Τι νέο υπάρχει?       English version

Ευαγγελία Μιχαλούδη

Έχει πτυχίο Βιολογίας από το Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ (1990). Από το 1991 μέχρι το 1997 εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ με τίτλο «Σύνθεση των ειδών, αφθονία και βιομάζα των ζωοπλαγκτικών οργανισμών της Μικρής Πρέσπας».

Για το χρονικό διάστημα 1997-2000 εργάστηκε στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ σε προσωρινή θέση ειδικότητας πτυχιούχου ΑΕΙ (ΠΕ κατηγορίας) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου. Το 2000 κατατάχθηκε σε συνιστώμενη οργανική θέση του υφιστάμενου κλάδου ΠΕ Βιολόγων και εντάχθηκε σε προσωποπαγή θέση Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) κλάδου ΙΙ στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ. Το 2002 αυτοδίκαια εντάχθηκε στη Β βαθμίδα ΕΕΔΙΠ, κλάδου ΙΙ. Το 2003 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία, Οικολογία και Συστηματική Ζωοπλαγκτικών Οργανισμών» στο Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. Το 2005 εντάχθηκε σε αυτοδίκαια ιδρυόμενη θέση Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας Λέκτορα με μονιμότητα στο Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. Το 2012 εκλέχθηκε στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία, Οικολογία και Συστηματική Ζωοπλαγκτικών Οργανισμών» και το 2013 διορίστηκε στη βαθμίδα αυτή  στο Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. Το 2018 εκλέχθηκε και διορίστηκε στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία, Οικολογία και Συστηματική Ζωοπλαγκτικών Οργανισμών» και στο Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.

Στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ διδάσκει στα Μαθήματα: Μορφολογία και Συστηματική Ασπονδύλων, Μορφολογία και Συστηματική Χορδωτών και Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί. Έχει επιβλέψει/συνεπιβλέψει 35 Διπλωματικές Εργασίες προπτυχιακών φοιτητών (εκ των οποίων 6 σε εξέλιξη) και έχει εποπτεύσει 16 φοιτητές στην Πρακτική τους Άσκηση.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ, Εφαρμογές στη Βιολογία (έως 2018) - Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών πόρων (2019-) διδάσκει στη Κατεύθυνση ‘Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση’ και ‘Υδατοκαλλιέργειες-Βιωσιμότητα-Καινοτομία’. Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ διδάσκει στο ΠΜΣ ‘Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη’ Στο Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ, δίδαξε στο ΠΜΣ ‘Τεχνική Γεωλογία – Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία’ Από το 2008 έως το 2014 έχει διδάξει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ  ‘Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής’

Η κα Μιχαλούδη έχει επιβλέψει/συνεπιβλέψει 11 Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες και είχε συμμετοχή σε 12 τριμελείς εξεταστικές επιτροπές. Επιβλέπει 3 Διδακτορικές Διατριβές και είχε συμμετοχή σε μία τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Επίσης συμμετείχε σε 7 εξεταστικές επιτροπές διδακτορικής διατριβής.

Για τις ανάγκες των Μαθημάτων που διδάσκει στο Τμήμα Βιολογίας η κα Μιχαλούδη έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (Blackboard/Moodle) για το μάθημα ‘Μορφολογία και Συστηματική Ασπονδύλων’ και για το Ανοιχτό Μάθημα ‘Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί’ (Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης). Έχει μεταφράσει το Κεφάλαιο 18 και συμμετείχε στην μετάφραση του Κεφαλαίου 14 του Συγγράμματος ‘Ζωολογία: Ολοκληρωμένες αρχές’, CPHickman, LSRoberts, SIKeen, ALarson, Hl’Anson, DJEisenhour (Επιμέλεια Ε Βουλτσιάδου& Α Λεγακις). Αθήνα, Εκδόσεις Utopia. Επίσης  για τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος ‘Μορφολογία και Συστηματική Ασπονδύλων’ για τη  Βιολογία Πρώτιστων, Κνιδοζώων, Πλατυελμίνθων, Ψευδοκοιλωματικών, Μαλακίων, Δακτυλιοσκωλήκων, Αρθροπόδων και Εχινοδέρμων έχει επεξεργαστεί, μεταφράσει/μεταγλωττίσει ταινίες. 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην καταγραφή της ποικιλότητας των ζωοπλαγκτικών οργανισμών (τροχοφόρων, κλαδοκερωτών και κωπήποδων) σε υδάτινα συστήματα εσωτερικών και παράκτιων υδάτων, την διερεύνηση των προτύπων ταξινομικής διακριτότητας καθώς και τα βιογεωγραφικά πρότυπα ζωοπλαγκτικών οργανισμών στα υδάτινα συστήματα, στην βιολογία και οικολογία ζωοπλαγκτικών οργανισμών λιμνών, ποταμών, παράκτιων θαλασσών εστιάζοντας στις αλληλεπιδράσεις του τροφικού πλέγματος σε μεσογειακά οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων, στην πολυφασική ταξινόμηση ζωοπλαγκτικών οργανισμών (μορφολογία, οικολογία, φυλογένεση), την χρήση των ζωοπλαγκτικών οργανισμών στην εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των υδάτινων συστημάτων και την αποκατάσταση λιμναίων συστημάτων

