Τι νέο υπάρχει?       English version

Δήμητρα Μπόμπορη

 

I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θέση             : Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Επώνυμο        : Μπόμπορη

Όνομα           : Δήμητρα

Διεύθυνση       : ΑΠΘ, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας, Εργ. Ιχθυολογίας, Θ. 134, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ. Γραφείου : 2310 998334

Email              : bobori@bio.auth.gr

 

Ι.1 ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

1982            Απολυτήριο Λυκείου, 3ο Λύκειο Θεσσαλονίκης.

 

1987             Πτυχίο Βιολογίας (1982-1987), Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών, Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

 

1996             Διδακτορικό δίπλωμα (1987-1996), Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας,

Σχολή Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ. 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

1988             Επίσκεψη/παραμονή στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σκοπός η εκπαίδευση και απόκτηση εμπειρίας σε νέες τεχνικές μικροανάλυσης με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (scanning electron microscope).

 

1988             (23/5-13/10) Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ). Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ανέργων Νέων Επιστημόνων. Δίπλωμα εκπαίδευσης με αντικείμενο "Απλές εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στη γεωργία, κτηνοτροφία και προστασία του περιβάλλοντος".

 

1989             (18/9-14/12) Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ). Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ανέργων Νέων Επιστημόνων. Δίπλωμα εκπαίδευσης με αντικείμενο "Εφαρμογές των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις Βιολογικές επιστήμες".

 

1991             Σύνδεσμος Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ανέργων Νέων Επιστημόνων. Δίπλωμα εκπαίδευσης με αντικείμενο "Αξιοποίηση των θερμομεταλλικών νερών στον ιαματικό τουρισμό, στην παραγωγή ενέργειας και στην εμφιάλωση

 

1991             (1/9-31/12) Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ‘ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΙΙ’ με θέμα: ‘Τεχνικές ελέγχου της υγείας και ασφάλειας ατόμων που βρίσκονται στο εργασιακό και αστικό περιβάλλον’.

                     (1/1-15/10)Πρακτική άσκηση στο βιοχημικό εργαστήριο της Α' Παιδιατρικής κλινικής του ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Εκπαίδευση σε θέματα χρωματογραφίας λεπτής στιβάδας ανοσοενζυμικών και φασματοφωτομετρικών μεθόδων.

 

2006                (3-22/1) WorldFish Center, Los Bànos, Φιλιππίνες. Σκοπός επίσκεψης: Εκμάθηση δομής και οργάνωσης της Fishbase καθώς και τρόπου εισαγωγής δεδομένων σε συγκεκριμένα πεδία της βάσης. Εμπλουτισμός της FishBase με στοιχεία για τα ψάρια των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας και χωρών της Βαλκανικής

 

 

I.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1987-1990   Υπότροφος ΙΚΥ.  

6/1997-10/1997 Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.

1997-2000 Συμβασιούχος σε θέση ειδικότητας πτυχιούχου ΑΕΙ (ΠΕ κατηγορίας), Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας, ΑΠΘ.

2000-2003 Ειδικό Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας, ΑΠΘ.

2000-2005   Επιστημονικός και Εργαστηριακός Συνεργάτης, Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Μουδανιών.

2005-2011   Λέκτορας, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας, Εργαστήριο Ιχθυολογίας, ΑΠΘ.

2010 -        Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης-Χαλκιδικής.

2011-2018   Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας, Εργαστήριο Ιχθυολογίας, ΑΠΘ.

9/2013 -     Διευθύντρια Εργαστηρίου Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.

9/2018 -     Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας, Εργαστήριο Ιχθυολογίας, ΑΠΘ.

 

 

Ι.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Συστηματική, βιογεωγραφία, βιολογία, οικολογία ιχθύων των εσωτερικών υδάτων: αναγνώριση/ταξινόμηση ιχθύων με κλασικές μεθοδολογίες και γενετικό έλεγχο, χωρικά πρότυπα κατανομής, ιχθυογεωγραφικές περιοχές, σχέσεις μηκών και σχέσεις μήκους-βάρους, εκτίμηση ηλικίας, παράμετροι αύξησης, διατροφή, αναπαραγωγή, προστατευόμενα, ξενικά και απειλούμενα είδη, ενδημισμός, επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων που διαμορφώνουν τα πρότυπα κατανομής των ιχθύων, σχέση των βιολογικών τους χαρακτηριστικών με τη χρήση ενδιαιτημάτων, διαβάθμιση της βιοποικιλότητας, γενετική ποικιλότητα.
 • Οικολογία οικοσυστημάτων των εσωτερικών υδάτων: μελέτη του αβιοτικού περιβάλλοντος  (υδρομορφολογικές και φυσικοχημικές παράμετροι, θρεπτικά άλατα, ρύποι, ανθρωπογενείς πιέσεις) και ο ρόλος του στη διαμόρφωση των βιοκοινοτήτων (ανάλυση ταξινομικής ποικιλότητας βιοκοινοτήτων βενθικών μακροασπονδύλων και ιχθύων), οικοσυστημικά μοντέλα, δείκτες εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας λιμναίων οικοσυστημάτων με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα και τα ψάρια.
 • Παρακολούθηση και διαχείριση οικοσυστημάτων των εσωτερικών υδάτων: εφαρμογή των οδηγιών 92/43/ΕΕ και 2000/60/ΕΚ, καθορισμός περιοχών με υψηλή βιολογική αξία, εκτίμηση επιπτώσεων ξενικών ειδών στα οικοσυστήματα εισαγωγής, διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, αλιευτική παραγωγή εσωτερικών υδάτων, επιλεκτικότητα αλιευτικών εργαλείων, εκτίμηση αλιευτικής προσπάθειας.  
 • : επίδραση ρύπων και ξενοβιοτικών ουσιών στους ιχθύς, απόκριση ιχθύων σε περιβαλλοντικές μεταβολές, είδη ενδείκτες.
 • Θαλάσσιο υδάτινο περιβάλλον: ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων, μικροπλαστικά.
 • Τηλεπισκόπηση/υδροακουστική: εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας λιμναίων συστημάτων με ανάλυση πολυφασματικών δορυφορικών εικόνων, εφαρμογές της υδροακουστικής στην εκτίμηση ιχθυαποθεμάτων.

 

ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΙΙ.1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

            ΙΙ.1.1. Τμήμα Βιολογίας

            Α. Διδασκαλία

1987-2002       Συμμετοχή στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος επιλογής ‘Ιχθυολογία’ (8ο εξάμηνο).

1989-2002       Συμμετοχή στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων του υποχρεωτικού μαθήματος  Ζωολογίας ΙΙ  (2ο εξάμηνο).

2000-2005       Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Ν. Μουδανιών. Διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων (2000-2002, 4 ώρες/εβδομάδα), του μαθήματος και των εργαστηριακών ασκήσεων (2002-2003, 6 ώρες/εβδομάδα) και μόνο του μαθήματος (2003-2005, 2 ώρες/εβδομάδα) της ‘Λιμνολογίας’ ως Εργαστηριακός  Συνεργάτης με πλήρη προσόντα.

2000-2005       Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,   Παράρτημα Ν. Μουδανιών. Διδασκαλία του μαθήματος ‘Σεμινάριο’ ως Επιστημονικός  Συνεργάτης με πλήρη προσόντα.

2003-2005       Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,   Παράρτημα Ν. Μουδανιών. Διδασκαλία του μαθήματος ‘Σεμινάριο’ ως Επιστημονικός  Συνεργάτης με πλήρη προσόντα (4 ώρες/εβδομάδα).

2002 -              Συνδιδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος ‘Μορφολογία και Συστηματική Χορδωτών’ (εργαστήρια), Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, (2ο εξάμηνο) (Υπεύθυνος μαθήματος: Καθηγ. Β. Γκούτνερ).

2004 -              Συνδιδασκαλία του υποχρεωτικής επιλογής μαθήματος ‘Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και οργανισμοί’ (θεωρία, εργαστήρια, φροντιστήρια, υπαίθριες ασκήσεις). Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, (6ο εξάμηνο)  (Υπεύθυνη μαθήματος).

2002 -              Συνδιδασκαλία του μαθήματος επιλογής ‘Ιχθυολογία-Αλιευτική Βιολογία’ (μέχρι το 2005 ως ‘Ιχθυολογία’) (εργαστήρια, υπαίθριες ασκήσεις), Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, (8ο εξάμηνο) (Υπεύθυνος μαθήματος: Επικ. Καθηγ. Α. Τσίκληρας).         

2012 -              Συνδιδασκαλία του μαθήματος River and lake water quality – Project για φοιτητές erasmus (ανάθεση εργασίας-project-αξιολόγηση μέσω e-learning) (Υπεύθυνος μαθήματος ως το 2015: Καθηγ. Μ. Λαζαρίδου).

2012 -              Συνδιδασκαλία του μαθήματος Lake and river ecosystems για φοιτητές erasmus (θεωρία, εργαστήρια, υπαίθριες ασκήσεις, αξιολόγηση μέσω e-learning). Υπεύθυνος μαθήματος ως το 2015: Καθηγ. Μ. Λαζαρίδου).

2015 -              Συνδιδασκαλία του μαθήματος επιλογής ΄Οικοτοξικολογία’ (8ο εξάμηνο) (Υπεύθυνος μαθήματος: Καθηγ. Μ. Γιάγκου). 

2015 -              Υπεύθυνη του υποχρεωτικής επιλογής μαθήματος ‘Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και οργανισμοί’ (6ο εξάμηνο). 

2015 -              Υπεύθυνη του μαθήματος River and Lake Water Quality - Project  (5ο εξάμηνο, erasmus).

2015 -              Υπεύθυνη του μαθήματος Lake and River Ecosystems (6ο εξάμηνο, erasmus).

2018 - 2019     Συνδιδασκαλία του μαθήματος The Greek Natural Environment (Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ΑΠΘ).

2019 -              Συνδιδασκαλία του μαθήματος Greek Nature (7-8ο εξάμηνο, erasmus).

 

Γ. Διπλωματικές Εργασίες

 

Επίβλεψη/συνεπίβλεψη Προπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (ΔΕ)

 1. Talbot, C.J. 1996. The current physical, chemical and biological status of the River Aliakmon, Greece. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, University of Manchester, 105 σελ. (με Καθηγ. Μ. Λαζαρίδου). 
 2. Βασιλείου, Α. 1997. Προσδιορισμός συγκεντρώσεων χαλκού, μολύβδου και ψευδαργύρου στο σίρκο (Alburnus alburnus, Linnaeus 1758) της λίμνης Κορώνειας και συσχέτιση με βιολογικές παραμέτρους. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 43 σελ (με Καθηγ. Π.Σ. Οικονομίδη).
 3. Αντωνέλου, Ε. 1999. Περιβαλλοντικοί παράγοντες και συγκέντρωση βαρέων μετάλλων στους ιστούς ψαριών του γλυκού νερού. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 100 σελ. (με Καθηγ. Π.Σ. Οικονομίδη).
 4. Οικονομίδης, Ν. 2003. Μορφολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά των ψαριών της λίμνης Ταυρωπού. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 55 σελ. (με Καθηγ. Π.Σ. Οικονομίδη).
 1. Χαλκιά, Β. 2006. Μερικές μορφομετρικές σχέσεις που σχετίζονται με τη βιολογία ορισμένων ειδών ψαριών από τα εσωτερικά νερά της Ελλάδας. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 65 σελ (με Καθηγ. Κ.Ι. Στεργίου).
 2. Πατσιά, Α. 2006. Οικολογική μελέτη των ρεόντων υδάτων ανάντη και κατάντη του φράγματος του Λιθότοπου στον ποταμό Στρυμόνα, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 108 σελ. + 16 σελ. Παράρτημα (με Καθηγ. Μ. Λαζαρίδου).
 3. Ηλία, Γ. 2006. Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας του ποταμού Στρυμόνα κατάντη της τεχνητής λίμνης Κερκίνης. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 49 σελ. + 13 σελ. Παράρτημα (με Καθηγ. Μ. Λαζαρίδου).
 4. Μαλλούρης, Α. 2008. Ηλικία και αύξηση του Pachychilon macedonicum (Steindachner, 1892) της λίμνης Δοϊράνης. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 38 σελ.
 5. Καββαδίας, Γ. 2008. Διατροφή και τροφικά επίπεδα των ψαριών των εσωτερικών υδάτων της Βαλκανικής. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ (με Καθηγ. Κ.Ι. Στεργίου).        
 6. Γεωργίου, Δ. 2008. Στοιχεία αναπαραγωγής των ψαριών των εσωτερικών υδάτων χωρών της Βαλκανικής και ανατολικής Μεσογείου. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 64 σελ. (με Καθηγ. Κ.Ι. Στεργίου και Επικ. Καθηγ. Ε. Αντωνοπούλου).
 7. Ανδρέου, Α. 2008. Σχέσεις μήκους- βάρους ψαριών της Μεσογείου. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 46 σελ. + 115 σελ. Παράρτημα (με Καθηγ. Κ.Ι. Στεργίου).
 8. Μπεκρή, Μ. 2008. Σχέσεις μηκών και σχέσεις μήκους–βάρους ψαριών των εσωτερικών υδάτων της Βαλκανικής και χωρών της ανατολικής Μεσογείου. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 50 σελ. + 14 σελ Παράρτημα (με Καθηγ. Κ.Ι. Στεργίου).
 9. Γκμπάντi, Ε. 2009. Γενετική ανάλυση (DNA Barcoding) των ψαριών της λίμνης Κερκίνης. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 56 σελ. (με Επικ. Καθηγ. Α. Τριανταφυλλίδη).
 10. Βαβαλίδης, Θ. 2009. Διατροφή και τροφικά επίπεδα ψαριών της λίμνης Δοϊράνης. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 72 σελ. + 7 σελ. Παράρτημα (με Λέκτορα Ε. Μιχαλούδη).
 11. Λώμης, Α. 2009. Κατά μήκος συνθέσεις των ψαριών των εσωτερικών νερών χωρών της Βαλκανικής και της Τουρκίας. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 131 σελ.   (με Καθηγ. Κ.Ι. Στεργίου).
 12. Κολιαμήτρα, Χ. 2010. Οικολογία και γενετική ψαριών του συστήματος της λίμνης Δοϊράνης. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 53 σελ. (με Επικ. Καθηγ. Α. Τριανταφυλλίδη).
 13. Ευαγγελίδου, Θ. 2012. Διερεύνηση της επίδρασης των χαρακτηριστικών της παρόχθιας ζώνης στη δομή των ιχθυοκοινοτήτων στη λίμνη της Καστοριάς. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 60 σελ.
 14. Τσακούμης, Ε. 2013. Διερεύνηση της ιχθυοπανίδας της λίμνης Πετρών. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 66 σελ.
 15. Μεμέτ, Ι.Γ. 2013. Ηλικία και αύξηση του Rutilus prespensis  από τη λίμνη Μικρή Πρέσπα.  ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 38 σελ. (με Καθηγ. Κ.Ι. Στεργίου).
 16. Κεραμιδας, Ι. 2014. Ηλικία και αύξηση του Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758 της λίμνης Βεγορίτιδας. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 39 σελ.
 17. Χαρισιαδου, Σ. 2014. Ηλικία και αύξηση του Pachychilon macedonicum (Steindachner, 1892) στη λίμνη Βεγορίτιδα. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 37 σελ.
 18. Παπαβασιλείου, Σ. 2017. Γενετική ανάλυση των ιχθύων εσωτερικών υδάτων του γένους Barbus με προσέγγιση barcoding. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 68 σελ. (με Αναπλ. Καθηγ. Α. Τριανταφυλλίδη).
 19. Τσουλιά, Θ. 2017. Επίδραση εξωγενών παραμέτρων στη φυσιολογική απόκριση του Alburnus vistonicus Freyhof & Kottelat, 2007. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 57 σελ. (με Επικ. Καθηγ. Ε. Αντωνοπούλου).
 20. Στεργίου, Π. 2017. Πρωτεϊνική απόκριση μελών των οικογενειών των HSPs και MAPKs στα είδη Carassius gibelio και Cyprinus carpio στις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 48 σελ. (με Επικ. Καθηγ. Ε. Αντωνοπούλου).
 21. Τσούκα, Φ. 2017. Ο ρόλος των παράκτιων βενθικών ασπονδύλων στην εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας λιμναίων οικοσυστημάτων. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 65 σελ. (με. Καθηγ. Μ. Λαζαρίδου).
 22. Πετρίδου, Κ. 2017. Διατροφή του ενδημικού είδους ψαριού Alburnus sp. Volvi από τη λίμνη Κορώνεια. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 40 σελ.
 23. Κωνσταντινοπουλος, Θ. (2018). Απόκριση βενθικών μακροασπονδύλων και ψαριών σε περιβαλλοντικές παραμέτρους ρεόντων υδάτων ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 79 σελ. (με Καθηγ. Ι. Λεονάρδο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).
 24. Ντελή, Ι. (2019). Εκτίμηση της ρύπανσης επιφανειακών ρεόντων υδάτων με τη χρήση μοριακών δεικτών σε ψάρια ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 40 σελ. (με Καθηγ. Μ. Καλογιάννη).
 25. Αλεξίου, Ι. (2019). Μικροπλαστικά στις ακτές της Αλοννήσου. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 46 σελ.
 26. Γεωργούση, Ι. (2019). Ποιότητα υδάτων στη θαλάσσια περιοχή της Αλοννήσου. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 63 σελ.
 27. Σταμκοπούλου, Δ. (2019). Εκτίμηση κυτταροτοξικότητας νανοσωματιδίων σε ψάρια. ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 61 σελ. (με Καθηγ. Μ. Καλογιάννη).
 28. Καρασιαλή, Σ. (2019). Επιδράσεις νανοσωματιδίων TiO2 σε παραμέτρους οξειδωτικού στρες σε ιστούς του zebrafish (Danio rerio). ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 76 σελ. (με Καθηγ. Μ. Καλογιάννη).
 29. Ζάκα, Ε. (σε εξέλιξη). Μικροπλαστικά στα ύδατα της Αλοννήσου.
 30. Μάρτου, N. (σε εξέλιξη). Μικροπλαστικά και καταπόνηση υδρόβιων ζωικών οργανισμών (με Επικ. Καθηγ. Ε. Αντωνοπούλου).
 31. Τσουμάκη-Τσουρουφλή, Π. (σε εξέλιξη). Επιδράσεις νανοσωματιδίων TiO2 σε παραμέτρους οξειδωτικού στρες σε ιστούς της πεταλούδας (Carassius gibelio). ΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 76 σελ. (με Καθηγ. Μ. Καλογιάννη).
 32. Ξανθοπουλου, Δ. (σε εξέλιξη). Επίδραση μικροπλαστικών σε υδρόβιους οργανισμούς με χρήση μοριακών και βιοχημικών βιομαρτύρων.
 33. Γιαγλιάρα, Μ. (σε εξέλιξη). Μικροπλαστικά σε υδάτινη τροφική αλυσίδα.
 34. Βασιλάκη, Ι. (σε εξέλιξη). Οικολογικά χαρακτηριστικά των εποχικών λιμνίων και ο ρόλος τους στη δραστηριότητα των νυχτερίδων.
 35. Πετροχείλου, Δ. (σε εξέλιξη). Διερεύνηση τροφικών πλεγμάτων ελληνικών λιμνών με τη βοήθεια σταθερών ισοτόπων.

