25 August 2001.
 
2. Cyanobacterial blooms in Mediterranean freshwaters.XII OPTIMA Meeting, Pisa, Italy, 10-16 September 2007.
 
3. Cyanobacterial blooms in Mediterranean freshwaters: Case study of Lake Doirani. Expert meeting. Enhancement of integrated management of transboundary waters according to Directive 2000/60/EC. EKBY, September, 16&17, 2008.
 
IX. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Εκπροσώπηση του Τμήματος σε τοπικά και περιφερειακά Όργανα
Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που αφορούν στην ποιότητα του νερού και στην οικολογική καταστροφή στη Λίμνη Κορώνεια σε τοπικό και εθνικό περιβάλλον: Συνέδρια, Επιμορφωτικά Σεμινάρια, Ανοικτά Πανεπιστήμια, Εκδηλώσεις
Ενημέρωση: συμμετοχή σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, συνεντεύξεις και άρθρα στον τύπο
 
XI. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
 
Α. Διδακτορική Διατριβή
Μουστάκα Μαρια. “Εποχικές διακυμάνσεις, ετήσια περιοδικότητα και χωρική κατανομή του φυτοπλαγκτού στη Λίμνη Βόλβη ”.Παράρτημα. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη.
 
B. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά
37. Moustaka-Gouni, M., K. Kormas, E. Vardaka, M. Katsiapi, Gkelis, S. Raphidiopsis mediterranea SKUJA represents non-heterocytous life-cycle stages of Cylindrospermopsis raciborskii (WOLOSZYNSKA) SEENAYYA et SUBBA RAJU in Lake Kastoria (Greece), its type locality: evidence by morphological and phylogenetic analysis. Harmfull Algae (in press)
 
36. Genitsaris S., Kormas K. A., Moustaka-Goouni M. Microscopic eukaryotes in a dying lake (Lake Koronia, Greece). FEMS Microbiol Ecol. (in press)
 
35. Chrisostomou A., Moustaka-Gouni M., Sgardelis S., Lanaras T. Air-dispersed phytoplankton in a Mediterranean River-Reservoir system (Aliakmon-Polyphytos, Greece). J. Plankton Res. (in press)
 
34. Michaloudi, E., M. Moustaka-Gouni, Gkelis, S., Pantelidakis, K. 2009. Plankton community structure during an Ecosystem Disruptive Algal Bloom of Prymnesium parvum J. Plankton Res. 31, 301-309.
 
33. Moustaka-Gouni, M., E. Michaloudi, M. Katsiapi, Genitsaris S. 2007. The coincidence of an Arthrospira-Anabaenopsis bloom and the mass mortality of birds in Lake Koronia. Harmful Algae News, 35, 6-7.
 
32. Moustaka-Gouni, M., Vardaka, E., Tryfon, E. 2007. Phytoplankton species succession in a shallow Mediterranean lake (L. Kastoria, Greece): steady-state dominance of Limnothrix redekei, Microcystis aeruginosa and Cylindrospermopsis raciborskii. Hydrobiologia 575, 129-140.
 
31. Moustaka–Gouni, M., Vardaka, E., Michaloudi, E., Kormas, K.A., Tryfon, E., Mihalatou, H., Gkelis, S., Lanaras, T. 2006. Plankton food web structure in a eutrophic polymictic lake with a history of toxic cyanobacterial blooms. Limnol. Oceanogr. 51, 715-727.
 
30. Gkelis, S., M. Moustaka-Gouni, Sivonen, K. Lanaras T. 2005. First report of the rare cyanobacterium Aphanizomenon ovalisporum Forti in Greek freshwaters. J. Plankton Res. 12, 1295-1300.
 
29. Gkelis, S., Rajaniemi, P., Vardaka, E., Moustaka-Gouni, M., Lanaras, T., Sivonen, K. 2005. Limnothrix redekei (Van Goor) Meffert (Cyanobacteria) strains from Lake Kastoria, Greece form a separate phylogenetic group. Microb. Ecol. 49, 176-182.
 
