Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάρθα Καλογιάννη - Δημητριάδη

I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Θέση: Καθηγήτρια

Επώνυμο : Καλογιάννη-Δημητριάδη

Όνομα : Μάρθα

Διεύθυνση : Σχολή Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ

Τηλ. Γραφείου  :2310-998271

Email:   kaloyian@bio.auth.gr

 

Ι.1 ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

1978, Πτυχίο Βιολογίας, ΑΠΘ

1984  Διδάκτορας του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. 

1985-1986 Ετήσια εκπαιδευτική άδεια στον τομέα Φυσιολογικών Επιστημών της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Davis, των Η.Π.Α.

1996-1997 Εξαμηνιαία εκπαιδευτική άδεια στον Τομέα Βιολογικών Επιστημών του Holloway College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

 

 

I.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Πλήρης απασχόληση ως μέλος ΔΕΠ του Tμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.

 

 

Ι.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Φυσιολογία κυττάρου και οργανισμών.

Μελέτη της επίδρασης ρύπων σε ενδοκυτταρικούς μηχανισμούς μεταγωγής σήματος, σε κύτταρα  υδρόβιων ζώων. Επίσης  μελέτη οξειδωτικών καταστάσεων  (διαβήτης) σε ενδοκυτταρικούς μηχανισμούς μεταγωγής σήματος, σε μονοκύταρα ανθρώπου.

 

 

ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συμμετοχή στη διδασκαλία μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ζώων από το 1983 έως σήμερα.

Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών

 

Από το 1990 ως σήμερα ήμουν επιβλέπουσα στις διπλωματικές εργασίες 37 προπτυχιακών φοιτητών:

 

1. Κ. Μούτου (1990). “Πιθανά μεταβολικά υποστρώματα των ερυθροκυττάρων του Rana ridibunda”.

2. Α. Ρασιδάκη (1991). “Επίδραση της υποξίας και των κατεχολαμινών στο cΑMP και στον κυτταρικό όγκο των ερυθροκυττάρων του Rana ridibunda”.

3. Π. Τσιανοπούλου (1991).   “Μελέτη της ΑΤΡάσης των ερυθροκυττάρων του Rana ridibunda”. Βλέπε δημοσίευση Ε2.18, Ε3.1.12.

4. Β Συμεωνίδου (1992). “Επίδραση  της  υποξίας  και  της αδρεναλίνης στο μεταβολισμό των ερυθροκυττάρων του Rana ridibunda”.  

5. O. Tσικρικτσή (1992). “Διάσπαση των νουκλεοτιδίων της αδενίνης   σε ερυθροκύτταρα όπου έχει αφαιρεθεί η γλυκόζη”.

6. Π. Γαβριήλ (1993). “Επίδραση κατεχολαμινών στο μεταβολισμό των ερυθροκυττάρων του Rana ridibunda”.

7. Γ. Γιαννίσης (1993). “Επίδραση νοραδρεναλίνης στον κυτταρικό όγκο και στη συγκέντρωση ιόντων των ερυθροκυττάρων του Rana ridibunda”.

8. N. Γιαγτζόγλου (1994). “Επίδραση της νοραδρεναλίνης στις κινητικές ιδιότητες ρυθμιστικών ενζύμων των ερυθροκυττάρων”.

7. B. Tραχανά (1994). “Επίδραση της ουρίας στον κυτταρικό όγκο των ερυθροκυττάρων”.

10. Π. Κότογλου (1995). “Επίδραση της νοραδρεναλίνης στο μεταβολισμό των εμπύρηνων ερυθροκυττάρων του αμφίβιου Rana balcanicα”.

11. I. Παπαευθυμίου (1995). “Επίδραση α1 και α2  αδρενεργικών ανταγωνιστών στο μεταβολισμό των ερυθροκυττάρων του αμφίβιου Ranα balcanica σε κανονικές συνθήκες και σε συνθήκες υποξίας”.

12. Ι. Δουκάκης (1997). “Έλεγχος του κυτταρικού όγκου των ερυθροκυττάρων του αμφίβιου Rana balcanica”.

13. A. Kωνσταντίνου-Τέγου (1998). “Eπίδραση της λεπτίνης στη συγκέντρωση νατρίου των ερυθροκυττάρων ανθρώπου”.

14. Δ. Μπουρίκας (1999). “Επίδραση της αδρεναλίνης, της ινσουλίνης και της λεπτίνης στη δραστικότητα της αντλίας ανταλλαγής Na+-H+  σε ερυθροκύτταρα ανθρώπου”.

15. Χ. Μπαντέκας (1999) . “Επίδραση  ορμονών στη δραστικότητα της αντλίας ανταλλαγής Na+-H+  σε κυτταρικές καλλιέργειες”.

16. Ν. Τσάγιας  (2000).  “Μελέτη της αντλίας ανταλλαγής Na+-H+ σε ερυθροκύτταρα ανθρώπου”.

17. A. Mιξαφέντη (2000). “Βιοπαρακολούθηση της ρύπανσης κατά μήκος του Θερμαϊκού κόλπου με χρήση βιοχημικών βιομαρτύρων – Μελέτη της επίδρασης του Cd στη σύνθεση DΝA του πεπτικού αδένα του Mytilus galloprovincialis”..

18. Β. Ράγια  (2001). “Μελέτη της οδού μεταγωγής μηνύματος επαγόμενη από τον ψευδάργυρο σε κύτταρα της αιμολέμφου του μυδιού Mytilus galloprovincialis”.

19. Z. Zολώτα (2001).  “Συμμετοχή της αντλίας Νa+/H+ στη μεταβίβαση σήματος από τη γλυκόζη στα μονοκύτταρα”.

20. Δ. Κωνσταντινίδης (2002). “Συμμετοχή της αντλίας Na+/H+ (NHE1) στη μεταγωγή αποπτωτικού μηνύματος σε υγιή και καρκινικά κύτταρα ανθρώπου”.