 

 

 

ΙΙ.2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

            ΙΙ.2.1. Τμήμα Βιολογίας

            Α. Διδασκαλία

1996-2008       ΠΜΣ ‘Περιβαλλοντική Βιολογία’, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.

1996-2008       ΠΜΣ ‘Υδροβιολογία - Υδατοκαλλιέργειες’, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. Αβιοτικοί παράγοντες’ (Α1), Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης (Α2), Υδάτινοι πόροι (Α8), Διαχείριση και προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων (Α4).

2010-2014       ΠΜΣ ‘Υδροβιολογία - Υδατοκαλλιέργειες’, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. Αβιοτικοί παράγοντες’ (Α1), Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης (Α2), Υδάτινοι πόροι (Α8), Διαχείριση και προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων (Α4).

2014 -              ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας, κατεύθυνση ‘Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση’, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. Υδάτινο Περιβάλλον και Οργανιμοί (Δ1), Μεθοδολογικός σχεδιασμός και εργαλεία ανάλυσης (Δ2), Αλιευτικοί πόροι και αλιευτική τεχνολογία (Δ3 και συν-συντονίστρια), Βιολογία και εκτίμηση ιχθυαποθεμάτων (Δ4), Αλιευτική διαχείριση (Δ5 και συν-συντονίστρια), Διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων (Δ6 και συν-συντονίστρια).

2017 - 2018     ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας, κατεύθυνση ‘Υδατοκαλλιέργεις, καινοτομία και Βιωσιμότητα’, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. Υδάτινο Περιβάλλον και Οργανιμοί (Δ1), Μεθοδολογικός σχεδιασμός και εργαλεία ανάλυσης (Δ2).

 

 

Β. Διπλωματικές Εργασίες

 

Επίβλεψη/συνεπίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (ΜΔΕ)

 1. Σαλβαρίνα, Ι. 2006. Διατροφή και τροφικά επίπεδα των ψαριών του συστήματος της λίμνης Βόλβης. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 78 σελ. + 6 σελ. Παράρτημα (με Λέκτορα Ε. Μιχαλούδη).
 2. Μαυρεδάκη, Ι. 2007. Ηλικία και αύξηση ψαριών της λίμνης Δοϊράνης. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 67 σελ. (με Καθηγ. Κ.Ι. Στεργίου).
 3. Βαρβέρης, Θ. 2010. Συμβολή στη μελέτη της βιοποικιλότητας της ιχθυοπανίδας και εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης με βάση την οδηγία πλαίσιο 2000/60 στη λίμνη Μεγάλη Πρέσπα. ΜΔΕ, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 68 σελ.
 4. Κανάκης, Ν. 2013. Στοιχεία βιολογίας και οικολογίας του Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) από λίμνες της Βόρειας Ελλάδας. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 109 σελ.
 5. Σταυρίδου, Φ.-Φ. 2015. Πρότυπα ιστορίας ζωής των ψαριών των εσωτερικών υδάτων που κινδυνεύουν. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 59 σελ.
 6. Τσακούμης, Ε. 2016. Στοιχεία ιστορίας ζωής του ενδημικού είδους ψαριού Alburnus vistonicus. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 135 σελ. (με Επικ. Καθηγ. Ε. Αντωνοπούλου).
 7. Στουπάς, Α. 2017. DNA barcoding ταυτοποίηση ειδών ιχθύων εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 137 σελ. (με Αναπλ. Καθηγ. Α. Τριανταφυλλίδη).
 8. Σπυριδωνίδου, Σ. (σε εξέλιξη). Πρότυπα κατανομής ψαριών των εσωτερικών υδάτων της Ευρώπης.

 

 

 

ΙΙ.2.2. Διατμηματικά

            Α. Διδασκαλία

2008-2015       Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ με τίτλο ‘Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής’.

2018 -              Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ με τίτλο ‘Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής και παράκτιων περιοχών’.

 

Β. Διπλωματικές Εργασίες

Επίβλεψη/συνεπίβλεψη

 

 1. Χειμωνοπούλου, Μ. 2005. Οικολογική διερεύνηση του Τριπόταμου (σύστημα ποταμού Αλιάκμονα). ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 132 σελ. + 17 σελ. Παράρτημα (με Καθηγ. Μ. Λαζαρίδου).
 2. Πετρικη, Ο. 2009. Παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας της τεχνητής λίμνης Κερκίνης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 82 σελ. + 2 σελ. Παράρτημα (με Καθηγ. Κ.Ι. Στεργίου).
 3. Φραγκουλιδου, Τ. 2009. Οικολογία της διατροφής των ειδών Rutilus prespensis και Alburnus belvica  από τη λίμνη Μικρή Πρέσπα. ΜΔΕ, ΔΠΜΣ Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 61 σελ. + 1 σελ. Παράρτημα (με Λέκτορα Ε. Μιχαλούδη).
 4. Αυτζη, Χ. 2010. Εφαρμογή της προτεινόμενης από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ μεθοδολογίας CEN  για την εκτίμηση της ιχθυοκοινότητας στη λίμνη Βόλβη (Υδατικό διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας). ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 79 σελ. + 18 σελ. Παράρτημα.  

 5. Εμφιετζης, Γ. 2010. Παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και των υδρομορφολογικών παραμέτρων του ποταμού Ρήχεου (Υδατικό διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας) σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ. ΜΔΕ, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 104 σελ. (με Επικ. Καθηγ. Κ. Αλμπανάκη, Τμήμα Γεωλογίας).
 6. Βαβαλίδης, Θ. 2011. Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των ρεμάτων Νέας Απολλωνίας και Μελισσουργού με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα και τα ψάρια. ΜΔΕ, ΔΠΜΣ Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 215 σελ. (με Καθηγ. Μ. Λαζαρίδου).
 7. Ντισλίδου, Χ. 2012. Συμβολή των βενθικών μακροασπονδύλων στην οικολογική ποιότητα λιμνών. ΜΔΕ, ΔΠΜΣ Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 162 σελ. (με Καθηγ. Μ. Λαζαρίδου).
 8. Σιμελιάδου, Ε. 2012. Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας του ποταμού Χαβρία το έτος 2011. ΜΔΕ, ΔΠΜΣ Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 126 σελ. (με Καθηγ. Μ. Λαζαρίδου).
 9. Ρωμανίδης-Κυριακίδης, Γ. 2014. Καταγρφή  και αξιολόγηση της ιχθυοπανίδας των ρεόντων υδάτων στη λεκάνη της Μυγδονίας. ΜΔΕ, ΔΠΜΣ Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 205 σελ.
 10. Αργυνακη, Π. 2015. Ποσοτικοποίηση και χωρική κατανομή των ανθρωπογενών πιέσεων στη Μυγδονία λεκάνη. ΜΔΕ, ΔΠΜΣ Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 73 σελ. (με Καθηγ. Μ. Λαζαρίδου).
 11. Λατσού, Κ-Μ. 2016. Κατανομή και δομή ιχθυοσυναθροίσεων κατά μήκος του ποταμού Αξιού και έλεγχος υφιστάμενων ιχθυοδεικτών. ΜΔΕ, ΔΠΜΣ Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 109 σελ. (με Α. Οικονόμου, Ερευνητή ΕΛΚΕΘΕ).

 

 

 

 

ΙΙ.2.3. Διαπανεπιστημιακά

 

 Διπλωματικές Εργασίες

Επίβλεψη/συνεπίβλεψη

 

1. Perandones, A.-I. 2009.AssessmentoftheEcologicalStatusofLakeMikriPrespabasedonbenthicinvertebratefaunaandfish.IWQA European Master, Universidad Autónoma de Madrid.

2. Βαρβέρης, Θ. 2010. Συμβολή στη μελέτη της βιοποικιλότητας της ιχθυοπανίδας και εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης με βάση την οδηγία πλαίσιο 2000/60 στη λίμνη Μεγάλη Πρέσπα. ΜΔΕ, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 68 σελ.

3. Bindoudi, E. 2011. Assessing the ecological water quality with macroinvertebrates and fish: a case study from a Mediterranean river basin (Mavroneri, Greece). Master in Biological Sciences - Limnology and Oceanography, University of Amsterdam (The Netherlands) .

 

 

 

ΙΙ.3. Διαλέξεις – Επιμορφωτικά Σεμινάρια

1990             Εισηγήτρια, Ιχθυογεννητικός Σταθμός Έδεσσας. Διάλεξη στα πλαίσια επιμορφωτικού σεμιναρίου αλιέων με θέμα ‘Ρύπανση εσωτερικών υδάτων και οι επιπτώσεις της στους ιχθυοπληθυσμούς’.

 

1999-2000    Εισηγήτρια, Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(ΚΕΚ) Γέφυρας. Διαλέξεις στα πλαίσια προγραμμάτων καταπολέμησης αποκλεισμού από την αγορά εργασίας με τίτλο ‘Βοηθοί Αλιέων & Υδατοκαλλιεργητών’ και προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο ‘Υδατοκαλλιέγειες’.

                     Θέματα διαλέξεων:

                     - Αβιοτικοί παράγοντες στα εσωτερικά νερά – Πηγές – Ποταμοί – Λίμνες

                     - Ρύπανση και αντιμετώπισή της στα εσωτερικά νερά

                     - Χλωρίδα και πανίδα στα εσωτερικά νερά – Πηγές – Ποταμοί

                     - Τροφικά πλέγματα στα υδάτινα οικοσυστήματα

                     - Βιολογία και οικολογία του χελιού και του οξύρρυγχου

                     - Βιολογία και οικολογία της καραβίδας και γαρίδας.

2013                (30 Νοεμβρίου-8 Δεκεμβρίου) 2ο Σεμινάριο Επιστημονικής & Τεχνικής Κατάρτισης Προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για την παρακολούθηση (monitoring) στους τομείς ‘Οικότοποι και Χερσαία & Υδρόβια Πανίδα’. Εισηγήτρια. Θέματα εισηγήσεων: ‘Ιχθύες’, ‘Τεχνικές παρακολούθησης ψαριών σε υδάτινα οικοσυστήματα’, ‘Παρακολούθηση ιχθυοπανίδας σε λίμνες’, ‘Παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας στο Εθνικό Πάρκο λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών: ειδική περίπτωση’. Διοργάνωση: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ), Υ.Π.Ε.Κ.Α.

 

 

ΙΙI. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών (ΔΔ)

1.         Πετρίκη, Ο. 2015. Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ιχθυολογικού πολυμετρικού δείκτη για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας λιμνών. Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 250 σελ.

2.         Ντισλίδου, Χ. 2019. Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας λιμναίων οικοσυστημάτων με τη χρήση βενθικών μακροασπονδύλων.

3.         Περιβολιώτη, Τ-Μ. (σε εξέλιξη). Χρήση γεωχωρικών δεδομένων για την παρακολούθηση υδάτινων οικοσυστημάτων.

4.         Βαβαλίδης, Θ. (σε εξέλιξη). Βιογεωγραφία διατήρησης των ψαριών των ποταμών της Ανατολικής Μεσογείου: Συμβολή στα πρότυπα χωρικής κατανομής των ιχθυοκοινοτήτων. 

5.         Μποζατζίδου, Μ. (σε εξέλιξη). Ποικιλότητα και λειτουργικά χαρακτηριστικά των βενθικών μακροασπονδύλων της παρόχθιας ζώνης λιμναίων συστημάτων.

Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ΔΔ

1. Tσιόνκη, I. (σε εξέλιξη). Οικομορφολογία των ψαριών των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

2. Ohm Hari Shrestha (in progress). Taxonomic and Functional Diversity of Fishes in Dudhkoshi River, Eastern Nepal (Tribhuvan University).

3. Παπαθανασίου, Θ. (σε εξέλιξη). Διερεύνηση των βέλτιστων χαρακτηριστικών υδραυλικών κατασκευών περασμάτων ιχθυοπανίδας σε χαμηλά και υψηλά φράγματα. Περίπτωση Μελέτης (Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας).

Μέλος Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ΔΔ

1. Αρτεμιάδου, Β. 2007. Μοντέλο εκτίμησης της ποιότητας των ρεόντων υδάτων στη λεκάνη απορροής της λίμνης Ταυρωπού με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα και το Ελληνικό Σύστημα Αξιολόγησης. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 207 σελ + 117 σελ. Παράρτημα.

2. Χατζηνικολάου, Γ. 2007. Επίδραση διαχειριστικών πρακτικών στην ποιότητα νερού και στην οικολογία των ποταμών της Ελλάδας. Ο Πηνειός (Θεσσαλίας) ως ειδική περίπτωση μελέτης. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 227 σελ. + 470 σελ. Παράρτημα.

3. Καραχλέ Β. 2008. Οικολογία διατροφής των αφθονότερων ιχθυοπληθυσμών του Β. Αιγαίου. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 277 σελ. + 261 σελ. Παράρτημα.

4. Μαβίδης, Μ. 2008. Μελέτη της βιολογίας και οικολογίας του χαρακτηριστικού είδους της κοινότητας των μεσοπαραλιακών άμμων, Donacilla cornea (Poli, 1791). Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 217 σελ.

5. Δρακου, Ε. 2009. Χωρική ετερογένεια και ποικιλότητα ειδών στις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, 203 σελ.

6. Μουτόπουλοσ, Δ. 2012. Οικοσυστημικά μοντέλα για τη μελέτη και τη διαχείριση της ελληνικής αλιείας: εφαρμογή στο Ιόνιο. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 191 σελ.

7. Τσουμάνη, Μ. 2013. Μελέτη της βιολογίας και των φυλογενετικών σχέσεων του γένους Rutilus της  οικογένειας Cyprinidae των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

8. Χρονης, Ι. 2013. Πιέσεις και οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων σε λεκάνη απορροής ποταμού. Διδακτορική Διατριβή, Γεωπονική Σχολή, ΑΠΘ, 187 σελ.

9. Οικονόμου, Α. 2016. Βιοποικιλότητα και βιογεωγραφικά πρότυπα των ιχθύων των εσωτερικών υδάτων της Βαλκανικής χερσονήσου. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 400 σελ.

10. Ντόνου, Ε. 2017. Επίδραση των ανθρωπογενών πιέσεων και του ιζήματος στην τροφική κατάσταση υγροτόπου. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ, 177 σελ.