28. Vardaka, E., Moustaka-Gouni, M., Cook, K. M., Lanaras, T. 2005. Cyanobacterial blooms and water quality in Greek Waterbodies. J. Appl. Phycol. 17, 391-401.
 
27. Moustaka–Gouni, M., Cook, C.M., Gkelis, S., Michaloudi, E., Pantelidakis K., Pyrovetsi, M., Lanaras, T. 2004. The coincidence of a Prymnesium parvum bloom and the mass kill of birds and fish in Lake Koronia. Harmful Algal News 26, 1-2.
 
26. Michalatou, E., Moustaka – Gouni, M. 2002. Pico-, Nano-, Microplankton Abudance and Primary Productivity in a Eutrophic coastal area of the Aegean Sea, Mediterranean. Int. Revue Hydrobiol. 87, 439-456.
 
25. Albanakis, K., M. Mitrakas, M. Moustaka – Gouni, Psilovikos, A. 2001. Determination of the environmental parameters that influence sulphide formation in the newly formed Thesaurus reservoir, in Nestos river, Greece. Fresenius Envir. Bull.10, 566-571.
 
24. Vardaka, E., Moustaka-Gouni, M., Lanaras, T. 2000. Temporal and spatial distribution of planktic cyanobacteria in Lake Kastoria, a shallow, urban lake. Nord. J. Bot. 20, 501-511.
 
23. Moustaka – Gouni, M., Albanakis, K., M. Mitrakas, Psilovikos, A. 2000. Planktic autotrophs and environmental conditions in the newly -formed hydroelectric Thesaurus reservoir, Greece. Arch. Hydrobiol. 149, 507-526.
 
22. Temponeras, M., J. Kristiansen, Moustaka – Gouni, M. 2000. A new Ceratium species (Dinophyceae) from Lake Doirani, Macedonia, Greece. Hydrobiologia 424, 101-108.
 
21. Temponeras, M., J. Kristiansen, Moustaka – Gouni, M. 2000. Seasonal variation in phytoplankton composition and physical-chemical features of the shallow Lake Doirani, Macedonia, Greece. Hydrobiologia 424, 109-122.
 
20. Tryfon, E., Moustaka – Gouni, M. 1997. Species composition and seasonal cycles of phytoplankton with special reference to the nanoplankton of Lake Mikri Prespa. Hydrobiologia 351, 61-75.
 
19. Tryfon, E., Moustaka – Gouni, M., G. Nikolaidis 1997. Planktic cyanophytes and their ecology in the shallow Lake Mikri Prespa, Greece. Nord. J. Bot. 17, 439-448.
 
18. Nikolaidis, G., Moustaka – Gouni, M., Tryfon E. 1997. Physical and Chemical features in the coastal areas of Kavala and Alexandroupolis, North Aegean Sea. Fresenius Envir. Bull. 6, 60-65
 
17. Moustaka – Gouni, M. 1996. Some aspects on the morphology and ecology of Rhodomonas minuta var. nannoplanctica and R. lens (Cryptophyceae) in two Greek lakes. Nord. J. Bot. 16, 335-343.
 
16. Tryfon, E., Moustaka – Gouni, M., Nikolaidis, G. 1996. Phytoplankton and Nutrients in the River Strymon, Greece. Int. Revue ges. Hydrobiol. 81, 281-292.
 
15. Tryfon, E., Moustaka – Gouni, M., G. Nikolaidis, Tsekos I. 1994. Phytoplankton and physical-chemical features of the shallow Lake Mikri Prespa, Macedonia, Greece. Arch. Hydrobiol. 131, 477-494.
 
14. Moustaka – Gouni, M., Nikolaidis, G., Tryfon E. 1994. Chlorophytes and their Ecology in three Macedonian Lakes, Greece. Biologia, 49, 593-603.
 
13. Moustaka – Gouni, M., Nikolaidis, G. 1994. Phytoplankton and Nutrients of the River Nestos, Greece. Fresenius Envir. Bull. 3, 152-157.
 