21. Ε. Βουρεξάκη  (2002). “Επίδραση της αδρεναλίνης στην αντλία ανταλλαγής ιόντων Na+/H+ μέσω της αλληλεπίδρασής της με αδρενεργικούς υποδοχείς σε ερυθροκύτταρα ανθρώπου”.

22. Ρ. Σταματίου (2002). “Επίδραση ρυπογόνων παραγόντων σε νδοκυτταρικούς μηχανισμούς μεταγωγής μηνύματος σε κύτταρα γονάδας του μυδιού Mytilus galloprovincialis”.

23. Ν. Ευαγγελινός (2003). “Παραγωγή ελεύθερων οξειδωτικών ριζών που επάγονται από τον ψευδάργυρο σε βραγχιακά κύτταρα του Mytilus galloprovincialis”.

24. Ε. Σταμουλά (2003). “Σχέση του ΝΗΕ ανταλλάκτη με το μονοπάτι μεταγωγής μηνύματος που επάγεται από τη γλυκόζη και την ινσουλίνη στα μονοκύτταρα”.

25. Α. Βαφία   (2003). “Επίδραση των  Cariporide  και Rosiglitazone στην παραγωγή ελεύθερων ριζών και στην ενσωμάτωση θυμιδίνης σε κύτταρα ΗΕΡ-2”.

26. Χ. Μπεφάνη (2004). “Επίδραση ενδοθηλίνης στον ανταλλάκτη Να+/Η+ και στις αθηρογόνες ιδιότητες των μονοκυττάρων του ανθρώπου”.

27.  Σ. Χρυσαλίδου (2004).  “Επίδραση της ενδοθηλίνης στη δραστηριότητα του αντιμεταφορέα Νa+/H+  σε ερυθρά αιμοσφαίρια ανθρώπου”.

28. Α. Ζάννου (2004). “Επαγωγή της σύνθεσης οξειδωμένων πρωτεϊνών σε αιμοκύτταρα μυδιού μετά την έκθεσή τους σε βαρέα μέταλλα”.

29. Ε. Τζερανάκη (2004).  “Επίδραση του ψευδαργύρου στην παραγωγή οξειδωτικών ριζών και στην προσκόλληση στη λαμινίνη και στην αλβουμίνη (BSA), σε αιμοκύτταρα του Mytilus galloprovincialis”.

30. Σ. Κουτσογιαννάκη (2004). “Επίδραση του καδμίου στην παραγωγή ελεύθερων ριζών σε βραγχιακά κύτταρα του Mytilus galloprovincialis”.

31. Α. Τζέλου (2004). “Επίδραση του ψευδαργύρου στην παραγωγή ελεύθερων ριζών σε αιμοκύτταρα του Mytilus galloprovincialis”.

32. Ε. Χρυσικοπούλου (2005). “Επαγωγή της σύνθεσης οξειδωμένων πρωτεϊνών σε αιμοκύτταρα μυδιού μετά την έκθεσή τους σε οργανικούς και μεταλλικούς ρύπους”.

33. Ξ. Σάϊλερ (2005). “Μελέτη  του σηματοδοτικού μηχανισμού που επάγει η αγγειοτασίνη ΙΙ σε μονοκύτταρα”.

34. T. Winkler (2005). “NHE I and free radicals in Hep-2 cells”. (Συνεπίβλεψη με τον κ.Κολιάκο). Διπλωματική που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Erasmus.  

35. Λ. Ριζέκ (2006). “Μελέτη  του σηματοδοτικού μηχανισμού που επάγει η αγγειοτασίνη ΙΙ σε μονοκύτταρα υπερτασικών ατόμων”.

36. Ε. Πατετσίνη (2006). “Μελέτη του σηματοδοτικού μηχανισμού που οδηγεί στην οξείδωση των πρωτεϊνών σε κύτταρα μυδιού”.

37.Θ.Καπέλλος  (2008)Αλληλεπίδραση ιντεγκρινών με μόρια προσκόλλησης σε αιμοκύτταρα μυδιών

38. Gutierrez (2009) Οxidative effects induced by Zn in mussels hemocytes.

39.Ρούσου   Ρ. (2010) Mελέτη διατήρησης του σήματος (κυτταρική μνήμη) που επάγεται από την ινσουλίνη σε μονοκύτταρα ανθρώπου.

40.Πανέτας Ι. (2012) Επίδραση νανοσωματιδίων σε βιομάρτυρες που σχετίζονται με οξειδωτικό στρες.

41.Πουικλή Α. (2013) Αντιοξειδωτικές/αντιγηραντικές ιδιότητες σε βλαστοκύτταρα.
42. Κύρκα Κ. (2013) Αντιοξειδωτικές/αντιγηραντικές ιδιότητες σε κυτταρικές σειρές.
43.Ταζέ Χ. (2013) Επίδραση νανοσωματιδίων σε βιομάρτυρες που σχετίζονται με οξειδωτικό στρες.

 

 

ΙΙ.1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

ΙΙ.1.1. Τμήμα Βιολογίας

Α. Διδασκαλία

α. Εργαστηριακές ασκήσεις

-Φυσιολογία Ζώων (1979-1987) των τριτοετών φοιτητών του Τμήματος  Βιολογίας.

-Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων (1983-1985) των τεταρτοετών φοιτητών του Τμήματος  Βιολογίας.

-Ειδικά θέματα Φυσιολογίας Ζώων  (1986-1988) των φοιτητών Βιολογίας  του Ζ΄ εξαμήνου.

-Φυσιολογία Ζώων Ι των φοιτητών Βιολογίας του Ε΄ εξαμήνου, από το 1987 ως το 2000.