11. Βαρδάκας, Λ. 2017. Spatial and temporal patterns of fish assemblages in a Mediterranean intermittent river. PhD thesis, Department of Marine Sciences, University of Aegean, 194 p.

12. Χρίστου, Μ. (2020).

13. Δημαρχοπούλου, Δ. (2020).

14. Σταμου, Γ. (2020).

15. Μπαρμπιέρη, Ρ. (σε εξέλιξη). Στοιχεία οντογενετικής ανάπτυξης των Κυπρινοειδών του ποταμού Λούρου (Δυτ. Ελλάδα).

 

 

 

ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Eπιστημονική υπεύθυνη

 1. Ιχθυολογική διερεύνηση της λίμνης Δοϊράνης (Έναρξη: 15/12/2005, Διάρκεια: 12 μήνες). Χρηματοδότηση: ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ. Ύψος χρηματοδότησης: 14.900 €.  
 2. Μελέτη βενθικών ασπονδύλων μαλακού υποστρώματος της λίμνης Δοϊράνης (Έναρξη: 1/11/2007, Διάρκεια: 12 μήνες). Χρηματοδότηση: ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ. Ύψος χρηματοδότησης: 12.000 €.
 3. Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ιχθυολογικού πολυμετρικού δείκτη για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας λιμνών (Έργο: ‘ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ’). (Έναρξη:2010) Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ. Ύψος χρηματοδότησης: 45.000 €.
 4. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ιχθυοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα στις περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (Έναρξη: 3/2014, Διάρκεια: 24 μήνες). Χρηματοδότηση: ΥΠΕΚΑ. Ύψος χρηματοδότησης: 90.000 €.
 5. Έρευνα και προτάσεις για την προστασία των υπό εξαφάνιση ενδημικών ειδών της Ιχθυοπανίδας των λιμνών Βιστωνίδας και Μητρικού (Alosa vistonica & Alburnus vistonicus) (Έναρξη: 10/2014, Διάρκεια: 12 μήνες). Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νεστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας. Ύψος χρηματοδότησης: 62.000 €.
 6. Πρόγραμμα εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών ψαριών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα (Έναρξη: 4/2015, Διάρκεια: 6 μήνες). Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα. Ύψος χρηματοδότησης: 71.340 €.
 7. Δράσεις δειγματοληψιών ψαριών των ποταμών στην Αν. Μακεδονία-Θράκη. (Έναρξη: 1/2015, Διάρκεια: 12 μήνες). Χρηματοδότηση: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας  (ΙΝΑΛΕ). Ύψος χρηματοδότησης: 60.000 €.
 8. Τεχνική υποστήριξη της ΕΓΥ στο πλαίσιο της λειτουργίας της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής, για τον καθορισμό δεικτών ζωοβένθους και σχέσης των βιολογικών στοιχείων ποιότητας με τις καταγεγραμμένες πιέσεις σε λίμνες και ποταμούς. (Έναρξη: 2/2017, Διάρκεια: 3 μήνες). Χρηματοδότηση: Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ύψος χρηματοδότησης: 24.180 €.
 9. Ποιότητα νερών θαλάσσιας περιοχής Αλοννήσου. (Έναρξη: 7/2017, Διάρκεια: 12 μήνες). Χρηματοδότηση: MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας. Ύψος χρηματοδότησης: 20.000 €.
 10. BATWAT - Bats and their relationship to water availability and quality in the Mediterranean sub-basin. ‘Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών Έναρξη:2018). Επιστημονική υπεύθυνη του Φορέα Υποδοχής (ΑΠΘ-Εργαστήριο Ιχθυολογίας). Ύψος χρηματοδότησης: 140.000 €.
 11. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διατύπωση προς την ΕΓΥ πρότασης μεθόδου και ορίων για τις θρεπτικές ουσίες για τους τύπους λιμνών του εθνικού δικτύου παρακολούθησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 140384/2011, όπως ισχύει. (Έναρξη: 1/2019, Διάρκεια: 48 μήνες). Χρηματοδότηση: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Ύψος χρηματοδότησης: 58.280 €.
 12. Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. (Έναρξη: 9/2019, Διάρκεια: 22 μήνες). Χρηματοδότηση: ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Ύψος χρηματοδότησης: 32.000 €.

Συμμετοχή

 1. Μελέτη των φυσικοχημικών παραμέτρων των λιμνών Αγίου Βασιλείου και Βόλβης ως και μελέτη της δυναμικής των ιχθυοπληθυσμών των ιδίων λιμνών (Έναρξη: 1988). Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγ. Π.Σ. Οικονομίδης.
 2. Κατασκευή δυτικής εισόδου λιμένος, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις εργασίες βυθοκορήσεων απορρίψεων και επιχωματώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον (Έναρξη: 1991). Χρηματοδότηση: Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγ. Χ. Κουτίτας, Καθηγ. Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ.
 3. Μελέτη αλιευτικής αξιοποίησης των λιμνών Υλίκη-Παραλίμνη (Έναρξη: 1994). Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγ. Π.Σ. Οικονομίδης.
 4. Μελέτη  και καταγραφή των βιοτόπων και της κατανομής των ενδημικών ψαριών των ποταμών και λιμνών της Ελλάδας (Έναρξη: 1994).   Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγ. Π.Σ. Οικονομίδης.
 5. Καταγραφή, αναγνώριση, εκτίμηση και χαρτογράφηση οικοτόπων των ειδών χλωρίδας και πανίδας της Ελλάδας (Έναρξη: 1994). Χρηματοδότηση: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγ. Δ. Μπαμπαλώνας.
 6. Binoculars: Biogeochemical nutrients cycling in large rivers systems. (Έναρξη: 1995). Χρηματοδότηση: Environment (DG XII) Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγ. K. Kαστρίτσης.
 7. Βιολογία της αύξησης του κέφαλου (Mugil cephalus) στις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη της Μακεδονίας (Έναρξη: 1995). Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγ. Π.Σ. Οικονομίδης.
 8. Διατήρηση και διαχείριση τόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα (Έναρξη: 1996). Χρηματοδότηση: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγ. Π.Σ. Οικονομίδης.
 9. Οικολογική καταγραφή στην περιοχή του ποταμού Νέστου (Τμήματα 14.1 και 14.2 της Εγνατίας οδού) (Έναρξη: 1997). Χρηματοδότηση: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγ. Π.Σ. Οικονομίδης.
 10. Αύξηση της αλιευτικής παραγωγής της φραγμαλίμνης του Ταυρωπού με εμπλουτισμό με αθερίνα (Atherina boyeri Risso, 1810) από την Τριχωνίδα και παρακολούθηση του εγκλιματισμού της στο νέο περιβάλλον (Έναρξη: 1997).  Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγ. Π.Σ. Οικονομίδης.
 11. Το έργο οικοτόπων στην Ελλάδα: Δίκτυο Φύση 2000. Συμβόλαιο αριθμ. Β4-3200/84/756, Γεν. Διεύθυνση ΧΙ Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ. (Έναρξη: 1997). Χρηματοδότηση: Γεν. Διεύθυνση ΧΙ Επιτροπή ΕυρωπαΙκών Κοινοτήτων, ΥΠΕΧΩΔΕ Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγ. Σ. Ντάφης, Ομ. Καθηγ. Δασολογίας, ΑΠΘ.
 12. Συντονισμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης του Στρυμονικού κόλπου (LIFE 96ENV/GR/OO564/PAZ) (Έναρξη: 1997).  Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπεύθυνος Προγράμματος: Δρ Ε. Κουτράκης, ΙΝΑΛΕ.
 13. Προσδιορισμός παροχών φερτών υλών και ποιότητας νερού των χειμάρρων - ρεμμάτων της λεκάνης απορροής της λίμνης Καστοριάς. Διερεύνηση τάσεων και εφαρμογή εναλλακτικών σεναρίων μείωσης φόρτου (Έναρξη: 1998). Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (υποέργο του έργου ‘Προστασία και εξυγίανση της λίμνης Καστοριάς, ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας). Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγ. Ι. Μυλόπουλος, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ.
 14. Μελέτη της ιχθυοπανίδας και καθορισμός των ‘κλειστών περιοχών’ / Οριοθέτηση αλιευτικών ζωνών και εξασφάλιση της αμφίδρομης μετακίνησης των ψαριών μεταξύ των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης και των χειμάρρων τους (Έναρξη: 1999). Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγ. Α. Σίνης.
 15. Εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων στην περιοχή της λίμνης Ταυρωπού (Έναρξη: 2000). Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση. LIFE, 1999. Υπεύθυνος Προγράμματος: Δρ. Δ. Νταλής, Αναπτυξιακή Εταιρεία Καρδίτσας.
 16. Επιχειρησιακό πρόγραμμα PESCA. Κλαδικές μελέτες. Αλιευτική διαχείριση λιμνών (φυσικών και τεχνητών) και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές των νομών: Ροδόπης, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Ιωαννίνων, Ευρυτανίας, Κοζάνης, Καρδίτσας, Καστοριάς, Θεσσαλονίκης, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαϊας, Γρεβενών, Θεσπρωτίας, Ημαθίας, Άρτας (Έναρξη: 2001). Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγ. Π.Σ. Οικονομίδης.
 17. Επιχειρησιακό πρόγραμμα PESCA. Κλαδικές μελέτες. Οργάνωση και λειτουργία αλιευτικής εκμετάλλευσης στις λιμνοθάλασσες των νομών: Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Κέρκυρας, Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας, Αχαΐας, Ηλείας, Αργολίδας, Αττικής, Μεσσηνίας, Εύβοιας, Λάρισας, Πιερίας, Αιτωλοακαρνανίας, Θεσπρωτίας (Έναρξη: 2001). Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγ. Π.Σ. Οικονομίδης.
 18. Πρόγραμμα προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού δικτύου τριών διαφορετικών γειτονικών τύπων οικοσυστημάτων στην Αλβανία: Λιμνοθάλασσα Narta, ποταμού Vjose (Αώου), δασικού οικοσυστήματος νήσων Zvernesi και Εθνικού πάρκου Llogora (Έναρξη: 2001). Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ, Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας DAC για το Περιβάλλον. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγ. Μ. Λαζαρίδου.
 19. Field Expedition in Greece. Πρόγραμμα συνεργασίας με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Virginia (Έναρξη: 2002). Χρηματοδότηση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Virginia. Υπεύθυνος Προγράμματος: Dr. E.G. Maurakis, Science Museum of Virginia.
 20. Ιχθυολογική διερεύνηση της ευρύτερης περιοχής της πρώην λίμνης Κάρλας (Έναρξη: 2002). Χρηματοδότηση: ECOS Μελετική Α.Ε. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγ. Π.Σ. Οικονομίδης.
 21. Καταγραφή της υδρόβιας μακροπανίδας του Σπηλαίου Πηγές Αγγίτη (Μααρά) Δράμας και προτάσεις για την προστασία της. Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας (Έναρξη: 2002). Υπεύθυνος Προγράμματος: Δρ Ε. Κουτράκης, ΙΝΑΛΕ.
 22. ΠΕΝΕΔ 2001. ‘ΠΕΣΚΑ Αλιεία πελαγικών ψαριών (Σαρδέλα και Φρίσσα) με σαρδελόδιχτο στον κόλπο Καβάλας’ (Έναρξη: 2003). Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγ. Π.Σ. Οικονομίδης.
 23. Καθορισμός περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών Π.Ο.Α.Υ. στο Βόρειο Ευβοϊκό και Μαλιακό κόλπο (Έναρξη: 2003). Χρηματοδότηση: Υπουργείο Γεωργίας. Υπεύθυνος Προγράμματος: Επίκ. Καθηγ. Κ. Αλμπανάκης, Τμ. Γεωλογίας, ΑΠΘ.
 24. LIFE 05 ENV/GR/000214. Satellite – Assisted Management of Air Quality (Έναρξη: 2006). Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγ. Σ. Γκανάτσιος, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
 25. Αξιολόγηση του βαθμού ρύπανσης από βαρέα μέταλλα  υγροτόπων  Ελλάδας και Ουκρανίας με χρησιμοποίηση του βατράχου Rana ridibunda και του ψαριού Cyprinus carpio ως βιοδεικτών (Έναρξη: 2006). Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγ. Ν. Λουμπουρδής.
 26. Υπηρεσίες εφαρμογής της μεθοδολογίας παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων της λεκάνης του ποταμού Στρυμόνα (Έναρξη: 2007). Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Υδάτων (Intterreg IIIA/PHARE Ελλάδα – Βουλγαρία 2000-2006). Υπεύθυνος Προγράμματος: ΑΠΘ, Επιτροπή Ερευνών - ΟΜΙΚΡΟΝ Σχεδιασμός Μελέτη και Διαχείριση Περιβαλλοντικών και Τεχνικών Έργων Ε.Π.Ε. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγ. Γ. Ζαλίδης, Γεωπονική Σχολή, ΑΠΘ.
 27. Προώθηση ολοκληρωμένης διαχείρισης διασυνοριακών υδάτων σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ (Intterreg III/A PHARE CBC, Μέτρο 3.2 Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος). (Έναρξη: 4/2008). Υπεύθυνος Προγράμματος: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων  - Υγροτόπων. Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (75%), Κοινοτικά κονδύλια (25%).
 28. Μελέτη σχεδίου διαχείρισης Εθνικού Πάρκου των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών (Έναρξη: 2009). Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ. Υπεύθυνος Προγράμματος: ΟΜΙΚΡΟΝ Σχεδιασμός Μελέτη και Διαχείριση Περιβαλλοντικών και Τεχνικών Έργων Ε.Π.Ε.
 29. Υπηρεσίες δημιουργίας βάσης δεδομένων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων και συστήματος λήψης αποφάσεων στη λίμνη Κορώνεια (Έναρξη: 2009). Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγ. Γ. Ζαλίδης, Γεωπονική Σχολή, ΑΠΘ.
 30. Πρόγραμμα παρακολούθησης (monitoring) παραμέτρων ποιότητας νερού της  περιοχής  της  Λίμνης  Κάρλας. (Έναρξη: 6/2013). Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Λαζαρίδου, ΑΠΘ.   Υπεύθυνη υποέργου (ιχθυοπανίδα).
 31. Αναλύσεις δειγμάτων βενθικών μακροασπονδύλων των ποταμών (Έναρξη: 12/2013). Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕΘΕ.
 32. Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ψαριών στη περιοχή του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (Έναρξη: 2/2014). Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού.
 33. Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ιχθυοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015) (Έναρξη: 2/2014). Χρηματοδότηση: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας.
 34. Δράσεις δειγματοληψιών βενθικών μακροασπονδύλων, φυσικοχημικών και υδρομορφολογικών ποιοτικών στοιχείων για την παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας ποτάμιων υδατικών σωμάτων της Κεντρικής Μακεδονίας (Έναρξη: 6/2014). Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕΘΕ.
 35. Παρακολούθηση ιχθυοπανίδας στις περιφέρειες της Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. (Έναρξη: 2015). Χρηματοδότηση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 36. Operating a Network of Integrated Observatory Systems in the Mediterranean Sea (ODYSSEA). (Έναρξη: 6/2017). Χρηματοδότηση: ΕΕ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΑΠΘ: Α. Τσίκληρας.
 37. Αναλύσεις δειγμάτων βενθικών μακροασπονδύλων των ποταμών (Έναρξη: 6/2019). Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕΘΕ.