 

LIST OF PUBLICATIONS

 

In scientific journals (* indicates corresponding author)

 

1.       Michaloudi E*, Zarfdjian M & Economidis PS (1997). The zooplankton of Lake Mikri Prespa. Hydrobiologia 351: 77‐94

2.       Lazaridou‐Dimitriadou M, Aployanni E, Baka M, Brouziotis Th, Kifonidis N, Mihaloudi E, Sioula D & Vellis G (1998). Growth, mortality and fecundity in successive generations of Helix aspersa Muller cultured indoors and crowding effects on fast‐, medium‐ and slow‐growing snails of the same clutch. Journal of Molluscan Studies 64: 67‐74

3.       Economidis PS, Dimitriou E, Pagoni R, Michaloudi E & Natsis L (2000). Introduced and translocated fish species in the inland waters of Greece. Fisheries Management and Ecology 7:239‐250

4.       Zarfdjian M, Michaloudi E*, Bobori D & Mourelatos S (2000). Zooplankton abundance in the Aliakmon river, Greece. Belgian Journal of Zoology 130: 31‐36

5.       Michaloudi E* & Kostecka M (2004). Zooplankton of Lake Koroneia (Macedonia, Greece).Biologia 59: 165‐172

6.       Kehayias G, Michaloudi E & Bexi A (2004). Aspects on the seasonal dynamics and the vertical distribution of the crustacean zooplankton community and the Dreissena polymorpha larvae in Lake Trichonis. Mediterranean Μarine Science 5: 19‐27

7.       Moustaka‐Gouni M, Cook CM, Gkelis S, Michaloudi E, Pantelidakis K, Pyrovetsi M & Lanaras T (2004). The coincidence of a Prymnesium parvum bloom and the mass kill of birds and fish in Lake Koronia. Harmful Algae News 26: 1‐2

8.       Michaloudi E (2005). Dry weights of the zooplankton of Lake Mikri Prespa (Macedonia, Greece). Belgian Journal of Zoology 134: 87‐92

9.       Kehayias G, Michaloudi E & Koutrakis E (2005). Feeding and predation impact of chaetognaths in the north Aegean Sea (Strymonikos and Iersissos Gulfs). Journal of the Marine Biological Association UK 85: 1‐8

10.     Moustaka‐Gouni M, Vardaka E, Michaloudi E, Kormas K, Tryfon E, Mihalatou H, Gkelis S & Lanaras T (2006). Plankton food web structure in a eutrophic lake with a history of toxic cyanobacterial blooms. Limnology and Oceanography 51: 715‐727

11.     Moustaka‐Gouni M, Michaloudi E, Katsiapi M & Genitsaris S (2007). The coincidence of an ArthrospiraAnabaenopsis bloom and the mass mortality of birds in Lake Koronia. Harmful Algae News 35: 6‐7

12.     Antonopoulos A, Kagalou I, Michaloudi E, Leonardos I (2008). Limnological features of a shallow eutrophic lake (Lake Pamvotis, Greece) with emphasis on zooplankton community structure. Oceanological and Hydrobiological studies 37: 1‐14

13.     Michaloudi E*, Moustaka‐Gouni M, Gkelis S & Pantelidakis K (2009) Plankton community structure during an ecosystem disruptive algal bloom of Prymnesium parvum. Journal of Plankton Research 31:301‐309

14.     Mazaris AD, Moustaka‐Gouni M, Michaloudi E & Bobori DC (2010). Biogeographical patterns of freshwater micro‐ and macro organisms: a comparison between phytoplankton, zooplankton and fish in the eastern Mediterranean. Journal of Biogeography 37: 1341–1351

15.     Katsiapi M, Moustaka‐Gouni M, Michaloudi E & Kormas KA (2011). Phytoplankton and water quality in a Mediterranean drinking‐water reservoir (Marathonas Reservoir, Greece). Environmental Monitoring and Assessment 181: 563‐575

16.     Katsiapi M, Moustaka‐Gouni M, Michaloudi E & Kormas K (2011). A Microcystis bloom under the ice. Harmful Algae News 43: 21

17.     Katsiapi M, Michaloudi E*, Moustaka‐Gouni M, & Pahissa Lopez J (2012). First ecological evaluation of the ancient Balkan Lake Megali Prespa based on plankton. Journal of Biological Research 17: 51–56

18.     Segers H, De Smet WH, Fischer C, Fontaneto D, Michaloudi E, Wallace RI & Jersabek CD (2012). Towards a List of Available Names in Zoology, partim Phylum Rotifera. Zootaxa 3179:61–68

19.     Michaloudi E*, Moustaka‐Gouni M, Pantelidakis K, Katsiapi M & Genitsaris S (2012). Plankton succession in the temporary Lake Koronia after intermittent dry‐out. International Review of Hydrobiology 97: 405‐419