-Φυσιολογία Ζώων ΙΙ των φοιτητών Βιολογίας του Στ΄ εξαμήνου, από το 1987 ως το 2003 και του Δ’ εξαμήνου από το 2003 έως σήμερα.

-Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζώων των φοιτητών Βιολογίας του Ζ΄ εξαμήνου,  από το 1991 έως και το 2005.

- Συγκριτική και Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζώων  των φοιτητών Βιολογίας του Ζ΄εξαμήνου από το 2006 έως σήμερα.

 

β. Μαθήματα

    Στα πλαίσια των διδακτικών καθηκόντων μου και με συμμετοχή και άλλων μελών του Τομέα  δίδαξα κατ’ανάθεση τα μαθήματα:

 

-Ειδικά θέματα Φυσιολογίας Ζώων από το 1986-1988, στους φοιτητές Βιολογίας  του Ζ΄ εξαμήνου.  

-Φυσιολογία Ζώων από το  1986-1987, στους  τριτοετείς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας.

-Φυσιολογία Ζώων  Ι από το  1987 έως το 2000, στους  φοιτητές Βιολογίας του Ε΄ εξαμήνου.

-Φυσιολογία Ζώων ΙΙ από το 1987 ως το 2003 στους φοιτητές Βιολογίας του Στ΄ εξαμήνου, και από το 2003 έως σήμερα στους φοιτητές του Δ’ εξαμήνου.

-Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζώων από το 1991 έως  και το  2005, στους φοιτητές Βιολογίας του Ζ΄ εξαμήνου

-Συγκριτική και Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζώων στους φοιτητές Βιολογίας του Ζ΄ εξαμήνου,  από το 2006 έως  σήμερα.

 

 

 

Β. Πρακτική Άσκηση

Επιβλέπουσα 3  πρακτικών ασκήσεων.

 

 

ΙΙ.2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΙΙ.2.1. Τμήμα Βιολογίας

Α. Διδασκαλία

 

 

1997 έως σήμερα Διδασκαλία μιας εργαστηριακής άσκησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών – κατεύθυνση Υδροβιολογία-Υδατοκαλλιέργειες .

 

 

 

Β. Διπλωματικές Εργασίες

Επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

 

1. Σοφία Κουτσογιαννάκη. (2007). “Επίδραση καδμίου σε αιμοκύτταρα του Mytilus galloprovincialis”

2. Ευτέρπη Πατετσίνη (2011). «Μελέτη κυτταρικών και βιοχημικών παραμέτρων στην αιμόλεμφο του μυδιού Mytilus galloprovincialis, με σκοπό τη βιοπαρακολούθηση της ρύπανσης παράκτιων οικοσυστημάτων

 

 

ΙΙ.2.2. Διατμηματικά

Α. Διδασκαλία

-Φυσιολογία Ανθρώπου (1980-1983) των φοιτητών του  Φαρμακευτικού Τμήματος του Α.Π.Θ.

-Αρχές Φυσιολογίας από το 1991 έως σήμερα, στους φοιτητές του Η΄ εξαμήνου του Τμήματος Χημείας

 

 

 

 

ΙΙ.3. Διαλέξεις – Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Τον Απρίλιο του 1992 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus επισκέφθηκα τον Καθηγητή S. M. Rapοport και έδωσα διάλεξη στον Τομέα Βιοχημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου.

Τον Νοέμβριο του 1995 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus επισκέφθηκα τον Dr. M.Nikinmaa και έδωσα διάλεξη στον Τομέα Φυσιολογίας Ζώων του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι, στη Φιλανδία.

Τον Απρίλιο του 1998 στο πλαίσιο του προγράμματος  Socrates  επισκέφθηκα το Πανεπιστήμιο του Bergen στη Νορβηγία, όπου έδωσα διαλέξεις στον Τομέα Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής καθώς και στον Τομέα Ζωολογίας της Σχολής Φυσικών Επιστημών.

Το Νοέμβριο του 1999, στο πλαίσιο του προγράμματος  Socrates, επισκέφθηκα το Πανεπιστήμιο του  Manchester στην Αγγλία, όπου έδωσα διάλεξη στο Μεταπτυχιακό τμήμα Περιβαλλοντικών Επιστημών και Ρύπανσης.

Τον Απρίλιο του 2000, στο πλαίσιο του προγράμματος Τempus επισκέφθηκα το Kosice της Σλοβακίας όπου έλαβα μέρος σε Συνάντηση εργασίας  και έδωσα διάλεξη για την εφαρμογή του ECTS  στο Τμήμα μας.

Τον Ιούνιο του 2003 στα πλαίσια συμμετοχής μου στο θεματικό δίκτυο «Βιοπαρακολούθηση και διαχείριση παράκτιων θαλάσσιων οικοσυστημάτων», επισκέφτηκα το Εργαστήριο Κυτταρικής Βιολογίας και Ιστολογίας του Πανεπιστημίου της Χώρας των Βάσκων, στο Μπιλμπάο  της  Ισπανίας.  

Τον Ιούνιο του 2006, στο πλαίσιο του προγράμματος  Socrates, επισκέφθηκα το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία, όπου έδωσα διάλεξη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας.

Τον Απρίλιο του 2007  στο πλαίσιο του προγράμματος  Socrates, επισκέφθηκα το Tμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Γενεύης στην Ελβετία.

Τον Νοέμβριο του 2007  στο πλαίσιο των διαπανεπιστημιακών ανταλλαγών, επισκέφθηκα το Πανεπιστήμιο Λομονόσωβ της Μόσχας στη Ρωσία, όπου έδωσα διάλεξη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας.

Τον Νοέμβριο του 2008 στο πλαίσιο των διαπανεπιστημιακών ανταλλαγών, επισκέφθηκα το Πανεπιστήμιο του Μονάχου στη Γερμανία, όπου έδωσα διάλεξη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας.