 

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

Διεθνή 

 1. Environmental workshop on on-line monitoring of micropollutants in aquatic systems. Θεσσαλονίκη, 3-5 Ιουλίου 1995
 2. EIFAC Symposium on water for sustainable inland fisheries and aquaculture, Λισσαβόνα, Πορτογαλία, 23-26 Ιουνίου 1998  
 3. 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Καβάλα, 17-21 Μαΐου 1999
 4. Symposium on the conservation of the Atlantic sturgeon Acipenser sturio in Europe. Μαδρίτη & Σεβίλλη, Ισπανία, 6-11 Σεπτεμβρίου 1999
 5. 1st Conference on European shads. Μπορντό, Γαλλία, 22-25 Μαΐου 2000
 6. 1st International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth. Ξάνθη, 5-8 Ιουνίου 2001
 7. International conference on Fishering and Environment in Southeastern Europe. Πρέβεζα, 28-30 Ιουνίου 2002 
 8. 2nd FishBase Symposium. Παρίσι, 4 Σεπτεμβρίου 2004
 9. 3rd FishBase Symposium ‘Fish and More’. Θεσσαλονίκη, 31 Αυγούστου 2005
 10. 10th International Congress on the Zoogeography and ecology of Greece and adjacent regions. Πάτρα, 26-30 Ιουνίου 2006
 11. I Symposium for protection of the natural lakes in Republic of Macedonia with international participation. Οχρίδα, 31 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2007
 12. DNA Barcoding in Europe, Leiden, Ολλανδία, 3-5 Οκτωβρίου 2007
 13. EURECO-GFOE, Leipzig, 15-19 Σεπτεμβρίου 2008
 14. IV Transboundary Water Management International Symposium, Θεσσαλονίκη, 15-18 Οκτωβρίου 2008
 15. 2nd  European Congress of Conservation Biology, Prague, 1-5 Σεπτεμβρίου 2009
 16. 11th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. Ηράκλειο, 22-26 Σεπτεμβρίου 2009
 17. International Scientific Session, Agigea-Constanta, Romania, 21-22 Οκτωβρίου 2011
 18. 12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent regions. Αθήνα, 18-22 Ιουνίου, 2012
 19. XI Protection and restoration of the environment, Θεσσαλονίκη, 3-6 Ιουλίου, 2012
 20. 11th FishBase Symposium: More Fish and More. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2 Σεπτεμβρίου 2013
 21. HydroMedit -1st International Congress of Applied Ichthyology and Aquatic Environment, Βόλος, 13 – 15 Νοεμβρίου 2014
 22. 13th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Ηράκλειο, 7-11 Οκτωβρίου 2015
 23. Living Planet Symposium, Prague, 9-16 Μαϊου 2016
 24. 3rd International Conference Water Resources and Wetlands, Tulcea, Romania, 8-10 Σεπτεμβρίου 2016
 25. 6th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economis (CEMEPE) and SECOTOX Conference, Θεσσαλονίκη, 25-30 Ιουνίου 2017
 26. 10th World Congres on Water Resources and Environment, Αθήνα, 5-9 Ιουλίου 2017
 27. 11ο International Hydrogeological Congress of Greece, Αθήνα, 4-6 Οκτωβρίου 2017
 28. 3rd International Congress of Applied Ichthyology and Aquatic Environment (HydroMedit), Βόλος, 8-11 Νοεμβρίου 2018
 29. 7th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economis (CEMEPE) and SECOTOX Conference, Μύκονος, 19-24 Μαίου 2019
 30. 11th World Congres on Water Resources and Environment, Madrid, 25-29 June 2019
 31. 14th International Congress on Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, ICZEGAR, 27 – 30 June, Thessaloniki.

Εθνικά

 1. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 1988
 2. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Αθήνα, 1990
 3. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων.  Ξάνθη, 4-6 Ιουνίου 1993
 4. 4ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Μόλυβος, Λέσβος, 4-7 Σεπτεμβρίου 1995
 5. 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Καβάλα, 15-18 Απριλίου 1997
 6. 5ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Μόλυβος, Λέσβος, 9-12 Σεπτεμβρίου 19978ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Θεσσαλονίκη, 25-28 Σεπτεμβρίου 1997
 7. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Σάμος, 28-31 Μαΐου 1998
 8. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Μεσσολόγγι, 20-23 Ιανουαρίου 2000
 9. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Χανιά, 18-20 Οκτωβρίου 2001
 10. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Πρέβεζα, 10-13 Απριλίου 2003
 11. Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων. Θεσσαλονίκη, 27-28 Σεπτεμβρίου 2003
 12. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Δράμα, 13-16 Οκτωβρίου 2005
 13. 28ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Ιωάννινα, 18-20 Μαΐου 2006
 14. 2ο Συνέδριο Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ ‘Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης & της ευρύτερη περιοχής: οι απόψεις του ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη, 1-4 Ιουνίου 2006
 15. 8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου 2006
 16. 29ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Καβάλα, 17-19 Μαΐου 2007
 17. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Μυτιλήνη, 27-30 Σεπτεμβρίου 2007
 18. 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Καρδίτσας. Καρδίτσα, 8-10 Φεβρουαρίου 2007
 19. 30ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαΐου 2008
 20. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοεπιστημόνων. Θεσσαλονίκη, 26-28 Σεπτεμβρίου 2008
 21. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας. Βόλος, 9-12 Οκτωβρίου 2008
 22. 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου 2009
 23. 31ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Πάτρα, 14-16 Μαΐου 2009
 24. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Πειραιάς, 6-9 Μαϊου 2010
 25. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Πάτρα, 7-10 Οκτωβρίου 2010
 26. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Έδεσσα, 19-21 Μαΐου 2011
 27. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου 2012
 28. 34ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Τρίκαλα, 17-19 Μαΐου 2012
 29. 35ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ναύπλιο, 23-25 Μαΐου 2013
 30. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Θεσσαλονίκη, 10-13 Οκτωβρίου 2013
 31. 36ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ιωάννινα, 8-10 Μαΐου 2014
 32. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Μυτιλήνη, 8-12 Οκτωβρίου 2014
 33. 37ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Βόλος, 21-23 Μαΐου 2015
 34. 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Μυτιλήνη, 13-17 Μαΐου 2015
 35. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Καβάλα, 6-9 Οκτωβρίου 2016
 36. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Θεσσαλονίκη, 20-23 Οκτωβρίου 2016
 37. 39ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Λαμία, 25-27 Μαΐου 2017
 38. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Ηράκλειο, 4-7 Οκτωβρίου 2018
 39. 12ο  Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Κέρκυρα, 30 Μαίου-3 Ιουνίου 2018
 40. 41ο  Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Κατερίνη, 9-11 Μαΐου 2019

 

 

VI. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Επιτροπές/διοικητικά όργανα Τμηματος Βιολογιας

2005 -              Μέλος της ΓΣ του Τομέα Ζωολογίας.

2005                Μέλος της επιτροπής για τη διοργάνωση της αναγόρευσης του Καθηγ. Daniel Pauly σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Βιολογίας.

2005                Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης αιτούμενου εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου ‘Αναβάθμιση του εξοπλισμού των εργαστηρίων του ΑΠΘ - ΠΕΠ Κεντρικής  Μακεδονίας (Αριθμ. Διαγωνισμού 156/7-7-2005).

2005-2008       Μέλος της επιτροπής για τις αίθουσες διδασκαλίας, υγιεινής και ασφάλειας εργασίας.

2006-2007       Μέλος της ΓΣ του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ.

2007-2008       Μέλος της επιτροπής για την αναμόρφωση του ΠΜΣ με τίτλο 'Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες'.

2008 -2010      Συμμετοχή σε δράσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα των βιολόγων.

2009-2010       Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ με τίτλο ‘Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής’.

2009-2010       Μέλος της ΓΣ του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ.

2010-2012       Μέλος της Επιτροπής Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ΑΠΘ.

2011-2012       Μέλος της ΓΣ του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ.

2012-2013       Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ με τίτλο ‘Ειδίκευση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση’.

2012-2013       Τακτικό μέλος Επιτροπής παραλαβής ειδών, οργάνων, υλικών για το ΠΜΣ του Τμήματος Βιολογίας.

2013-2014       Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ με τίτλο ‘Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής’.

2013-2014       Μέλος της ΓΣ του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ.

2013-2014       Τακτικό μέλος Επιτροπής παραλαβής προμηθειών και διαπίστωσης καλής εκτέλεσης εργασιών για το ΠΜΣ του Τμήματος Βιολογίας.

2013 -              Διευθύντρια Εργαστηρίου Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.

2014-2016       Μέλος της Επιτροπής Διοικητικής υποστήριξης και συντονισμού, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.

2015-2016       Μέλος της ΓΣ του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ.

2015-2016       Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ με τίτλο ‘Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής’.

2015 - 2016     Μέλος της Επιτροπής 5ου ορόφου, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.

2015-2020       Μέλος της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας και ΑμΕΑ της Σχολής θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.

2017-               Μέλος της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ.

2017-2020       Σύμβουλος υποστήριξης Πρόσβασης στις Σπουδές φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας που αντιμετωπίζουν ιδιαιτερότητες, δυσκολίες ή εμπόδια στις σπουδές τους.

2017-2020       Μέλος της επιτροπής Προσβασιμότητας του ΑΠΘ

 

Συμμετοχή σε διοικητικα συμβουλια/επιτροπες οργανισμων-φορεων

2004 -              FishBase Consortium (και υπεύθυνη για τα ψάρια εσωτερικών υδάτων χωρών της Βαλκανικής και Ανατολικής Μεσογείου).

2006-2009       Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe (DAISIE) (συνεργάτης) ειδικός για ξενικά είδη ψαριών εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας). 

2008-2009       Εθνική εκπρόσωπος στο Lake Fish Intercalibration working group για την ιχθυοπανίδα λιμνών

2009                Εθνική εκπρόσωπος στη θεματική ομάδα εργασίας ‘Fish and Fisheries’ for the development of a transboundary monitoring system in the Prespa Park area.  

2010 –             Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης - Χαλκιδικής (ΦΕΚ 38/4-2-2010).

2012 -              Δίκτυο Προέδρων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

2014-2017       Μέλος της υπο-επιτροπής υποστήριξης της Εθνικής Επιτροπής για την υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (υπεύθυνη για  το βιολογικό ποιοτικό στοιχείο ‘Ψάρια’ σε λίμνες).

2015                Εθνική εκπρόσωπος στη Μεσογειακή ομάδα εργασίας για τη διαβαθμονόμηση των μεθόδων εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας λιμνών με βάση τα ψάρια.

 

 

 

VIΙ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

google scholar 20/1/2020

622 citations 

h-index = 15

i10-index = 22

Α. Υπεύθυνος Σύνταξης Επιστημονικών Περιοδικών

 

2008-2017       Consulting Editor, Journal of Environmental Biology

2009 -              Associate editor, Ecologia Balkanica

2010 -              Editorial Board, Journal of Advanced Laboratory research in Biolo

 

 

Β. Κριτής σε Επιστημονικά Περιοδικά

Environment International

Fisheries Research

BIOS

Virginia Journal of Science

Science of the Total Environment

Journal of Biological Research

Vie et Milieu-Life and Environment

Journal of Environmental Biology

Acta Ichthyologica et Piscatoria

Ecologia Balkanica

Journal of Agricultural Biotechnology and Sustainable Development

Asian Fisheries Science

Acta Ζoologica Bulgarica

African Journal of Agricultural  Research

Applied Ecology and Environmental Sciences

Aquatic Ecology

Asian Fisheries

Aquatic Ecosystem Health & Management

BioInvasions Records

Biologia

Earth Science & Climatic Change

Environmental Biology of Fish

Environmental Processes

Fisheries Management & Ecology

Hydrobiologia

Hydrology: Current research

International Research Journal of Agricultural Science

Journal of Environmental & Analytical Toxicology

Journal of Aquaculture Research & Development

Journal of Zhejiang University-SCIENCE B

Journal of Agricultural Biotechnology and Sustainable Development

Journal of King Saud University - Science

Lakes & Reservoirs: Research and management

LimnoFish

Marine Science

Mediterranean Marine Science

Mesopotamian Journal of Marine Sciences

Reviews in Fish Biology and Fisheries

River Research and Applications

Turkish Journal of Fisheries & Aquatic Sciences

Turkish Journal of Zoology

Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences

Journal of Limnology

Groundwater Series of UNESCO's Technical Documents

 

 

 

Γ. Διοργάνωση Συμποσίων - Συνεδρίων

2005                 Διοργάνωση-συντονισμός (με Καθηγ. Κ.Ι. Στεργίου) του 3ου FishBase Συμπόσιου ‘Fish and More’. Θεσσαλονίκη, 31 Αυγούστου.

2005                 Διοργάνωση-συντονισμός (με Καθηγ. Κ.Ι. Στεργίου) της 6ης ετήσιας συνάντησης του FishBase Consortium. Θεσσαλονίκη, 1-3 Σεπτεμβρίου.

2007                 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΙΙΙ Symposium of livestock production with international participation. Οχρίδα, 12-14 Σεπτεμβρίου.

2008                Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Βιοεπιστημόνων.

2013                Διοργάνωση-συντονισμός (με Καθηγ. Κ.Ι. Στεργίου και Α. Τσίκληρα) του 11ου Mini FishBase Symposium ‘More Fish  and More’, Θεσσαλονίκη, 2 Σεπτεμβρίου.

2013                Διοργάνωση-συντονισμός (με Καθηγ. Κ.Ι. Στεργίου και Α. Τσίκληρα) της 14ης ετήσιας συνάντησης του FishBase Consortium, Θεσσαλονίκη, 3-6 Σεπτεμβρίου.

2013                Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 15ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Θεσσαλονίκη, 10-13 Οκτωβρίου.

2015                Μέλος της Οργανωτικής-Επιστημονικής Επιτροπής της ενημερωτικής ημερίδας ‘Η Οδηγία 2000/60  και η προστασία των Εσωτερικών Υδάτων: Έρευνα και προοπτικές’, Αθήνα, 16 Μαρτίου.

2016                Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 16ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Καβάλα, 6-9 Οκτωβρίου.

2019                Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 14ου Συνέδριου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, Βόλος, 16-17 Μαϊου.

 

 

 

 

Δ. Διεθνείς Διακρίσεις

Συμμετοχή σε διεθνείς επιτροπές/οργανισμούς

2004-          Επίσημη Συνεργάτης τηςFishBase.

2006-          DeliveringAlienInvasiveSpeciesInventoriesforEurope (DAISIE) ειδικός για ξενικά είδη ψαριών εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2004          5th Annual meeting of the FishBase Consortium. Παρίσι, Γαλλία, 2-4 Σεπτεμβρίου. Οργάνωση: Muséum National d’ Histoire Naturelle, Paris.

2005          6th Annual meeting of the FishBase Consortium. Θεσσαλονίκη, 1–3 Σεπτεμβρίου. Οργάνωση: Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.

2006-2009       Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe (DAISIE) (συνεργάτης), ειδικός για ξενικά είδη ψαριών εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας). 

2008          Scientific training course ‘Water management of Strymon / Struma river and implementation of the European Water Directive 2000/60’. Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου. Οργάνωση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Υδάτων.

2008          ExpertmeetingEnhancement of integrated management of transboundary waters according to directive 2000/60/EC. Θεσσαλονίκη, 16-17 Σεπτεμβρίου. Οργάνωση: ΜΓΦΙ-EKBY (προσκεκλημένη).

·      Fishcommunities in the transboundary lake Doirani – A contribution to the implementation of the Water Framework Directive in Greece

2008          Strategic planning workshop (adaptive management) for the conservation of the Axios estuary.Θεσσαλονίκη, 4-6 Μαρτίου. Οργάνωση: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Αλιάκμονα-Λουδία, Foundations of Success (FOS).  

2008          1stLake Fish Intercalibration Meeting. Aix en Provence, France, 31 March - 1 April. European Commission, Joint Research Centre, CEMAGREF (national lake fish expert).

2008          2nd Lake Fish Intercalibration Meeting. Ranco, Italy, 30 September – 1 October. European Commission, Joint Research Centre, CEMAGREF (national lake fish expert).

2009         Transboundary monitoring system. Tri-lateral thematic workshops. Thematic Working group meeting for the development of a transboundary monitoring system in the Prespa Park area.  Korca, Albania, 20 Feb 2009. Organized: Prespa Park, Tour du Valat, Society for the Protection of Prespa, Global Environmental facility, UNDP (national expert for the thematic working group ‘Fish and Fisheries’).

2009         Integrated Ecosystem Management in the Prespa Lkes Basin of Albania, FYR of Macedonia and Greece.Thematic Working group meeting for the development of a transboundary monitoring system in the Prespa Lakes Watershed, Struga, 15 May 2009.Organized: Prespa Park, Tour du Valat, Society for the Protection of Prespa, Global Environmental facility, UNDP (national expert for the thematic working group ‘Fish and Fisheries’).

 

 

 

 

E. Μέλος Εθνικών Επιτροπών

2010-      Πρόεδρος και ειδικός επιστήμονας του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας-Βόλβης

2014-2017       Μέλος της υπο-επιτροπής υποστήριξης της Εθνικής Επιτροπής για την υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (υπεύθυνη για  το βιολογικό ποιοτικό στοιχείο ‘Ψάρια’ σε λίμνες).

2015                Εθνική εκπρόσωπος στη Μεσογειακή ομάδα εργασίας για τη διαβαθμονόμηση των μεθόδων εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας λιμνών με βάση τα ψάρια.

 

IX. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

European Ichthyological Society

Society for Conservation Biology

Global Network for Environmental Science and Technology

Ελληνική Ζωολογική Εταιρία

Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων

Perseas-net: Θεματικό Δίκτυο Έρευνας για τη Βιώσιμη Διαχείριση Επιφανειακών και Παράκτιων Υδάτων

 

 

X. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

 

Α. Διδακτορική Διατριβή

Μπόμπορη, Δ.Χ. 1996.Βιοσυσσώρευση βαρέων μετάλλων στο οικοσύστημα της λίμνης Κορώνειας. Διδακτορική Διατριβή, ΑΠΘ. Επιστημονική Επετηρίδα Βιολογικού Τμήματος Σχολής Θετικών Επιστημών, Παράρτ. Αριθ. 57 – ISSN 1105 – 5049,306 σελ.