12. Moustaka – Gouni, M. 1993. Phytoplankton succession and diversity in a warm monomictic, relativelly shallow lake: Lake Volvi, Macedonia, Greece. Hydrobiologia 249, 33-42.
 
11. Nikolaidis, G., Moustaka – Gouni, M. 1992. Nutrient distribution and eutrophication effects in a polluted coastal area of Thermaikos Gulf, Macedonia, Greece. Fresenius Envir. Bull. 1, 250 -255.
 
10. Moustaka – Gouni, M., Nikolaidis, G., Alias H. 1992. Nutrients, Chlorophyll - a and Phytoplankton Composition of Axios River, Macedonia, Greece. Fresenius Envir. Bull. 1, 244-249.
 
9. Moustaka – Gouni, M., Nikolaidis, G. 1992. Phytoplankton and physical-chemical features in Tavropos Reservoir, Greece. Hydrobiologia 228, 141-149.
 
8. Nikolaidis, G., Moustaka – Gouni, M. 1990. The structure and dynamics of phytoplankton assemblages from the inner part of Thermaikos Gulf, Greece. I. Phytoplankton composition and biomass of May 1988 - April 1989. Helgol. Meeresunters. 44, 487-501.
 
7. Moustaka – Gouni, M., Nikolaidis, G. 1990. Phytoplankton of a warm monomictic lake - Lake Vegoritis, Greece. Arch. Hydrobiol. 119, 299 - 313.
 
6. Hindak, F. & Moustaka – Gouni, M. 1990. Planktic coccal and trichal green algae of Lake Volvi, Greece. - Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 25, 159-195.
 
5. Moustaka – Gouni, M. 1989. Temporal and spatial distribution of chlorophyll a in Lake Volvi, Greece. Arch. Hydrobiol. Suppl. 82, 475-485.
 
4. Moustaka – Gouni, M., Tsekos I. 1989. The structure and dynamics of the phytoplankton assemblages in Lake Volvi, Greece II. Phytoplankton biomass and environmental factors. Arch. Hydrobiol. 115, 575-588.
 
3. Hindak, F., Moustaka M. 1988. Planktic Cyanophytes of Lake Volvi, Greece. Arch. Hydrobiol. Suppl. 80: 497-528.
 
2. Moustaka – Gouni, M. 1988. The structure and dynamics of the phytoplankton assemblages in Lake Volvi, Greece I. Phytoplankton composition and abundance during the period March 1984-March 1985. Arch. Hydrobiol. 112, 251-264.
 
1. Burgi, H. R., G. Deisinger, M. Dokulil, B. Hickel, U. Pollingher, H. Kling, P. Eloranta, E. Rott, P.Pfister, M. Moustaka, I. S. Heaney, A. E. Bailey-Watts, J. Kristiansen and A. Skogstad. 1987. Summaries of presentations during the sixth Workshop of the International Association of Phytoplankton Ecology and Taxonomy, Mondsee, Austria, 15–25 September 1986. Aquatic Sciences (Schweiz. Z. Hydrol.) 49, 375-392.
 
Δ. Διδακτικά εγχειρίδια-βοηθήματα
Ωκεανογραφία – Μία Βιολογική προσέγγιση (1997). Μουστάκα-Γούνη. ΕΧΙΝ
 
E. Βιβλία
Cook, C.M., Moustaka-GouniM., Gkelis, S., Lanaras, T. 2005. Greece: Cyanotoxin Risk Assessment, Risk Management and Regulation. In: Chorus I (ed) Current approaches to cyanotoxin risk assessment, risk management and regulations in different countries. Series: WaBoLu 02/05. Umweltbundesamt, Dessau (ISSN: 0175-4211). pp. 69-75.
 
ΣΤ. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
Ωκεανοί και Θάλασσες (2000). CD-ROM Mιά εφαρμογή με πολυμέσα.
Εκπαιδευτικό υλικό στο Blackboard
 
 

 

Σελίδες

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.