To Σεπτέμβριο του 2009 στο πλαίσιο του προγράμματος  Socrates, επισκέφθηκα το Πανεπιστήμιο του   Manchester στην Αγγλία, όπου έδωσα διάλεξη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Faculty of Life Sciences. 

Το Σεπτέμβριο του 2012 στα πλαίσια επίσκεψης στο Πανεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων στο Μπιλμπάο ως εξωτερική εξετάστρια μεταπτυχιακών διατριβών, έδωσα διάλεξη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του European MSc Marine Environment and Resources.

Toν Ιούνιο του 2013 στο πλαίσιο του προγράμματος Socrates, επισκέφθηκα το Tμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Ρώμης 2, όπου έδωσα διάλεξη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας.
Τον Ιούνιο του 2013, στο πλαίσιο του προγράμματος Socrates, επισκέφθηκα το Tμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας στο Ρέυκιαβικ , όπου έδωσα διάλεξη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας.

 

 

 

 

 

ΙΙI. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

1. Σ. Νταϊλιάνης (2005).  Μελέτη βιοχημικών παραμέτρων και μηχανισμών που σχετίζονται με τη μεταγωγή του σήματος σε ιστούς του μυδιού Mytilus galloprovincialis, μετά από έκθεσή του σε ρυπογόνους παράγοντες. Συμβολή στην καθιέρωση νέων βιομαρτύρων ρύπανσης. A.Π.Θ. σελ. 265

2. Ζ. Ζολώτα (2009) Επίδραση της ινσουλίνης και της γλυκόζης σε ενδοκυτταρικούς μηχανισμούς μεταβίβασης σήματος και στις  αθηρογόνες ιδιότητες των μονοκυττάρων. Ρόλος των υποδοχέων πολλαπλασιασμού των υπεροξειδιοσωματίων (PPAR). ΑΠΘ σελ. 133

3.Δ. Κωνσταντινίδης (2009) Επίδραση παραγόντων που σχετίζονται με την παχυσαρκία σε ενδοκυτταρικούς μηχανισμούς μεταγωγής μηνύματος και στις αθηρογόνες ιδιότητες των μονοκυττάρων. ΑΠΘ σελ. 182

4. Ε. Κωστίδου (2009)  Αλληλεπιδράσεις μονοκυττάρων με μόρια της εξωκυτταρικής ουσίας. Μελέτη του σηματοδοτικού μηχανισμού  που επάγει την πρόκληση οξειδωτικού stress. ΑΠΘ σελ. 270

5. Σοφία Κουτσογιαννάκη. Μελέτη των σηματοδοτικών  μονοπατιών που εμπλέκονται στις ανοσολογικές αποκρίσεις του μυδιού Mytilus galloprovincialis. Καθιέρωση νέων βιομαρτύρων ρύπανσης και μόλυνσης. 2013, ΑΠΘ, σελ 225.

6. Hρώ Κολιάκου. Διαφοροποίηση μονοκυττάρων σε ενδοθηλιακά κύτταρα. Καλλιέργεια σε σταθερά υποστρώματα. Σε  εξέλιξη.

 

 

 

ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

    -1991-1993  Συμμετοχή στο πρόγραμμα με τίτλο: «Ρύθμιση του μεταβολισμού κατά τη χειμερία νάρκη»  με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ισ. Μπέη, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ.

    -2000-2002  Συμμετοχή στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Β.Ε.Ε.P. (Biological Effects of  Environmental Pollution)   με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Β. Δημητριάδη, στο οποίο  ήμουν υπεύθυνη για το ερευνητικό τμήμα   του προγράμματος που αφορούσε στην καθιέρωση και μελέτη «νέων  βιομαρτύρων ρύπανσης» και συγκεκριμένα  βιομαρτύρων που  σχετίζονται με τους μεταβολίτες που λαμβάνουν μέρος στο μηχανισμό  μετάδοσης του μηνύματος (Signal transduction system). 35.000.000. δρχ.

   -2004  Συνερευνήτρια στο Πρόγραμμα Πυθαγόρας 1 με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής  κ. Γιώργο Κολιάκο με θέμα: Επίδραση της γλυκόζης και της ινσουλίνης στη δραστικότητα του αντιμεταφορέα νατρίου υδρογόνου στα μονοκύτταρα. 60.000 €.

   -2004 Επιστημονικά υπεύθυνη της ερευνητικής πρότασης που χρηματοδοτήθηκε από τη  Φαρμακευτική εταιρεία AVENTIS με θέμα: Studies on NHE1 in monocytes of healthy, obese and patients with insulin resistance.  30.000 €.

   -2004 Επιστημονικά υπεύθυνη της ερευνητικής πρότασης που χρηματοδοτήθηκε από  το Εμπειρίκειο Ίδρυμα με θέμα: Συμμετοχή  του αντιμεταφορέα Na+/H+  στη μεταβίβαση σήματος σε μονοκύτταρα.  6.000 €.

   -2005 Επιστημονικά υπεύθυνη της ερευνητικής πρότασης που χρηματοδοτήθηκε απότο ΠΕΝΕΔ με θέμα:Aθηρωμάτωση και διαβήτης. Αλληλεπιδράσεις των PPAR, του αντιμεταφορέα Na+/H+ και των ελευθέρων ριζών (ROS). 210. 600 €.

    -2006  Συνερευνήτρια στο Πρόγραμμα της Αντιυπερτασικής Ελληνικής Εταιρείας  με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής κ. Κωνσταντίνο  Παλέτα με θέμα: Επίδραση της αγγειοτασίνης στο μηχανισμό μεταβίβασης σήματος σε μονοκύτταρα υπερτασικών ατόμων. Ρόλος του αντιμεταφορέα νατρίου υδρογόνου. 10.000 €.