 

 

B. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 1. Bobori, D.C. & P.S. Economidis. 1996. The effect of size, sex and season on the accumulation of heavy metals in perch (Perca fluviatilis L., Pisces: Percidae) in lake Koronia (Macedonia, Greece). Toxicol. Environm. Chem. 57: 103-121.
 2. Bobori, D.C., & S.D. Mourelatos. 1999. Physicochemical parameters and nutrient content of surface waters of the Aliakmon river (Greece). Fresenius Environmental Bullettin 8: 718-723. 
 3. ZARFDJIAN, M-E., E. MICHALOUDI, D.C. BOBORI & S. MOURELATOS. 2000. Zooplankton abundance in the Aliakmon river, Greece. Belg. J. Zool., 130 (suppl.1): 29-33.
 4. ECONOMIDIS, P.S., E.T. KOUTRAKIS & D.C. BOBORI. 2000. Distribution and conservation of Acipenser sturio and related species in Greek waters. Boletín. Instituto Español de Oceanografia 16 (1-4): 81-88.   
 5. BOBORI, D.C., E.T. KOUTRAKIS & P.S., ECONOMIDIS. 2001. Shad species in Greek waters – an historical overview and present status. Bull. Fr. Peche Piscic. 362/363: 1101-1108.
 6. BOBORI, D.C. 2001. Temporal and spatial variability of physicochemical parameters and nutrients in Lake Koronia (Greece). Bios 6: 9-18.
 7. BOBORI, D.C., P.S. ECONOMIDIS & E.G. MAURAKIS.  2001. Freshwater fish habitat science and management in Greece. Aquatic Ecosystem Health and Management 4: 381-391. 
 8. MAURAKIS, E.G., W.R.T. WITSCHEY, P.S. ECONOMIDIS & D.C.  BOBORI. 2003. Creating a geographical information system for freshwater crabs and fishes in Greece. Virginia Journal of Sciences 54(3-4): 139-145.
 9. MAURAKIS, E.G., D.V. GRIMES & D. BOBORI. 2005. Fish consumption  patterns of populations in vicinities of lake Kastoria  and lake Pamvotis, Greece. Virginia Journal of Sciences 56(3): 121-140.
 10. MAURAKIS, E.G., D.V. GRIMES, D. BOBORI, R. HALE & J. JONES. 2005. Assessment of human health risks from chemically contaminated lake fishes in Greece. Virginia Journal of Sciences 56(3): 141-154.
 11. BOBORI, D.C., A.C. TSIKLIRAS & Ν.Ι. ECONOMIDIS. 2006. Some morphological and biological characteristics of fishes from Tavropos reservoir (western Greece). Folia Zoologica Folia Zoologica 55(2): 199-210.
 12. BOBORI, D.C. & P.S. ECONOMIDIS. 2006. Freshwater fishes of Greece: their biodiversity, fisheries and habitats. Aquatic Ecosystem Health and Management 9(4): 407-418.
 13. KOUKOURAS, A., A.I. SINIS, D. BOBORI, S. KAZANTZIDIS & M.-S. KITSOS. 2007. The echinoderm (Deuterostomia) fauna of the Aegean Sea, and comperisosn with those of the neighbouring seas. Journal of Biological Research 7: 67-92.
 14. Drakou E.G., D.C. Bobori, A.S. Kallimanis, A.D. Mazaris, S.P. Sgardelis & J.D. Pantis. 2009. Freshwater fish community structured more by dispersal limitation than by environmental heterogeneity. Ecology of Freshwater Fish 18(3): 369-379.
 15. Monokrousos N., D.  Bobori, M. Tsiafouli, G. Boutsis, D. Chalkos, K. Vlachodimos, E. Kladas, K. Blake, M. Pyrovetsi, E. Papatheodorou, S. Sgardelis, L. Symeonidis & I. Diamantopoulos. 2009. Evaluation of biological soil properties as indicators of flying ash deposition from lignite power plants in the Florina – Kozani basin. Fresenius Environmental Bulletin 18(7Β): 1289-1294.
 16. MAZARIS, A.D., M. Moustaka-Gouni, e. MICHALOUDI & d.C. BOBORI. 2010. Biogeographical patterns of freshwater micro- and macroorganisms: a comparison between phytoplankton, zooplankton and fish in the eastern Mediterranean. Journal of Biogeography 37: 1341-1351.
 17. Moustaka-Gouni, M., K.A. Kormas, P. Polykarpou, S. Gkelis, D.C. Bobori & E. Vardaka. 2010. Polyphasic evaluation of Aphanizomenon issatschenkoi and Raphidiopsis mediterranea in a  Mediterranean lake. Journal of Plankton Research 32(6): 927-936
 18. Bobori, D.C., D.K. Moutopoulos, M. Bekri, I. Salvarina & A.I. Perandones Muñoz. 2010.  Length-weight relationships of freshwater fish species caught in three Greek lakes. Journal of Biological Research 14: 219-224.
 19. BOBORI, D.C. & I. SALVARINA. 2010. Seasonal variability of fish abundance and biomass in gillnet catches from an E Mediterranean lake. Journal of Environmental Biology 31(6): 995-1000.  
 20. PETRIKI, O., E. GOUSIA, D.C. BOBORI. 2011. Weight–length relationships of 36 fish species from the River Strymon system (northern Greece). Journal of Applied Ichthyology 27: 939-941.
 21. Cheimonopoulou, m., D.C. Bobori, I. Theocharopou los, M. Lazaridou. 2011. Assessing the ecological water quality with macroinvertebrates and fish: a case study from a small Mediterranean river. Environmental Management 47: 279-290.
 22. Triantafyllidis, Α., D.C. Bobori, C. Koliamitra, E. Gbandi, M. Bandi, O. Petriki, N. Karaiskou. 2011. DNA barcoding analysis of fish species diversity in four North Greek lakes. Mitochondrial DNA 21(S2): 1-6.
 23. BOBORI, D.C., I. SALVARINA, E. MICHALOUDI. 2013. Fish dietary patterns in the eutrophic Lake Volvi (East Mediterranean). Journal of Biological Research 19: 139-149.
 24. VAVALIDIS, Th, D.C. Bobori, m. lAZARIDOU. 2013. Assessing pressure drivers on benthic macroinvertebrate and fish communities: A case study from two small Mediterranean rivers. Biologie Animala (Suppl.): 109-117.
 25. PΕΤRIKI, O., D.C. BΟΒΟRI. 2014. Rutilus panosi Bogutskaya & Iliadou, 2006 specimens lacking pelvic fins. Turkish Journal of Zoology 38: 373-374. 25.       
 26. STERGIOU, K.I. et al. 2014. New fisheries-related data from the Mediterranean Sea (April, 2014). Mediterranean Marine Science 14/2.
 27. KAPIRIS, K. et al. 2014. New Mediterranean marine biodiversity records (April, 2014). Mediterranean Marine Science 15/1: 198-212.
 28. Petriki, O., K. Erzini, D. K. Moutopoulos, D.C. Bobori. 2014. Gillnet selectivity for freshwater fish species in three lentic systems of Greece. Journal of Applied Ichthyology 1-12, doi: 10.1111/jai.12476.
 29. PΕΤRIKI, O., Th. NAZIRIDIS, A. APOSTOLOU, E. KOUTRAKIS, D.C. BΟΒΟRI. 2014. The Spread of the Introduced Gymnocephalus cernua Linnaeus, 1758 (Perciformes: Percidae) along the Transboundary Strymonas (Struma) River Basin: First Report in Kerkini Dam Lake (Greece). Acta Zoologica Bulgarica 66 (4).
 30. BOBORI, D.C., G. ROMANIDIS-KYRIAKIDIS, C. NTISLIDOU, O. Petriki, A. PATSIA. 2014. Range expansion of Pachychilon macedonicum (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae) in northern Greece. Acta Ichthyologia et Piscatoria 44(4): 319-321.
 31. PΕΤRIKI, O., D.C. BΟΒΟRI. 2015.  Weight—length  relationships of six endemic fish species of Greece. Journal of Applied Ichthyology 31: 255-256.
 32. JAWARD, L., D. BOBORI, H. AL-SHWIKH, F. AL-SALEH. 2015. Opercular girth, maximum girth and total length relationships for Planiliza abu (Heckel, 1843) and Chondrostoma regium (Heckel, 1843) (Actinopterygii) from Euphrates River at Dier Ez-Zor governorate, Syria. Acta Zoologica Bulgarica (67(4): 591-594.
 33. BOBORI, D.C., O. PΕΤRIKI, E. Tsakoumis. 2016. The first certified record of the endemic fish species Pachychilon macedonicum (Steindachner, 1892) in a lake complex out of its nominal range. Turkish Journal of Zoology 40: 57-63.
 34. BOBORI, D.C., N.D. KANAKIS, O. PETRIKI, A. TSIKLIRAS. 2017. Lake morphometry and trophic status affect life-history characteristics of Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) (Cyprinidae) populations in temperate lakes. Acta Zoologica Bulgarica 69 (3): 369-376.
 35. PΕΤRIKI, O., Μ. LAZARIDOU, D.C. ΒΟΒΟRI.  2017. A fish-based index for the assessment of the ecological quality of temperate lakes. Ecological Indicators 78: 556-565.
 36. PΕΤRIKI, O., K.I. STERGIOU, D.C. BΟΒΟRI.  2017. Can fish sampling protocol (CEN, 2005) be amended for Mediterranean lakes? Fisheries Management and Ecology 24(2): 146–155.
 37. PERIVOLIOTI, T-M., MOURATIDIS A., BOBORI D., DOXANI G., TERZOPOULOS. 2017. Monitoring water quality parameters of Lake Koronia by means of long-term time-series multispectral satellite images. AUC Geographica, 52(2): 176-188.
 38. BOBORI, D.C., Ch. NTISLIDOU, O. PETRIKI, I. CHRONIS, I. KAGALOU, M. LAZARIDOU. 2018. Macroinvertebrate and fish communities in the watershed of a re-constructed Mediterranean water body: link to the ecological potential. Environmental Monitoring Assessment 190: 106-123.
 39. BOBORI, D.C., E. TSAKOUMIS, F.-A. MOUCHLIANITIS, E. ANTONOPOULOU, K. GANIAS. 2018. Growth and reproductive biology of the endemic freshwater fish species Alburnus vistonicus FREYHOF & KOTTELAT, 2007 in Vistonis Lake system (Northern Greece).  Acta Zoologica Bulgarica 70(4), 2018: 569-574.
 40. NTISLIDOU, CH., C. RADEA, S. GIOKAS, M. PUSCH, M. LAZARIDOU, D.C. BOBORI. 2018. Rediscovery of the endemic gastropod Dianella schlickumi (Gastropoda: Hydrobiidae) and its discrimination from Dianella thiesseana: environmental correlates and implications for their conservation. Nature Conservation 27: 35-58.
 41. MOUTOPOULOS, D.K., M.Th. STOUMBOUDI, A. RAMFOS, K. TSAGARAKIS, K.C. GRITZALIS, O. PETRIKI, A. PATSIA, R. BARBIERI, A. MACHIAS, K.I. STERGIOU, D.C. BOBORI. 2018. Food web modelling on the structure and functioning of a Mediterranean lentic system. Hydrobiologia 822: 259-283.
 42. NTISLIDOU, CH., M. LAZARIDOU, V. TSIAOUSSI, D.C. BOBORI. 2018. A new multimetric macroinvertebrate index for the ecological assessment of Mediterannean lakes. Ecological indicators 93: 1020-1033.
 43. Bobori, D.C., O. Petriki, Ch. Aftzi. 2019. Fish community structure in the Mediterranean temperate Lake Volvi at two different stages of pumpkinseed invasion: are natives in threat? Turkish Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 19(12).
 44. KALOYIANNI, K., M. FEIDANTSIS, I. NTELI, P. STERGIOU, T. TSOULIA, A. DIMITRIADI, E. ANTONOPOULOU, D.C. BOBORI. 2019. Biochemical and Molecular responses of cyprinids in two Mediterranean lacustrine ecosystems: opportunities for ecological assessment and biomonitoring. Aquatic Toxicology, 211, 105-115.
 45. NTISLIDOU, CH., D.C. BOBORI, M. LAZARIDOU, B. ROSSARO. 2019. New records of Chironomidae (Insecta: Diptera) from Greek lakes. Acta Biologica Bulgarica 71(1): 25-28.
 46. VAVALIDIS T., S. ZOGARIS, A.N. ECONOMOU, A.S. KALLIMANIS, D.C. BOBORI. 2019. Changes in Fish Taxonomy Affect Freshwater Biogeographical Regionalisations: Insights from Greece. Water, 11, 1743; doi:10.3390/w11091743.
 47. PERIVOLIOTI, T.M., M. TUŠER, J. FROUZOVA, P. ZNACHOR, P. RYCHTECKÝ, A. MOURATIDIS, D. TERZOPOULOS, D. BOBORI. (2019). Estimating Environmental Preferences of Freshwater Pelagic Fish Using Hydroacoustics and Satellite Remote Sensing. Water, 11(11), 2226; doi:10.3390/w11112226.
 48. KALOYIANNI M., A. DIMITRIADI, M. OVEZIK, D. STAMKOPOULOU, K. FEIDANTSIS, G. KASTRINAKI, G. GALLIOS, I. TSIAOUSSIS, G. KOUMOUNDOUROS, D. BOBORI. 2020. Magnetite nanoparticles effects on adverse responses of aquatic and terrestrial animal models. Journal of hazardous materials, 383, 121204.
 49. BOBORI D.C., D. MOUTOPOULOS, V. CHALKIA. 2020. Body size relations and mouth dimensions of fresh and preserved freshwater fishes. Acta Zoologica Bulgarica. Accepted
 50. MOUTOPOULOS D.K., O. PETRIKI, A. RAMFOS, M.TH. STOUMBOUDI, K.I. STERGIOU, D.C. BOBORI. 2020. Portraying fisheries and ecological status of a Mediterranean lake. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 48 (3): 00–00.
   

 

 

ΓΔημοσιεύσειςσεβιβλία-proceedings συνεδρίωνμετάαπόκρίση

Αρθρα σε βιβλία

 

 1. ECONOMIDIS, P.S. & D.C. BOBORI. 2003. Barbus thessalus Stephanidis, 1971. pp: 421-426. In: Banarescu, P.M & N.G. Bogutskaya (eds) The freshwater fishes of Europe.Vol 5/II Cyprinidae 2 Part II: Barbus. AULA-Verlag.
 2. BOBORI, D.C. 2012 Fish distributional patterns in Greek rivers. In: D. Thangadurai, C.A. Busso, L.G.A. Arenas, S. Jayabalan (eds) Frontiers in biodiversity studies, I K International Publishing House, 440 p.
 3. Μπομπορη, Δ.Χ., X.Δ. Ψαλτοπουλου. 2012. Οδηγός ψαριών Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών. Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, 79 σελ.
 4. Μπόμπορη, Δ., Ι. Τσιριπιδης, Ν. Κριγκας, Θ. Ναζηριδης. 2014. Τύποι οικοτόπων και βιοποικιλότητα στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης. Σελ 143-162. Σε: Δήμος Σιντικής: Ο Χώρος και η Ιστορία του, Ειδική έκδοση.

 

Πρακτικά διεθνών συνεδρίων

 

 1. Bobori, D.C., I. ROGDAKIS & P.S. Economidis. 1998. Some preliminary results of stocking with Mugil cephalus in several Greek lakes. Proceedings of the EIFAC Symposium on water for sustainable inland fisheries and aquaculture, Lisbon, Portugal, 23-26 June 1998: 38-39 (abstract).

  2.   BOBORI D.C., D.N. IOANNIDOU, E.T. KOUTRAKIS, A. CHRISTOFORIDIS. 1999. Concentrations of heavy metals in different fish species from two gulfs of Greece. Proceedings of the 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Kavala, 17-21 May, Abstracts: 20.

  3.   KOKKINAKIS A.K., E.T. KOUTRAKIS, E.A. ELEFTHERIADIS, D.C. BOBORI & P.S. ECONOMIDIS 1999. Fresh water fish in the western Strymonikos coastal zone (Macedonia, Greece) with two new records. Proceedings of the 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Kavala, 17-21 May 1999: 72 (abstract).

  4.   ZARFDJIAN, M-E., E. MICHALOUDI, D.C. BOBORI & S. MOURELATOS. 1999. Zooplankton abundance in the Aliakmon river, Greece. Proceedings of the 8th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Kavala, 17-21 May 1999: 166 (abstract).