20.     Moustaka‐Gouni M, Michaloudi E, Kormas KA, Katsiapi M, Vardaka E & Genitsaris S (2012).Plankton changes as critical processes for restoration plans of lakes Kastoria and Koronia. European Water 40: 43‐51

21.     Papakostas S, Michaloudi E, Triantafyllidis A, Kappas I & Abatzopoulos TJ. (2013) Allochronic divergence and clonal succession: two microevolutionary processes sculpturing population structure of Brachionus rotifers. Hydrobiologia 700: 33‐45

22.     Proios K, Michaloudi E*, Papakostas S, Kappas I, Vasileiadou K, Abatzopoulos TJ (2014) Updating the description and taxonomic status of Brachionus sessilis Varga, 1951 (Rotifera: Brachionidae) based on detailed morphological analysis and molecular data. Zootaxa 3873: 345‐370

23.     Moustaka‐Gouni M, Michaloudi E, Sommer U (2014) Modifying the PEG model for Mediterranean lakes ‐ no biological winter and strong fish predation. Freshwater Biology 59:1136‐1144

24.  Jersabek CD, De Smet WH, Hinz C, Fontaneto D, Hussey CG, Michaloudi E, Wallace RL & Segers H (2015). List of Available Names in Zoology, Candidate Part Phylum Rotifera species-group names established before January 2000. Bulletin of Zoological Nomenclature 72 (4). http://iczn.org/content/lan-committees

25.     Jersabek CD, De Smet WH, Hinz C, Fontaneto D, Hussey CG, Michaloudi E, Wallace RL & Segers H (2015). List of Available Names in Zoology, Candidate Part Phylum Rotifera genus-group names established before January 2000. Bulletin of Zoological Nomenclature 72 (4)

26.     Papakostas S, Michaloudi E, Proios K, Brehm M, Verhage L, Rota J, Peña C, Stamou G, Pritchard VL, Fontaneto D, Declerck SAJ (2016) Integrative Taxonomy Recognizes Evolutionary Units Despite Widespread Mitonuclear Discordance: Evidence from a Rotifer Cryptic Species Complex. Systematic Biology 65: 508-524

27.     Segers H, De Smet WH, Fontaneto D, Hinz C, Hussey C, Michaloudi E, Wallace RL & Jersabek CD (2016). Period of public commentary begins on the revised proposal of species-group level names, and on the proposal of genus-group level names of the Candidate Part of List of Available Names (LAN) in the phylum Rotifera. Zootaxa 4066: 81–82

28.     Stamou G, Polyzou C, Karagianni A, Michaloudi E.* (2016) Taxonomic distinctness discriminating patterns in freshwater rotifer assemblages. Hydrobiologia DOI 10.1007/s10750-016-2894-4

29.     Michaloudi E.*, Mills S, Papakostas S, Stelzer C-P, TriantafyllidisA, Kappas I, Vasileiadou K, Proios K, & Abatzopoulos TJ (2016) Morphological and taxonomic demarcation of Brachionus asplanchnoidis Charin within the Brachionus plicatilis cryptic species complex (Rotifera, Monogononta) Hydrobiologia DOI 10.1007/s10750-016-2924-2

30.     Karagianni A, Stamou G, Katsiapi M, Polykarpou P, Dörflinger G & Michaloudi E* (2018). Zooplankton communities in Mediterranean temporary lakes: The case of saline lakes in Cyprus. International Journal of Limnology 54: 14

31.    Michaloudi E*, Papakostas S, Stamou G, Neděla V; Tihlaříková E; Zhang W, Decklecr SAJ (2018) Reverse taxonomy applied to the Brachionus calyciflorus cryptic species complex: morphometric analysis confirms species delimitations revealed by molecular phylogenetic analysis and allows the (re)description of four species. PlosONE 13(9): e0203168. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203168

32.     Karagianni A, Artemiou A, Tsikliras AC, Michaloudi E* (2019) Summer mesozooplankton assemblages in relation to environmental parameters in Kavala Gulf, northern Aegean Sea. Scientia Marina 83(1). doi.org/10.3989/scimar.04836.16A

33.     Lopez C, Steinitz-Kannan M, Stamou G, Michaloudi E, Papakostas S, Fontaneto D, Segers H (2019). Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921 from the Brachionus plicatilis species complex (Rotifera: Monogononta): A new record from Galápagos Archipelago, Ecuador. Papeis Avulsos de Zoologia 59: e20195921. doi.org/10.11606/1807-0205/2019.59.21

34.     Stamou G, Katsiapi M, Moustaka-Gouni M, Michaloudi E* (2019). Trophic state assessment based on zooplankton communities in Mediterranean lakes. Hydrobiologia doi.org/10.1007/s10750-018-3880.

35.     Stamou G, Katsiapi M, Moustaka-Gouni M, Michaloudi E* (2019). Grazing Potential—A Functional Plankton Food Web Metric for Ecological Water Quality Assessment in Mediterranean Lakes. Water 11, 1274. doi:10.3390/w11061274.

Σελίδες

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.