   -2002-2009 Επιστημονικά υπεύθυνη της ερευνητικής πρότασης που χρηματοδοτήθηκε από  το Ηράκλειτο ΙΙΜελέτη των σηματοδοτικών μονοπατιών που εμπλέκονται στις ανοσολογικές αποκρίσεις του μυδιού  Μytilus galloprovincialis .Καθιέρωση νέων βιομαρτύρων ρύπανσης και μόλυνσης. 45.000 €.

 

- 2012. Συνερευνήτρια στο Πρόγραμμα Συνεργασία με τίτλο της πρότασηςRevealing strategies with antioxidant/antiageing properties in human stem cells.

 

-2012. Επιστημονική υπεύθυνος για το ΑΠΘ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 με τίτλο πρότασης: Ταυτοποίηση στρατηγικών με αντιοξειδωτικές/αντιγηραντικές ιδιότητες σε ανθρώπινα βλαστοκύτταρα. 600.000€ από τα οποία 120.000€ για το ΑΠΘ

 

 

 

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Συμμετοχή σε ελληνικά Συνέδρια

 

1. 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (Ε.Ε.Β.Ε.), Θεσσαλονίκη 1979.

2. 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Πάτρα 1980, με ανακοίνωση. Μεταβολισμός ενέργειας στα ερυθροκύτταρα των αμφιβίων.

3.  2nd Athens Congress on Electron Microscopy and Microanalysis, Αθήνα 1980.

4. 4ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Θεσσαλονίκη 1982, με ανακοίνωση. Η ρύθμιση της γλυκόλυσης στα ερυθροκύτταρα των αμφιβίων

5.  3rd Athens Seminar on Electron Microscopy and Microstructure, Αθήνα 1983.

6. 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Αθήνα 1984, με ανακοίνωση. Απομόνωση, καταλυτικές και ρυθμιστικές ιδιότητες της πυροσταφυλικής κινάσης των ερυθροκυττάρων του βατράχου Rana ridibunda.

7.  8ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Ιωάννινα 1986, με ανακοίνωση. Συγκριτική μελέτη των ενζύμων του ουρικοτελικού συστήματος στα όργανα και απεκκριτικά προϊόντα του  Xeropicta Arenosa.

8.  9ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Θεσσαλονίκη 1987, με ανακοίνωση.Αναστολή της δραστικότητας της φωσφοενολπυροσταφυλικής καρβοξυκινάσης από το 6-φωσφογλυκονικό οξύ στο ήπαρ του αρουραίου.

9.  10ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Πάτρα 1988, με ανακοίνωση. Απομόνωση και ρυθμιστικές ιδιότητες της πυροσταφυλικής κινάσης των ερυθροκυττάρων του περιστεριού.

10.  11ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Κομοτηνή 1989, με  ανακοίνωση.Μια νέα προσέγγιση του υπολογισμού της Κm της καρβαμυλικής φωσφορικής συνθετάσης για την αμμωνία σε απομονωμένα ηπατοκύτταρα αρουραίου.

11.  12ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Μυτιλήνη 1990, με ανακοίνωση. Ρύθμιση της οδού των φωσφορικών πεντοζών στα ερυθροκύτταρα του Rana ridibunda.

12.  13ο Επιστημονικό Συνέριο Ε.Ε.Β.Ε., Ηράκλειο 1991, με δυο ανακοινώσεις.1.Επίδραση της αδενοσίνης στο μεταβολισμό της γλυκόζης των ερυθροκυττάρων του Rana ridibunda. 2.Πιθανά μεταβολικά υποστρώματα των ερυθροκυττάρων του Rana ridibunda.

13. 14th Panhellenic Biological Conference, Nicosia, Cyprus, 1992 με ανακοίνωση.Effect of hypoxia on catecholamine induced formation of cAMP and on swelling of Rana ridibunda red blood cells.

14.  15ο  Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Καστοριά 1993, με    ανακοίνωση.Χαρακτηρισμός της ΑΤΡάσης των ερυθροκυττάρων του Rana ridibunda.

15. 16ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Βόλος 1994 με ανακοίνωση. Επίδραση της αδρεναλίνης στο μεταβολισμό των ερυθροκυττάρων του Rana ridibunda.

16. 17ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Πάτρα 1995, με ανακοίνωση.Επίδραση της νοραδρεναλίνης στο μεταβολισμό των ερυθροκυττάρων του Rana ridibunda.

17. 19ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Θεσσαλονίκη 1997, με δύο ανακοινώσεις.1. Επίδραση αναστολέων των α1 και α2 υποδοχέων στο μεταβολισμό και τον κυτταρικό όγκο των εμπύρηνων ερυθροκυττάρων του Rana ridibunda (Anura amphibia).  2. Επίδραση παραγόντων αναστάτωσης του κυτταρικού όγκου στα εμπύρηνα ερυθροκύτταρα του Rana ridibunda.

18. 20ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Σάμος 1998, με τρεις ανακοινώσεις.1. Επίδραση α1 και α2 αδρενεργικών ανταγωνιστών στο μεταβολισμό των εμπύρηνων ερυθροκυττάρων του αμφιβίου Rana ridibunda σε κανονικές συνθήκες και σε συνθήκες υποξίας. 2. Μελέτη του ρόλου της αδενυλικής κυκλάσης και της Να+-Κ+-ATΡάσης στο  μεταβολισμό των  εμπύρηνων ερυθροκυττάρων του αμφίβιου  Rana ridibunda σε  κανονικές συνθήκες και σε συνθήκες  υποξίας. 3. Έλεγχος  του κυτταρικού όγκου των ερυθροκυττάρων του αμφίβιου  Rana balcanica.

19.  21ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Σύρος 1999, με  ανακοίνωση. Μεταφορά της γλυκόζης στα ερυθροκύτταρα του αμφιβίου Rana balcanica.