  5.   ECONOMIDIS, P.S., E.T. KOUTRAKIS & D.C. BOBORI. 1999. Sturgeon species in Greek waters: a historical overview and recent status. Proceedings of the Symposium on conservation of the Atlantic sturgeon Acipenser sturio in Europe, Madrid & Sevilla, Spain, 6-11 September 1999: 43-44 (abstract).

  6.   BOBORI, D.C., E.T. KOUTRAKIS & P.S., ECONOMIDIS. 2000. Shad species in Greek waters – a historical overview and recent status. Proceedings of the 1st Conference on European shads, Bordeaux, France, 22-25 May 2000: 8 (abstract) (poster).

  7.   BOBORI, D.C., V.G. Hrissanthou, Y. Mylopoulos & D. Tolikas. 2001. Quantitative estimation of the water quality in Kastoria lake basin. Proccedings of the 1st Conference on Ecological protection of the Planet Earth, xanthi, June 5-8: 123-130.

  8.   BOBORI, D.C., Υ. ROGDAKIS & P.S., ECONOMIDIS. 2002. Fisheries management strategies in Greek inland waters. Fisheries and Environment in S.E. Europe, Preveza, 28-30 June 2002.

  9.   BOBORI, D.C., A.C. TSIKLIRAS, P.K. KLEANTHIDIS, K.I. STERGIOU. 2005. Growth of Freshwater Fishes from the Balkans and Turkey. pp. 41-43. In: Stergiou K.I & D. Bobori (eds.) FishBase Symposium: Fish and More. Aristotle University of Thessaloniki, University Studio Press, Thessaloniki, Greece. [ISBN 960-12-1427-5].

  10. Stergiou K.I., D. Bobori (eds). 2005. FishBase Symposium: Fish and More. Aristotle University of Thessaloniki, University Studio Press, Thessaloniki, Greece, 47 pp. [ISBN 960-12-1427-5].

  11. Bobori, D.C., E. Capuli, A.G. Torres. 2006. The scientific and common names of the Greek freshwater fishes: an approach through FishBase. 10th International Congress on Zoogeography and Ecology of the eastern Mediterranean region, Patra, June 26-30, 16 (abstract) (poster).

  12. CHALKIA, V.V., D.C. BOBORI. 2006. Length-length and length-mouth dimensions relationships of freshwater fishes of northern Greece. 10th International Congress on Zoogeography and Ecology of the eastern Mediterranean region, Patra, June 26-30, 21 (abstract).

  13. bobori, D.C., I. salvarina. 2007. Fish species composition and abundance in the Greek part of Lake Doirani I Symposium for protection of the natural lakes in Republic of Macedonia with international participation, Oχρίδα, 31 Μαΐου – 3 Ιουνίου, 96-97 (abstract) (poster).

  14. Triantafyllidis, Α., D.C. Bobori, C. Koliamitra. 2007. DNA barcoding in Greek freshwater fish: the cases of Doirani and Volvi lakes. 11th Congress of The European Society for Evolutionary Biology, Uppsala, Sweden, August 20-25, 432 (abstract) (poster).

  15. Triantafyllidis, Α., D.C. Bobori, C. Koliamitra. 2007. Initial results on DNA Barcoding Greek freshwater fish. DNA Barcoding in Europe, Leiden, Netherlands, 3-5 October (abstract) (poster).

  16. Drakou E., D. Bobori, A. Mazaris, A. Kallimanis, S. Sgardelis, J.D. Pantis. 2008. Fish species community and local scale variables relationships in Greek Natura 2000 freshwater ecosystems. EURECO-GFOE Verhandlungen der Gessellschaft für Ekologie, Leipzig, 15-19 September, 493 (abstract).

  17. Gousia E., E.T. Koutrakis, D.C. Bobori. 2008. Fish species composition and abundance in the estuaries of the transboundary river Strymon. IV Transboundary Water Management International Symposium, Thessaloniki, 15-18 October (abstract) (poster).

  18. Gousia, E., D.C. Bobori. 2009. Fish distributional patterns in Strymonas River. 2nd  European Congress of Conservation Biology, Prague, 1-5 September, 172 (abstract) (poster).

  19. salvarina, I., D.C. Bobori, M. Seferlis. 2009. Macroinvertebrate communities in a Mediterranean transboundary lake 2nd  European Congress of Conservation Biology, Prague, 1-5 September, 208 (abstract) (poster).

  20. Georgiou, D., D.C. Bobori, E. Antonopoulou, K.I. Stergiou. 2009. Reproductive biology of the freshwater fishes in Balkans and Turkey. 11th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Irakleio, Crete, 22nd-26th September, 119  (abstract) (poster).

  21. TRIANTAFYLLIDIS, Α., D.C. BOBORI, E. GBANDI, C. KOLIAMITRA. 2009. Identifying Greek freshwater fish species through DNA barcoding: the case study of Lake Kerkini. 11th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Irakleio, Crete, 22-26 September, Abstracts: 189.

  22. VAVALIDIS, T., D.C. BOBORI, M. LAZARIDOU.  2011. Assessing pressure drivers on benthic macroinvertebrate and fish communities: a case study from two small Mediterranean rivers. International Scientific Session, Agigea-Constanta, Romania, October 21-22.

  23. Patsia, Α., A. Vafeiadou, Ε. Karta, D.C. Bobori. 2012. Distributional patterns of trigger bird species in the National Park of Lakes Koronia, Volvi and the Macedonian Tempe.  12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Athens, 18-22 June.

  24. VAVALIDIS, T., D.C. BOBORI, M. LAZARIDOU.  2012. Assessing environmental impacts with benthic macroinvertebrates and fish in two small rivers in Greece. XI Protection and restoration of the environment, Thessaloniki, 3-6 July, 212.

  25. Stergiou, K.I., D. BOBORI, A. Tsikliras (eds). 2013. FishBase Symposium: More Fish and More. Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 2 September.

  26. SAPOUNIDIS, A., V. LIOUSIA, G. TRYFONOPOULOS, C. NTISLIDOU, A. OIKONOMOU, O. PETRIKI, D. BOBORI, E. KOUTRAKIS, I. LEONARDOS. 2015. Aphanius almiriensis: an established and breeding population in Moustos wetland. 13th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Irakleion, 7-11 October.

  27. PERIVOLIOTI T-M., MOURATIDIS A., DOXANI G., BOBORI D. 2016. Monitoring the water quality of Lake Koronia using long time-series of multispectral satellite images. Proccedings of Living Planet Symposium, Prague, 9-16 May.

  28. TSAKOUMIS E., T. TSOULIA, K. FEIDANTSIS, C. APOSTOLOGAMVROU, D.C. BOBORI, P. BERILLIS, E. ANTONOPOULOU. (2016). Environmental response of the gills in the freshwater endemic fish Alburnus vistonicus. HydroMediT – 2nd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment, Messolonghi, 10-12 November, 206-210.

  29. NTISLIDOU, Ch, D.C. BOBORI, M. LAZARIDOU. 2016. Benthic macroinvertebrates community structure and their response to environmental parameters in a Mediterranean lake. 3rd International Conference Water Resources and Wetlands, Tulcea, Romania, 8-10 September, 72-73.

  30. NTELI, I., A. PATSIA, D. BOBORI, M. KALOYIANNI.  2017. Response of oxidative stress biomarkers in fish for evaluating water pollution. 6th International Confeence on Environmental Management, Engineering, Planning and Economis (CEMEPE) and SECOTOX Conference, Thessaloniki, 25-30 June, 38.

  31. PERIVOLIOTI T.-M., A. MOURATIDIS, D. BOBORI, D. TERZOPOULOS. 2017. Comparative evaluation of radar and multispectral satellite image time series for mapping the morphometric characteristics of Lake Koronia.  11o International Hydrogeological Congress of Greece, Athens, 4-6 October, 343-352.

  32. DOULGERIS, Ch., P. GEORGIOU, A. APOSTOLAKIS, D. PAPADIMOS, D. ZERVAS, O. PETRIKI, D. BOBORI, D. PAPAMICHAIL, V. ANTONOPOULOS, C. FARCAS, P. STÅLNACKE. 2017.  Assessment of the environmentally minimum lake level based on morphological features. 10th World Congres on Water Resources and Environment, Athens, 5-9 July, 197-202.

  33. Tsoupas A., S. Papavasileiou, S. Minoudi, K. Gkagkavouzis, O. Petriki, D. Bobori, A. Sapounidis, M. Koutrakis, I. Leonardos, N. Karaiskou, A. Triantafyllidis. 2018. DNA barcoding identification of Greek freshwater fishes.  HydroMediT – 3rd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment, Volos, 8-11 November, 409-413.

  34. Vavalidis, Th., S. Zogaris, A.N. Economou, A. Kalimanis, D. Bobori. 2018. Recent changes in fish taxonomy influence freshwater biogeographical regionalization in Greece. HydroMediT – 3rd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment, Volos, 8-11 November, 418-422.

  35. NTISLIDOU, C., D. LATINOPOULOS, O. PETRIKI, V. TSIAOUSSI, I. KAGALOU, D.C. BOBORI, M. LAZARIDOU. 2019. Ecological status of Greek lakes based on different biological quality elements – criticism on the one out - all out principle. 11th World Congress on Water Resources and Environment (EWRA 2019) “Managing Water Resources for a Sustainable Future” Madrid, Spain, 25-29 June 2019.

  36. VAVALIDIS Τ., S. ZOGARIS, A.S. KALLIMANIS, D.C. BOBORI. 2019. The effectiveness of Natura 2000 area coverage for threatened river fish species in Greece: insights from site-based surveys. Conference proceeding. 14th International Congress on Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, ICZEGAR. 27 – 30 June Thessaloniki, Greece. pp. 165.

  37. SALVARINA, I., T-M. PERIVOLIOTI, P. GEORGIAKAKIS, M. KALCOUNIS-RUEPPELL, D. BOBORI. 2019. Bat activity in relation to landscape cover associated with lakes in Greece. 14th International Congress on Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, ICZEGAR. 27 – 30 June Thessaloniki, Greece.

  38. BOBORI, D.C., P. TSOUMAKI-TSOUROUFLI, S. KARASIALI, A. DIMITRIADI, G. KOUMOUNDOUROS, M. KALOYIANNI. 2019. Effects of TiO2 nanoparticles on oxidative stress status in tissues of prussian carp (Carassius gibelio) and zebrafish (Danio rerio). 7th International Confeence on Environmental Management, Engineering, Planning and Economis (CEMEPE) and SECOTOX Conference, 19-24 May, Mykonos.

Πρακτικά Εθνικών συνεδρίωνμε ή χωρίς κρίση

 1. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Δ.Χ. & Π.Σ. ΟικονομΙδηΣ. 1990. Βιοσυσσώρευση βαρέων μετάλλων στη λίμνη Κορώνεια - Προκαταρκτικά αποτελέσματα. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας, Αθήνα (περίληψη).

  2.   ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Δ. & Π.Σ. ΟικονομΙδηΣ. 1993. Βιοσυσσώρευση βαρέων μετάλλων στο περκί Perca fluviatilis L. της λίμνης Κορώνειας - Επίδραση βιολογικών παραγόντων. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Ξάνθη.

  3.   ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Δ.Χ., Π. ΤσουμπΑρηΣ, Π.Σ. ΟικονομΙδηΣ & Β. ΚατσουγιαννΟπουλοΣ. 1995. Συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και φυσικοχημικές παράμετροι του νερού της λίμνης Κορώνειας. Πρακτικά 4ου Συνέδριου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος, Λέσβος, 4-7 Σεπτεμβρίου: 594-602.

  4.   ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Δ.Χ., Β. ΒογιατζΗΣ & Π.Σ. ΟικονομΙδηΣ. 1997. Προκαταρκτικά αποτελέσματα της ανάπτυξης του κέφαλου (Mugil cephalus) στη λίμνη Βόλβη της Μακεδονίας. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα, 15-18 Απριλίου, Τόμος ΙΙ: 249-251.

  5.   ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Δ.Χ., Σ.Δ. ΜουρελΑτοΣ. 1997. Φυσικοχημικές παράμετροι και θρεπτικά συστατικά των επιφανειακών υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα, 15-18 Απριλίου, Τόμος ΙΙ: 293-296.

  6.   ΓρηγοριΑδου, Α., Κ. ΔελΙδου-ΤσΟγια, Π. ΤσουμπΑρηΣ, Δ.Χ ΜπΟμπορη, Β. ΚατσουγιαννΟπουλοΣ. 1997. Έλεγχος μικροβιολογικών και χημικών παραμέτρων της λίμνης Κορώνειας. Πρακτικά 5ου Συνέδριου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος, Λέσβος, 9-12 Σεπτεμβρίου 1997: 428-435 (poster)

  7.   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Α., Ε. ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ, Δ.Χ.. ΜΠΟΜΠΟΡΗ & Π.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ. 1998. Πειράματα μεταφοράς και εγκλιματισμού της αθερίνας (Atherina boyeri Risso, 1810) στη φραγμαλίμνη Ταυρωπού. Προκαταρκτικά αποτελέσματα. Πρακτικά 20ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Σάμος, 28-31 Μαΐου: 27-28 (περίληψη) (poster). 

  8.   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Α., Ε. ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ, Δ.Χ., ΜΠΟΜΠΟΡΗ & Π.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ. 2000. Μαζική μεταφορά της αθερίνας της λίμνης Τριχωνίδας. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Μεσσολόγγι, 20-23 Ιανουαρίου: 97-100.

  9.   ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Δ.Χ. & Π.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ. 2000. Αλιευτική διαχείριση της Βόλβης. Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Μεσσολόγγι, 20-23 Ιανουαρίου: 157-160.

  10. ΡΟΓΔΑΚΗΣ, Ι., Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ε. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ, Ι. ΚΛΑΔΑΣ, Α. ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗΣ, Α. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΛΙΟΥΡΔΗ, Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ, Α. ΡΟΥΣΣΗ, Β. ΜΑΝΙΟΣ, Κ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΚΑΣΠΙΡΗΣ, Δ.Χ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ & Π.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ. 2001. Γενικά χαρακτηριστικά και στοιχεία υποδομών των ελληνικών λιμνοθαλασσών. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Χανιά, 18-20 Οκτωβρίου: 289-292.

  11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Ν., Δ.Χ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Π.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ. 2003. Σχέσεις μηκών, μήκους – βάρους και παράμετροι αύξησης ορισμένων ειδών ψαριών της φραγμαλίμνης Ταυρωπού. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Πρέβεζα, 10-13 Απριλίου: 79-82.

  12. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ, Ε., Λ. ΚΑΤΣΑΪΤΗ, Α. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ, Α. ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ, Δ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Π.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ. 2003. Η υδρόβια μακροπανίδα του Σπηλαίου Μααρά (Πηγές Αγγίτη Δράμας). Προκαταρκτικά αποτελέσματα. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Πρέβεζα, 10-13 Απριλίου: 83-86.

  13. Casal, M.C.V, Δ.X. Μπόμπορη, Κ.Ι. Στεργίου. 2005. Εισαγόμενα είδη ψαριών στα εσωτερικά νερά των χωρών της Βαλκανικής: Μια προσέγγιση μέσω της FishBase. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων Υπουργείου Γεωργίας 12: 346-349 (poster).

  14. Καραχλέ, Π.Κ., Δ.Χ.  Μπόμπορη, Κ. Ι. Στεργίου. 2005. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο θαυμαστός κόσμος της FISHBASE. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Δράμα, 13-16 Οκτωβρίου, (poster).

  15. Κεμιτζόγλου, Δ.,Κ. Φειδάντσης, Π. Κυριακίδου, Ι. Χρόνης, Π. Γκουλιαμτζής, Δ.  Μπόμπορη, Μ. Λαζαρίδου. 2006. Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας του νερού σε έναν σταθμό του Γαλλικού ποταμού κατά την περίοδο 2004-2005. 2o Συνέδριο Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ: Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής: οι απόψεις του Α.Π.Θ.,  Θεσσαλονίκη, 1-4 Ιουνίου: 416-421 (poster).

  16. Μπόμπορη, Δ.Χ.,  A.G. Torres, Κ.Ι. Στεργίου. 2006. Παρουσίαση και αξιολόγηση της διαθέσιμης - για τα ψάρια των εσωτερικών υδάτων της Βαλκανικής και της Τουρκίας -  πληροφορίας, μέσω της FishBase. 8ο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, 8:1-5 (poster).

  17. ΤΑΧΟΣ, Β., Β. ΧΑΛΚΙΑ, Δ.Χ., Μπόμπορη. 2006. Σχέσεις μήκους-βάρους 17 ειδών ψαριών των εσωτερικών νερών της Ελλάδας. 8ο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, 1-4 (poster).

  18. καρμεζη, μ., μ. πετριδου, θ. κουσερας, ε. γουσια, μ. κατσικατσου, ο. πετρικη, μ. πωρρα, δ. μπομπορη, μ. λαζαριδου. 2007. Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας του νερού στην περιοχή Ν. Φιλαδέλφειας (Γαλλικός ποταμός) κατά τα έτη 2004-2006. 29ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Καβάλα, 17-19 Μαΐου, 148-149 (poster).