20. 22ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Σκιάθος 2000, με τρεις ανακοινώσεις.1. Επίδραση  της λεπτίνης στη συγκέντρωση του Να+ των ερυθροκυττάρων παχυσάρκων ατόμων.  Μελέτη των υποδοχέων. 2. Η επίδραση της αδρεναλίνης στη δραστικότητα της αντλίας ανταλλαγής Να+- Η+ σε ερυθροκύτταρα ανθρώπου. 3. Μελέτη της αντλίας Να+-Η+ υπό την επίδραση των ορμονών αδρεναλίνης και ινσουλίνης σε κύτταρα καρκινικού επιθηλίου του λάρυγγα του ανθρώπου (Hep 2, ccl 23).

21. 23ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Χίος 2001, με   δύο ανακοινώσεις.1. Συγκριτική μελέτη της συγκέντρωσης μεταλλοθειονινών και βαρέων μετάλλων σε ιστούς μυδιών Mytilus galloprovincialis κατά μήκος του Θερμαϊκού κόλπου. 2. Υψηλές συγκεντρώσεις γλυκόζης επάγουν αύξηση του ενδοκυτταρικού pH σε ερυθροκύτταρα ανθρώπου.

22. 24ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Eρέτρεια, Εύβοια, 2002, με πέντε ανακοινώσεις.1. )  Η αναστολή του ανταλλάκτη Na/H αναστέλλει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό μέσω της μιτογόνου κινάσης p44/42. 2. Οι άλφα ένα αδρενεργικοί υποδοχείς δραστηριοποιούν τον ανταλλάκτη Na/H στα ερυθροκύτταρα του ανθρώπου.  3. Επίδραση του καδμίου στο    ενδοκυτταρικό pH και στη δραστικότητα της πυροσταφυλικής κινάσης, σε απομονωμένα κύτταρα πεπτικού αδένα του μυδιού Mytilus galloprovincialis. 4. Η γλυκόζη επάγει τη δραστηριότητα του ανταλλάκτη Na+/H+ σε ανθρώπινα μονοκύτταρα μέσω της πρωτεϊνικής κινάσης C. 5. Ο Zn επάγει την αύξηση του ενδοκυτταρικού pH σε αιμοκύτταρα του μυδιού Mytilus galloprovincialis.

23.  25ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Μυτιλήνη 2003, με ανακοίνωση. Aναστολείς της αντλίας ανταλλαγής Na+/H+ επάγουν απόπτωση σε καρκινικά κύτταρα ανθρώπου.

24. 5η Ετήσια ημερίδα ΕΚΕΦ «Δημόκριτος» Αθήνα, Μάιος 2003, με ανακοίνωση.Glucose stimulates monocyte adhesion and migration on laminin via NHE 1.

25. 6th Annual meeting. Hellenic connective tissue club May 2004, με δύο ανακοινώσεις.1.Effect of NHE-1 inhibition on reactive oxygen species production on Hep-2 cells.  2. Effect of NHE-1 inhibition on monocytes properties related to atherosclerosis.

26. 26ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε, Βόλος 2004, με πέντε ανακοινώσεις.1. Αναστολή του ΝΗΕ σε καρκινικά κύτταρα οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή οξειδωτικών ριζών. 2. Κυτταρικοί Βιομάρτυρες και δυναμική της ρύπανσης στο Θερμαϊκό κόλπο. Αποτελέσματα των 3 τελευταίων ετών (2001-2003). 3. Παραγωγή οξειδωτικών ριζών και βλάβες του γενετικού υλικού σε απομονωμένα κύτταρα πεπτικού αδένα του μυδιού Mytilus galloprovincialis (L.), μετά από έκθεση σε κάδμιο. 4. Το κάδμιο επάγει τη δραστικότητα της πυροσταφυλικής κινάσης και της αντλίας ανταλλαγής ιόντων Na+/H+ μέσω του μονοπατιού μετάδοσης μηνύματος που περιλαμβάνει την πρωτεϊνική κινάση C σε απομονωμένα κύτταρα πεπτικού αδένα του μυδιού Mytilus galloprovincialis (L.). 5. Σηματοδοτικό μονοπάτι που επάγεται από βαρέα μέταλλα σε κύτταρα του μυδιού Mytilus galloprovincialis.

27. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων ριζών και Οξειδωτικού Στρες. Λάρισα, 7-11 Oκτωβρίου 2004, με δύο  ανακοινώσεις.1. Αυξημένη παραγωγή ελευθέρων ριζών και ενεργοποίηση του ανταλλάκτη νατρίου υδρογόνου σε μονοκύτταρα, μετά  την επίδραση υψηλών συγκεντρώσεων γλυκόζης. 2. Αναστολή του ανταλλάκτη νατρίου υδρογόνου και παραγωγή ελευθέρων ριζών σε κύτταρα καρκινώματος του επιθηλίου του λάρυγγα.

28. 27ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Ναύπλιο 2005, με έξι  ανακοινώσεις.1. Eκτίμηση της επίδρασης οργανικών ρύπων σε ιστούς του μυδιού Mytilus galloprovincialis, με τη χρήση βιοχημικών και κυτταρικών βιομαρτύρων ρύπανσης. 2. Επίδραση της γλυκόζης και της ινσουλίνης στις αθηρογόνες ιδιότητες μονοκυττάρων φυσιολογικών ατόμων και παχύσαρκων ατόμων με αντίσταση στην ινσουλίνη. 3. Επίδραση της ενδοθηλίνης στη δραστηριότητα του αντιμεταφορέα νατρίου/ υδρογόνου σε ερυθρά αιμοσφαίρια ανθρώπου. 4. Επίδραση ορμονών του λιπώδους ιστού και του στομάχου στη δραστηριότητα του αντιμεταφορέα Na+/H+ (ΝΗΕ1) σε μονοκύτταρα ανθρώπου. 5. Το Cd επάγει τη σύνθεση του DNA σε κύτταρα του πεπτικού αδένα του Mytilus galloprovincialis. 6. Επίδραση της ενδοθηλίνης στην έκφραση του υποδοχέα «ρακοσυλλέκτη» CD36 και στη δραστηριότητα του αντιμεταφορέα νατρίου/υδρογόνου (ΝΗΕ) σε μονοκύτταρα ανθρώπου.