  19. σαλβαρινα, ι.χ., δ.χ. μπομπορη, ε. μιχαλουδη. 2007. Εποχική διακύμανση της διατροφής των Abramis brama (Linnaeus, 1758) και Carassius gibelio (Bloch, 1782) από τη λίμνη Βόλβη. 29ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Καβάλα, 17-19 Μαΐου, 354-355 (poster).

  20.τριανταφυλλιδης, α., δ. μπομπορη, χ. κολιαμητρα. 2007. Γενετική ανάλυση των ψαριών της λίμνης Δοϊράνης. 29ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Καβάλα, 17-19 Μαΐου, 382-383 (poster).

  21. Σαλβαρινα, Ι.,  Ε.Μ. Μιχαλουδη, Δ.Χ. Μπομπορη. 2007. Δίαιτα και στρατηγική διατροφής 10 ειδών ψαριών της λίμνης Βόλβης. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη, 27-30 Σεπτεμβρίου, 189-192 (poster).   

  22. Σαλβαρινα, Ι.,  Δ. Γεωργιου, ν. κατσιος, α. μαλλουρης, ι. μαυρεδακη, μ. μπεκρη, α. ανδρεου, θ. βαβαλιδης, Δ. Μπομπορη. 2007. Κατά μήκος συνθέσεις και αφθονία ειδών ψαριών στο σύστημα της λίμνης Δοϊράνης. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Μυτιλήνη, 27-30 Σεπτεμβρίου, 277-280.   

  23. Τριανταφυλλίδης, Α., Δ. Μπόμπορη, Ε. Γκμπάντι, Χ. Κολιαμήτρα. 2008. Γενετική ανάλυση των ψαριών της λίμνης Κερκίνης. 30ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαΐου, 478-479 (περίληψη) (poster).

  24. Χειμωνοπούλου, Μ., Μ. Λαζαριδου, Δ. Μπομπορη. 2008. Οικολογική εκτίμηση του Τριπόταμου - σύστημα ποταμού Αλιάκμονα. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοεπιστημόνων, Θεσσαλονίκη, 26-28 Σεπτεμβρίου (poster).  

  25. Σαλβαρινα, Ι., Δ. Μπομπορη. 2008. Τροφικά επίπεδα 10 ειδών ψαριών από τη λίμνη Βόλβη. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοεπιστημόνων, Θεσσαλονίκη, 26-28 Σεπτεμβρίου (poster).  

  26. Αλμπανίδου, Β., Ε. Ανατολάκη, Μ. Αυλωνίτη, Α. Γαλάνη, Χ. Γιάγκα, Μ. Διαμαντάκη,Ε. Δράκου, Σ. Ιωάννου, Δ. Καπασακάλη, Π. Καραγιάννη,   Ν. Κάτσιος, Α. Κουλέντη, Δ. Λατινόπουλος, Δ. Mπόμπορη, Μ. Λαζαρίδου. 2008. Εξέταση της οικολογικής κατάστασης των νερών του Γαλλικού ποταμού σε μια θέση.  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοεπιστημόνων, Θεσσαλονίκη, 26-28 Σεπτεμβρίου (poster).  

  27. Δρακου, Ε., Δ. Μπομπορη, Α. Μαζαρης, Α. Καλλιμάνης, Σ. Σγαρδελης, Ι. παντησ. 2008. Επίδραση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ποικιλότητα και τη σύνθεση της ιχθυοπανίδας σε φυσικές και τεχνητές λίμνες του δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας, Βόλος, 9-12 Οκτωβρίου, 133 (περίληψη).

  28. Σαλβαρινα, Ι., Δ.Χ. Μπομπορη, Κ.Ι. Στεργιου. 2008. Διερεύνηση του φαινομένου ΄αλίευση προς τα κάτω των τροφικών πλεγμάτων΄ σε 4 λίμνες της Β. Ελλάδας. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας, Βόλος, 9-12 Οκτωβρίου, 200-201 (περίληψη) (poster).

  29. Χειμωνοπουλου, μ., Ι. Θεοχαροπουλος, Δ.Χ. μπομπορη. 2008. Διερεύνηση της ιχθυοπανίδας του Τριπόταμου-σύστημα ποταμού Αλιάκμονα. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας, Βόλος, 9-12 Οκτωβρίου, 209 (περίληψη) (poster).

  30. Μπεκρη, Μ., Δ.Χ. Μπομπορη. 2008. Σχέσεις μηκών και σχέσεις μήκους-βάρους ψαριών της λίμνης Δοϊράνης.  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας, Βόλος, 9-12 Οκτωβρίου, 248 (περίληψη) (poster).

  31. Γεωργίου, Δ.,  Δ.Χ. Μπόμπορη, Ε. Αντωνοπούλου , Κ.Ι. Στεργίου. 2009.  Στοιχεία αναπαραγωγής των κυπρινοειδών Alburnus macedonicus και Carassius gibelio στη λίμνη Δοϊράνη. 31ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαΐου, (περίληψη) (poster).

  32. Γουσια, Ε.,  Δ.Χ. Μπόμπορη. 2009.  Κατανομή και αφθονία των ειδών Barbus strumicae, Karaman, 1955 και Cobitis strumicae Karaman, 1955 στον ποταμό Στρυμόνα. 31ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαΐου, (περίληψη) (poster).

  33. Πετρικη, Ο.,  Δ.Χ. Μπόμπορη. 2009.  Ποσοτικά δεδομένα συλλήψεων του είδους Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 στη φραγμαλίμνη Κερκίνη. 31ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαΐου, (περίληψη) (poster).

  34. Γουσια, Ε.,  Δ.Χ. Μπόμπορη. 2009.  Κατανομή και αφθονία ειδών ψαριών στον ποταμό Στρυμόνα. 9ο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαϊου.

  35. Πετρικη, Ο.,  Δ.Χ. Μπόμπορη. 2009. Σύνθεση και αφθονία ειδών ψαριών της τεχνητής λίμνης Κερκίνης. 9ο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαϊου.

  36. Bαβαλίδης, Θ., Δ.Χ. Μπόμπορη, Ε. Μιχαλούδη. 2010. Διατροφή των ειδών Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 και Pachychilon macedonicum (Steindachner, 1892) στη λίμνη Δοϊράνη. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Πειραιάς, 6-9 Μαΐου: 115-118.

  37. Μπομπορη, Δ.Χ.,  Μπιντούδη Ε., Ο Πετρίκη, Χ. Αυτζή, Κ. Πολυχρονιάδης, Κ. Αργυρίου. 2010. Παράμετροι που επηρεάζουν τη σύνθεση της ιχθυοπανίδας του ποτάμιου συστήματος του Αίσωνα (Μαυρονέρι, Ν. Πιερίας). Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Πειραιάς, 6-9 Μαΐου: 307-310.

  38. Αστεριου, Μ., Μ. Κραββα, Χ. Γκορεζη. Δ. Μπομπορη. 2010. Αξιολόγηση του προγράμματος ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου Οικολογίας, Πάτρα, 7-10 Οκτωβρίου: 128.

  39. Βαφειαδου, Α., Ε. Καρτα, Δ., Μπομπορη. 2010. Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας στο Εθνικό Πάρκο Κορώνειας –Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών και στην ευρύτερη περιοχή. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου Οικολογίας, Πάτρα, 7-10 Οκτωβρίου: 129.

  40. Μπομπορη, Δ., Γ. Καββαδιας, Κ. Στεργιου. 2010. Τροφικά επίπεδα των ειδών ψαριών των εσωτερικών νερών της Βαλκανικής. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου Οικολογίας, Πάτρα, 7-10 Οκτωβρίου: 178.

  41. Αυτζη, Χ., Ο. Πετρικη, Δ.Χ. Μπομπορη. 2011. Εκτίμηση ιχθυοκοινοτήτων σε λιμναία οικοσυστήματα σύμφωνα με τη μεθοδολογία CEN (2005). Εφαρμογή στη λίμνη Βόλβη. Πρακτικά 33ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Έδεσσα, 19-21 Μαΐου: 28.

  42. Βαρβέρης, Θ.Θ., Ι.Ε. Μπατζάκας, Δ. Μπόμπορη, Δ. Κουτσούμπας, Χ. Δημητριάδης. 2011. Συμβολή στη μελέτη των προτύπων ποικιλότητας της ιχθυοπανίδας και εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης με βάση την Οδηγία πλαίσιο 2000/60 στη λίμνη Μεγάλη Πρέσπα. Πρακτικά 33ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Έδεσσα, 19-21 Μαΐου: 34.

  43. Βαφειάδου, Α., E. Κάρτα, Δ. Μπόμπορη. 2011. Παρακολούθηση φυσικοχημικών παραμέτρων στα επιφανειακά νερά εντός της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού πάρκου λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών.  Πρακτικά 33ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Έδεσσα, 19-21 Μαΐου: 42.

  44. Πετρικη, Ο.,  Δ.Χ. Μπομπορη. 2011. Ιχθυολογική διερεύνηση της λίμνης Καστοριάς. Πρακτικά 33ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Έδεσσα, 19-21 Μαΐου: 256.

  45. Σιμελιάδου, Ε., Μ.Μ. Μπρόντερζεν, Γ. Οικονομίδης, Δ.Χ. Μπόμπορη. 2012. Επίδραση περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ιχθυοπανίδα του ποταμού Κομψάτου (σύστημα λίμνης Βιστωνίδας). Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου Οικολογίας, Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου: 118.

  46. Ευαγγελίδου, Θ., Ο. Πετρίκη, Δ.Χ. Μπόμπορη. 2012. Παράγοντες που επηρεάζουν τις ιχθυοκοινότητες στην παρόχθια ζώνη της λίμνης Καστοριάς. Πρακτικά 34ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Τρίκαλα, 17-19 Μαΐου: 62-63.

  47. Ντισλίδου, Χ., Α. Μπασδέκη, Χ. Παπαχαραλάμπου, Δ.X. Μπόμπορη. 2012. Επίδραση περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ιχθυοπανίδα του ποταμού Κόσυνθου (Ν. Ξάνθης). Πρακτικά 34ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Τρίκαλα, 17-19 Μαΐου: 184-185.

  48. Τσακούμης, Ε., Ο. Πετρίκη, Δ.Χ. Μπόμπορη. 2012. Ιχθυολογική διερεύνηση της λίμνης Πετρών. Πρακτικά 34ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Τρίκαλα, 17-19 Μαΐου: 294-295.

  49. Κάρτα, E., Ε. Τσερκετζιδου, Α. Βαφειάδου, Α. Πατσιά, Δ.Χ. Μπόμπορη. 2013. Η ορνιθοπανίδα του Εθνικού πάρκου λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών: Εμφάνιση νέων ειδών στην περιοχή της λίμνης Κορώνειας.  Πρακτικά 35ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ναύπλιο, 23-25 Μαΐου: 140-141.

  50. Κανάκης, N., O. Πετρίκη, Α. Τσίκληρας, Δ. Μπόμπορη. 2013. Ηλικία και αύξηση του τσιρωνιού Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) σε δύο λίμνες της βόρειας Ελλάδας. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Θεσσαλονίκη, 10-13 Οκτωβρίου: 259-254.

  51. Ρωμανίδης-Κυριακίδης, Γ.Μ., Χ.Θ. Ντισλίδου, Δ.Χ. Μπόμπορη. 2013. Καταγραφή και αξιολόγηση της ιχθυοπανίδας των ρεόντων υδάτων στη Μυγδονία λεκάνη. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Θεσσαλονίκη, 10-13 Οκτωβρίου: 299-302.

  52. Τσακούμης, Ε., O. Πετρίκη, Δ.Χ. Μπόμπορη. 2013. Ανάλυση συλλήψεων ψαριών με απλάδια δίχτυα από τη λίμνη Πετρών. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Θεσσαλονίκη, 10-13 Οκτωβρίου: 319-322.

  53. Λεοναρδος, Ι., Δ.Χ. Μπόμπορη. 2013. Η ιχθυοπανίδα των εσωτερικών υδάτων της Ελλαδας. Εισήγηση ειδικής συνεδρίας. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Θεσσαλονίκη, 10-13 Οκτωβρίου: 439-440.

  54. Χαρισιαδου, Σ., O. Πετρίκη, Δ.Χ. Μπόμπορη. 2014. Ηλικία και αύξηση του Pachychilon macedonicum (Steindachner, 1892) στη λίμνη Βεγορίτιδα. 36ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών,  Ιωάννινα,  8 - 10 Μαΐου.

  55. Τσακούμης Ε., Α. Πατσιά, Α. Βαφειάδου, Ε. Κάρτα, Δ.Χ. Μπόμπορη. 2014.  Παρακολούθηση φυσικών-χημικών και μικροβιακών παραμέτρων στις εξόδους βιολογικών σταθμών και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων στη λεκάνη της Μυγδονίας. 36ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών,  Ιωάννινα,  8 - 10 Μαΐου.

  56. Κάλλη Ε., Ντισλίδου Χ., Αλμπανάκης Κ., Μπόμπορη Δ., Λαζαρίδου Μ., 2014. «Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης ποταμοχειμάρρων στη λεκάνη απορροής της λίμνης Κορώνειας». Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνέδριου Οικολογίας, Μυτιλήνη, 9-12 Οκτωβρίου, σελ 24.

  57. Κανακης Ν., Τσίκληρας Α., Μπόμπορη Δ.Χ. 2015. Ηλικία και αύξηση του τσιρωνιού Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) από τη λίμνη Βεγορίτιδα. 37ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών,  Βόλος,  21-23 Μαΐου, 136-137.

  58. Τσακούμης Ε., Αντωνοπούλου Ε., Μπόμπορη Δ.Χ. 2015. Στοιχεία βιολογίας και οικολογίας του ενδημικού είδους Alburnus vistonicus Freyhof & Kottelat, 2007. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Μυτιλήνη, Λέσβος, 13-17 Μαϊου, 641-644.

  59. Ρωμανίδης-Κυριακίδης Γ., Ντισλίδου Χ., Πατσιά Α., Μπόμπορη Δ.Χ. 2015. Xωρική κατανομή της ιχθυοπανίδας των ρεόντων υδάτων στη Μυγδονία λεκάνη:επίδραση περιβαλλοντικών παραμέτρων. Πρακτικά 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Μυτιλήνη, Λέσβος, 14-17 Μαΐου, 645-648.

  60. ΒΑΡΔΑΚΑΣ Λ., Φ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ, Κ.  ΒΟΥΡΚΑ, Σ. ΓΙΑΚΟΥΜΗ, Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ, Σ. ΖΟΓΚΑΡΗΣ, Ν. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ, Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, Ι. ΚΑΠΑΚΟΣ, Δ. ΚΟΜΜΑΤΑΣ, Π. ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ, Μ. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ, Ν. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ, Μ. ΛΑΤΣΟΥ, Ι. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ, Ρ. ΜΠΑΡΜΠΙΕΡΙ, Δ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Α. ΝΤΑΚΗΣ, Χ. ΝΤΙΣΛΙΔΟΥ, Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ο. ΠΕΤΡΙΚΗ, Α. ΣΑΠΟΥΝΙΔΗΣ, Μ. ΣΤΟΥΜΠΟΥΔΗ, Β. ΤΑΧΟΣ, Ε. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ, Τ. ΤΣΟΥΜΑΝΗ, Α. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Α.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. 2016. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την ιχθυολογική παρακολούθηση τωνποταμών της Ελλάδας σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΕ για την περίοδο 2012-2015. Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Καβάλα, 6-9 Οκτωβρίου: 233-236.

  61. Λατσου Μ., Τσακουμης Ε., Ταχος Β., Αλβανού Λ., Οικονομου Α.Ν., Μπομπορη Δ.Χ. 2016. Κατανομή των ειδών ψαριών κατά μήκος του ποταμού αξιού: επίδραση περιβαλλοντικών παραμέτρων. Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Καβάλα, 6-9 Οκτωβρίου 2016: 269-272.

  62. Μαρμαρα Δ., Μπόμπορη Δ.Χ. 2016. Χαρακτηριστικά ιστορίας ζωής των απειλούμενων ειδών ψαριών των εσωτερικών υδάτων χωρών της Βαλκανικής. Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Καβάλα, 6-9 Οκτωβρίου 2016: 277-280.

  63. Μουχλιανίτης Φ-Α., Γκάνιας Κ., Τσακούμης Ε., Σαπουνίδης Α., Μπόμπορη Δ.Χ. 2016. Μελέτη της αναπαραγωγικής βιολογίας του είδους Alburnus vistonicus. Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Καβάλα, 6-9 Οκτωβρίου 2016: 285-288.