29. 7th Annual Meeting of the Hellenic Research Club for the Connective Tissue and Matrix Biology, Patra 8-9 April 2005. με ανακοίνωση. Monocyte Laminin Attachment and Oxidation in Diabetes.

30. 28ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Iωάννινa 2006, προσκαλεσμένη ομιλήτρια και  επτά ανακοινώσεις.1. Δράση της ροσιγλιταζόνης και του καριποριδίου στην έκφραση των CD36 υποδοχέων, στην προσκόλληση και τη μετανάστευση των μονοκυττάρων σε υποστρώματα λαμινίνης και ενδοθηλιακών κυττάρων. 2.Επαγωγή της σύνθεσης οξειδωμένων πρωτεϊνών σε αιμοκύτταρα μυδιών μετά από έκθεσή τους σε ρύπους. 3.Ο ρόλος του αντιμεταφορέα Na+/H+ στην κυτταρική σηματοδότηση. 4.Η λεπτίνη συμμετέχει στη μεγέθυνση των αθηρογόνων ιδιοτήτων των μονοκυττάρων. 5.Οξείδωση λαμινίνης από τα μονοκύτταρα παρουσία γλυκόζης και ινσουλίνης. 6.Μελέτη του σηματοδοτικού μονοπατιού που επάγει η αγγειοτασίνη ΙΙ σε μονοκύτταρα.7. Η ενδοθηλίνη  ενεργοποιεί τον αντιμεταφορέα Νa+/Η+ σε ερυθροκύτταρα ανθρώπου με τη συμμετοχή των MAPKp42/44, PKC και PI3K.

31. 8th Annual Meeting of the Hellenic Research Club for the Connective Tissue and Matrix Biology, Heraklion 14-15 April 2006 με δύο  ανακοινώσεις.1. Effects of Leptin, Endothelin and Angiotensin οn Monocyte Laminin Adhesion and Migration. 2. Monocyte  laminin oxidation in the presence of glucose and insulin.

32.  58th Meeting of Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology, Patra 2006, με τέσσερις ανακοινώσεις.1.The role of PPARγ activators and NHE1 inhibitors in monocyte CD36 expression and monocyte adhesion and migration through collagen type IV and endothelial cell sustrates. 2. Effect of leptin on the atheromatic properties of human monocytes.3.Hydrogen  peroxide production by monocytes in the presence of glucose and insulin with the involvement of the Na+/H+ exchanger (NHE). 4.ET-1 induces a signaling pathway with the involvement of PKC, MAPK, PI3K, NADPH oxidase where NHE1 plays a key role.

33. 8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας,  4-8 Ιουνίου Θεσσαλονίκη, 2006, με ανακοίνωση. Συστήματα κυτταρικών Βιομαρτύρων ρύπανσης. Αποτελέσματα στο Θερμαϊκό κόλπο.

34. 2ο Συνέδριο του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., 1-4 Ιουνίου Θεσσαλονίκη, 2006, με ανακοίνωση.Εξέλιξη της ρύπανσης στο Θερμαϊκό κόλπο τα τελευταία 10 χρόνια, όπως αποτιμάται με το Σύστημα Κυτταρικών Βιομαρτύρων Ρύπανσης.

35.  29ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Καβάλα 2007,με τέσσερις ανακοινώσεις.1.Signaling mechanism that is induced by cadmium in mussel haemocytes. 2.Επίδραση της γλυκόζης στη φαγοκυττάρωση των οξειδωμένων λιποπρωτεϊνών (oxLDL) από τα μονοκύτταρα. 3.Επίδραση της λεπτίνης, του ισοπροστανίου, της ροσιγλιταζόνης και συνδυασμών τους στις σχετικές με αθηρωμάτωση ιδιότητες των μονοκυττάρων του ανθρώπου. 4.Αυξημένη καρβονυλίωση λαμινίνης και παραγωγή δραστικών μορφών οξυγόνου από τα μονοκύτταρα στο σακχαρώδη διαβήτη.

36.  59 th Meeting of the Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology. Athens 2007, με δύο ανακοινώσεις. 1.Increased monocyte attachment to laminin-1 in diabetes mellitus. The role of the alpha2, alphaL and beta2 integrin subunits. 2.Effects of leptin, isoprostane and rosiglitazone on pro-atherosclerotic properties in human monocytes.

37. 9th Annual Meeting of the Hellenic Research Club for Connective Tissue   and Matrix Biology. Αθήνα , Μάιος 2007 με δύο ανακοινώσεις. 1.Monocyte-collagen IV carbonylation and ROS production in the presence of glucose and insulin. 2. Monocyte adhesion on and migration through components of the extracellular matrix is increased by high glucose concentrations, rosoglitazone and the hormones insulin and leptin. Potential for an atherosclerotic direction.

38. 30ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Θεσσαλονίκη 2008, με  ανακοίνωση. Ανίχνευση με western blotting των γλουταθειονυλιωμένων πρωτεϊνών που επάγονται από το κάδμιο και τον ψευδάργυρο σε αιμοκύτταρα μυδιού.

39. 3o  Πανελλήνιο Συνέδριο ιατρικής Βιοχημείας, Αθήνα 26-29 Μαρτίου 2009, με προφορική ανακοίνωση.