  64. Πατσιά Α., Βαφειάδου Α, Μιχαλοπούλου Π., Σαμαρτζή Σ., Δημήτριος Μ., Μπόμπορη Δ.Χ. 2016. Μαζική θανή ψαριών στο ρέμα Μπογδάνα (Μυγδονία λεκάνη). Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Καβάλα, 6-9 Οκτωβρίου 2016,

  65. Γιωβος Ι., Μπομπορη Δ.Χ. 2016. Η ιχθυοκαλλιέργεια στα Βαλκάνια: Προοπτικές και προκλήσεις. Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Καβάλα, 6-9 Οκτωβρίου 2016,

  66. Πετρίκη Ο., Τσακούμης Ε., Λατσού Μ., Ακτύπη Π., Αλεξίου Ρ., Γαλάνη Α., Γεωργούλης Ι., Καρασαββίδης Χ., Κουρκουτμάνη Π., Κωνσταντίνου Χ., Μοσχάλη Π-Δ., Μπάσμπα Β., Ρώσσιος Χ., Στεργίου Π-Γ., Τσούκα Φ., Τσουλιά Θ., Χρηστίδης Γ., Μπόμπορη Δ.Χ. 2016. Απεικόνιση” της ιχθυοπανίδας του ποταμού Μογλενίτσα στο πλαίσιο εκπαίδευσης φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας, Α.Π.Θ. Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Καβάλα, 6-9 Οκτωβρίου 2016: 309-312.

  67. Πετρίκη Ο., Μουτόπουλος Δ.Κ., Μπόμπορη Δ.Χ., ΣτεργίουΚ.Ι. 2016. Τυπολογία της επαγγελματικής αλιείας στη λίμνη Βόλβη. Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Καβάλα, 6-9 Οκτωβρίου 2016: 313-316.

  68. Σαπουνίδης Α., Τσακούμης Ε., Πετρίκη Ο., Ντισλίδου Χ., Λιούσια Β., Κουτράκης Ε., Μπόμπορη Δ.Χ., Λεονάρδος Ι. 2016. Η ιχθυοπανίδα εσωτερικών υδάτων του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Καβάλα, 6-9 Οκτωβρίου 2016: 329-332.

  69. Τσακούμης Ε., Σαπουνίδης Α., Μουχλιανίτης Φ-Α., Αντωνοπούλου Ε., Κουτράκης Ε., Μπόμπορη Δ.Χ. 2016. Ηλικία και αύξηση του είδους Alburnus vistonicus Freyhof & Kottelat, 2007 στα ρέοντα ύδατα του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Καβάλα, 6-9 Οκτωβρίου 2016: 341-344.68.

  70. Τσουλιά Θ., Τσακούμης Ε., Φειδάντσης Κ., Μπόμπορη Δ.Χ., Αντωνοπούλου Ε. 2016. Προκαταρκτικά αποτελέσματα της επίδρασης των μεταβολών περιβαλλοντικών παραμέτρων στις πρωτεΐνες καταπόνησης Hsp70 και Hsp90 στο ενδημικό είδος Alburnus vistonicus Freyhof & Kottelat, 2007. Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Καβάλα, 6-9 Οκτωβρίου 2016: 349-352.

  71. ΓΙΩΒΟΣ I., Δ. MΠΟΜΠΟΡΗ. 2016. Η ιχθυοκαλλιέργεια στα Βαλκάνια: Προοπτικές και προκλήσεις. Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Καβάλα, 6-9 Οκτωβρίου: 397-400.

  72. ΝΤΙΣΛIΔΟΥ Χ., Μ. ΛΑΖΑΡIΔΟΥ, M., PUSCH, Δ. ΜΠOΜΠΟΡΗ. 2016. Η πανίδα των ενδημικών μαλακίων σε δύο λίμνες της δυτικής Ελλάδας. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογίας, Θεσσαλονίκη, 20-23 Οκτωβρίου, 153.

  73. ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ A., A. ΠΑΤΣΙΑ, Φ. ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ, Η. ΤΕΚΙΔΗΣ, Ε. ΚΑΡΤΑ, Ι. ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ, Χ. ΓΚΟΡΕΖΗ, Σ. ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΚΡΑΒΒΑ, Α. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ , Α. ΠΟΥΛΙΑ, Α. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ, Α. ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΟΥ, Γ. ΣΙΔΗΡΑΣ, Α. ΓΟΒΕΣΝΟΥ, Μ. ΑΣΤΕΡΙΟΥ, Δ.Χ.  ΜΠΟΜΠΟΡΗ. 2016. Το έργο του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογίας, Θεσσαλονίκη, 20-23 Οκτωβρίου, 232.  

  74. ΖΟΓΚΑΡΗΣ Σ., Β. ΤΑΧΟΣ, Γ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Α.Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ρ. ΜΠΑΡΜΠΙΕΡΙ, Ν. ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗΣ, Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ, Σ. ΓΙΑΚΟΥΜΗ, Ν. ΚΑΪΛΑΤΖΑΚΗΣ, Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, Γ. ΚΑΠΑΚΟΣ, Σ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ, Δ. ΚΟΜΜΑΤΑΣ, Μ. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ, Ν. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ, Ι. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ, Α. ΝTAKΗΣ, Χ. ΝΤΙΣΛΙΔΟΥ, Ο. ΠΕΤΡΙΚΗ, Α. ΣΑΠΟΥΝΙΔΗΣ, Ε. ΣΠΕΡΕΛΑΚΗΣ, Μ. ΣΤΟΥΜΠΟΥΔΗ, Ε. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ, M. ΤΣΟΥΜΑΝΗ, Λ. ΒΑΡΔΑΚΑΣ. 2016. Εκτιμώντας την κατάσταση διατήρησης απειλούμενων ειδών ψαριών στην Ελλάδα: ερνημεύοντας το έργο ‘εποπτεία ιχθυοπανίδας Natura 2000’. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογίας, Θεσσαλονίκη, 20-23 Οκτωβρίου, 253.

  75. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., Μ. ΣΤΟΥΜΠΟΥΔΗ, Α. ΡΑΜΦΟΣ, Κ. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ, Ο. ΠΕΤΡΙΚΗ, Α. ΠΑΤΣΙΑ, Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, Ρ. ΜΠΑΡΜΠΙΕΡΗ, Α. ΜΑΧΙΑΣ, Κ.Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Δ.Χ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ. 2016. Οικοσυστημικό αλιευτικό μοντέλο για τη διαχείριση της λίμνης Βόλβης. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογίας, Θεσσαλονίκη, 20-23 Οκτωβρίου, σελ. 312

  76. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ Ε., Κ. ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ, Θ. ΤΣΟΥΛΙΑ, Δ.Χ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ. 2016. Πρωτεϊνική απόκριση μελών των οικογενειών των HSPs και MAPKs του είδους ψαριού Alburnus vistonicus σε περιβαλλοντικές μεταβολές. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογίας, Θεσσαλονίκη, 20-23 Οκτωβρίου, 365.

  77. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Κ., Δ.Χ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ. 2017. Διατροφή του ενδημικού είδους ψαριού Αlburnus sp. Volvi από τη λίμνη Κορώνεια. Πρακτικά 39ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Λαμία, 25-27 Μαϊου, 230-231.

  78. ΠΕΤΡΙΚΗ Ο., Α. ΠΑΤΣΙΑ, Ε. ΚΑΡΤΑ, Δ.Χ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ. 2017. Παρακολούθηση ιχθυοπανίδας στη λίμνη Κορώνεια. Πρακτικά 39ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Λαμία, 25-27 Μαϊου, 232-233.

  79. ΠΟΛΥΖΟΥ Χ., Δ.Χ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ. 2017. Εποχική διακύμανση της διατροφής του Alburnus vistonicus Kottelat & Freyhof, 2007 στη λίμνη Βιστωνίδα και σε παρακείμενους ποταμούς. Πρακτικά 39ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Λαμία, 25-27 Μαϊου, 238-239.

  80. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Π.Γ., Θ. ΤΣΟΥΛΙΑ, Δ.Χ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ. 2017. Προκαταρκτικά αποτελέσματα της πρωτεϊνικής απόκρισης μελών των οικογενειών των HSPs και MARKs πρωτεινών στα είδη Carassius gibelio και Cyprinus carpio από τις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη. Πρακτικά 39ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Λαμία, 25-27 Μαϊου, 270-271.

  81. ΝΤΙΣΛΙΔΟΥ Χ., Μ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ, Δ.Χ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ. 2018. Additive portioning of benthic macroinvertebrate diversity in Lake Vegoritis. 12ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, 30 Μαίου – 3 Ιουνίου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα.

  82. ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΟΥ, Μ., Κ-Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ, Χ. ΝΤΙΣΛΙΔΟΥ, Μ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ, Δ.Χ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ. 2018. Η ποικιλότητα των βενθικών μακροασπονδύλων εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας: μια προσέγγιση μέσω του μουσειακού υλικού του εργαστηρίου Θαλάσσιας και Χερσαίας Ζωικής Ποικιλοτητας του Α.Π.Θ. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνέδριου Οικολογίας, Ηράκλειο, 4-7 Οκτωβρίου, 204.

  83. ΝΤΙΣΛΙΔΟΥ, Χ., Μ. ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΟΥ, A. RADZISZEWSKA, A. SZYMANSKA, Δ.Χ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ. 2019. Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας της λίμνης Ζάζαρη με τη χρήση των βενθικών μακροασπονδύλων της παρόχθιας ζώνης. 41ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, 9-11 Μαΐου, Κατερίνη

  84. ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΟΥ Μ, Χ. ΝΤΙΣΛΙΔΟΥ, L. GALLITELLI, O. SIONTAS, E. ALACA, Δ.Χ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ. 2019. Συναθροίσεις βενθικών μακροασπονδύλων στην παρόχθια ζώνη της λίμνης Βόλβης. 41ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, 9-11 Μαΐου, Κατερίνη

  85. ΑΛΕΞΙΟΥ, Ι., Ε. ΤΟΥΝΤΑ, Δ.Χ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ. 2019. Μικροπλαστικά στις ακτές της Αλοννήσου. 41ο  Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, 9-11 Μαΐου, Κατερίνη

  86. ΖΑΚΑ, Ε., Π. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ, Δ.Χ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ. 2019. Μικροπλαστικά στα παράκτια ύδατα της Αλοννήσου. 41ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, 9-11 Μαΐου, Κατερίνη

  87. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ, Ι., Α. ΠΑΤΣΙΑ, Ο. ΠΕΤΡΙΚΗ, Π. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ, Δ.Χ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ. 2019. Ποιότητα υδάτων στην παράκτια ζώνη της Αλοννήσου. 41ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, 9-11 Μαΐου, Κατερίνη

  88. ΚΑΡΑΣΙΑΛΗ, Σ., Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, Γ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ, Δ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Μ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ. 2019. Επιδράσεις  νανοσωματιδίων TiO2  σε βιομάρτυρες οξειδωτικού στρες σε ιστούς του zebrafish (Danio rerio). 41ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, 9-11 Μαΐου, Κατερίνη

  89. ΤΣΟΥΜΑΚΗ-ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗ, Π., Δ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Μ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ. 2019. Επίδραση  νανοσωματιδίων TiO2  σε παραμέτρους που σχετίζονται με οξειδωτικό στρες σε ιστούς του ψαριού Carassius gibelio. 41ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, 9-11 Μαΐου, Κατερίνη

  90. ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ, Δ., Δ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Μ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ. 2019. Επιδράσεις  νανοσωματιδίων FeO4  σε βιομάρτυρες οξειδωτικού στρες σε ιστούς του Carassius gibelio. 41ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, 9-11 Μαΐου, Κατερίνη

 

Δ. Διδακτικά εγχειρίδια-βοηθήματα

1.Δ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Σ. ΓΑΛΗΝΟΥ-ΜΗΤΣΟΥΔΗ, Δ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ. 2000. Ρύπανση υδάτων και τοξικότητα. Πρόγραμμα εκπαίδευσης, ΤΕΙΘ, Παράρτημα Νέων Μουδανιών, 43 σελ.

 2.Δ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ. 2000. Αβιοτικοί παράγοντες, Ρύπανση - μόλυνση υδάτων, Τροφικά Πλέγματα. Σημειώσεις διαλέξεων στo πλαίσιo μαθημάτων του ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας με τίτλο ‘Βοηθοί αλιέων & Υδατοκαλλιεργητών’ Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(ΚΕΚ) Γέφυρας, 10 σελ.

3.Δ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ. 2000. Acipenseridae – Anguillidae. Σημειώσεις διαλέξεων στο πλαίσιο μαθημάτων του προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο ‘Υδατοκαλλιέργειες’, Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(ΚΕΚ) Γέφυρας, 7 σελ.

4.Δ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ. 2000. Μαλακόστρακα. Σημειώσεις διαλέξεων στο πλαίσιο μαθημάτων του προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο ‘Υδατοκαλλιέργειες’, Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(ΚΕΚ) Γέφυρας, 5 σελ.

5.Δ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ, Σ. ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΟΥ. 2003. Εργαστηριακές ασκήσεις Λιμνολογίας. ΤΕΙΘ – Παράρτημα Ν. Μουδανιών, Τμήμα Τεχνολογίας, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, 93 σελ.

6.Δ. ΜΠΟΜΠΟΡΗ2004. Συνοπτικός οδηγός συγγραφής επιστημονικών κειμένων και εργασιών. 2η έκδοση. ΤΕΙΘ – Παράρτημα Ν. Μουδανιών, Τμήμα Τεχνολογίας, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, 82 σελ.

7. Εργαστηριακές ασκήσεις για το μάθημα ‘Ιχθυολογία-Αλιευτική Βιολογία’ (8ο εξάμηνο), Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ (‘Μορφολογία-Ανατομία ψαριών’, 10 σελ.; ‘Βιομετρία, σχέσεις μηκών, σχέσεις μήκους-βάρους, ευρωστία’, 6 σελ. + ηλεκτρονικό αρχείο δεδομένων).

8. Εποπτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (e-learning) για το μάθημα ‘Λιμνοποτάμιο περιβάλλον και οργανισμοί’ (6ο εξάμηνο), ‘Ποταμοί-λίμνες: κατανομή-προέλευση-μορφές-λειτουργίες, Νηκτό-προσαρμογές-στρατηγικές ζωής, Νηκτό-φράγματα, Επίδραση ρύπανσης σε ζώα, Οδηγία 2000/60/ΕΚ, Τα βενθικά μακροασπόνδυλα ως βιολογικοί δείκτες, Τα ψάρια ως βιολογικοί δείκτες’, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.

9. Εποπτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (e-learning) για το μάθημα ‘Οικοτοξικολογία’ (8ο εξάμηνο), ‘Αλλαγές στη δυναμική πληθυσμών, Αλλαγές σε βιοκοινωνίες και οικοσυστήματα’, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.

10. Εποπτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (e-learning) για τις διαλέξεις του ΔΠΜΣ (‘Γενικές οδηγίες συγγραφής και παρουσίασης επιστημονικών εργασιών’, ‘Οικολογία ρεόντων υδάτων’, ‘Ψάρια’, ‘Τα ψάρια ως βιολογικοί δείκτες’, ‘Βαρέα μέταλλα στα ψάρια’, ‘Αποκατάσταση ποτάμιων συστημάτων’), Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.

11. Εποπτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (e-learning) για τις διαλέξεις του ΠΜΣ κατεύθυνσης  Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση: ‘Αβιοτικό περιβάλλον σε λίμνες και ποτάμια, Ψάρια, Παρουσίαση επιστημονικής έρευνας, Τεχνικές δειγματοληψίας σε λίμνες και ποτάμια, Αλιευτική παραγωγή εσωτερικών υδάτων, Δυναμική ιχθυαποθεμάτων: Ηλικία-αύξηση, Αλιευτική διαχείριση εσωτερικών υδάτων, Απειλούμενα είδη ψαριών, Επίδραση της ρύπανσης στα τροφικά πλέγματα, Δείκτες ιχθυοπανίδας για λίμνες (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)’, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.

12. ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΔΧ, ΝΤΙΣΛΙΔΟΥ Χ. ‘Εφαρμογή του δείκτη εκτίμησης οικολογικής ποιότητας λιμνών με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα, Σημειώσεις για το μάθημα ‘Οικοτοξικολογία’ (8ο εξάμηνο), Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ., σελ. 4.

13. ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΔΧ, ΝΤΙΣΛΙΔΟΥ Χ. ‘Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των ποταμών με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα, Σημειώσεις για το μάθημα ‘Λιμνοποτάμιο περιβάλλον και οργανισμοί’ (6ο εξάμηνο), Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ., σελ. 9.

 

E. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

1. On line μαθήματα μέσω blackboard για το μάθημα ‘Λιμνοποτάμιο περιβάλλον και οργανισμοί’

2. On line μαθήματα μέσω blackboard για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής’

3. Εργαστηριακές ασκήσεις μαθήματος ‘Ιχθυολογία-Αλιευτική βιολογία’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδες

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.