40.9o Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας,  Πάτρα 2009. Oxidative effectts of inorganic and organic contaminants in haemolymph of mussels:   utility of recently-developed methods for measuring total antioxidant capacity and protein carbonylation.

41. 31ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Πάτρα 2009, με  ανακοίνωση. Involvement of integrin α2 in immune responses induced by oxidative stress in hemocytes of Mytilus galloprovincialis.

42. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Εδεσσα 2011, με  ανακοίνωση. Οξειδωτικές επιδράσεις επαγόμενες από την 17-β οιστραδιόλη στα αιμοκύτταρα του μυδιού Mytilus galloprovincialis.

43. 34ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Τρίκαλα  2012, με  ανακοίνωση. Μελέτη της διατήρησης του σήματος ( κυτταρική μνήμη) που επάγεται από την ινσουλίνη σε μονοκύτταρα ανθρώπου.

44. 35ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Ναύπλιο 2013, με δύο ανακοινώσεις: ”Τοξικότητα νανοσωματιδίων οξειδίου του σιδήρου σε μύδια Mytilus galloprovincialis”.¨Εκφραση αντιοξειδωτικών ενζύμων μετά από έκθεση των μυδιών Mytilus galloprovincialis σε ενδοκρινικούς αποδιοργανωτές».

 

 

 

 

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή Συνέδρια

 

1.  Special FEBS Meeting on Cell Function and Differentiation, Aθήνα 1982.

2.  5th  Balkan Biochemical and Biophysical Days, Θεσσαλονίκη 1983.

3. International Conference on Consequences in adult age of endocrine diseases in childhood, Thessaloniki May 2001, με  ανακοίνωση. Erythrocyte Na+ H+ antiport activity in obesity.

4.  9th  International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, 22-25 Μαΐου, Θεσσαλονίκη 2002, με ανακοίνωση. ) Cellular and molecular alterations of tissues of the mussel Mytilus galloprovincialis as biomarkers of environmental stress.

5. 12th European Congress on Obesity. Helsinki, Finland, 29 May-1 June, 2003, με δύο ανακοινώσεις.1. Glucose influences arteriosclerosis related functions of human monocytes. 2. Effect of insulin, leptin and adrenalin on erythrocyte Na+/H+ antiport activity in obesity.

6. FEBS Special Meeting on Signal  transduction Brussels, Belgium,3-6 July 2003,  με ανακοίνωση. Na+/H+ exchanger inhibition inhibits cell proliferation via mitosis activating protein kinase p44/42 (MAPK p44/42).

7. 23rd European Society of Comparative Physiology and Biochemistry Conference. Cesenatico Italy, September 23-26 2004, με ανακοίνωση. Cadmium induces Na/H exchanger (NHE) in Mytilus cells and influences similar transduction pathways with other NHEinducers in human cells.

8. 13th European Congress on Obesity, Prague, 26-29 Μαy 2004, με ανακοίνωση. NHE inhibition ameliorates glucose-induced atherosclerosis-related functions in human monocytes.

9. 1st Congress of Molecular Medicine, Istanbul 16-19 April, 2005, με ανακοίνωση. Monocyte laminin attachment and oxidation in diabetes.

10.  65th Scientific Session on American Diabetes Association, San Diego 10-14 June, 2005, με ανακοίνωση. Monocyte Attachment to Laminin iη Diabetes Mellitus.

11. 9th International Conference on Endothelin. Park City, Utah 11-14 September 2005, με ανακοίνωση. Effect of endothelin (ET) on Na/H exchanger (NHE) activity of human monocytes and atherosclerosis-related functions.

12. Cell signaling World. Λουξεμβούργο 25-28 of January 2006, με ανακοίνωση. Effect of endothelin on the sodium/hydrogen exchanger (NHE) activity of human monocytes and atherosclerosis-related functions.

13. 24th European Society of Comparative Physiology and Biochemistry. Antwerp, Belgium, September 2006, με ανακοίνωση. Cytotoxic mechanisms of Zn2+ and Cd2+ involve Na+/H+exchanger (NHE)activation by ROS.

14.22nd annual  Scientific Meeting and Exposition, Chicago, USA  May  2007, με ανακοίνωση. Study of the signalling induced by angiotensin in human monocytes.

15. FEBS Advanced lecture Course. Matrix Pathobiology, Signaling and Molecular targets. Πάτρα, Ελλάς. Μάιος 2007 με τρείς ανακοινώσεις.1. NHE-1: a molecular target for signalling and cell-matrix interactions. 2.Leptin exasperates atherosclerosis-related properties of human monocytes. 3.Increased monocyte attachment to oxidized and native laminin in diabetes mellitus. The role of the alpha2 integrin subunit.

16. 10th International Congress on Amino Acids and Proteins. Kalithea, Greece. August 2007, με δύο ανακοινώσεις. Αmino Acids Vol 33 (2007).1.Monocyte-induced carbonylation of laminin-1 and collagen IV in the presence of glucose and insulin. 2.Effect of glucose on atherosclerosis-related functions of human monocytes.

17.SETAC Europe 17th Annual Meeting, Porto, Portugal, 20-24 May 2007, με δύο ανακοινώσεις. 1.Role of cAMP in tissues of mussel Mytilus galloprovinialis  as potent biomarker of environmental pollution.2. The effects of cadmium and zinc on the nerve fibers of the sciatic nerve of the rat. An in vitro study.

18.Βiochemical  Society Annual Symposium. Structure and Function in cell Αdhesion. Manchester UK, 3-5 December 2007, με δύο ανακοινώσεις.1. The effect of adrenaline on monocyte adhesion in obesity and insulin resistance.2.Increased monocyte attachment to laminin in diabetes mellitus. The role of the alpha2 = and alphaL integrin subunits.

19. Αpoptosis World 2008. Luxembourg, January 23-26, 2008, με ανακοίνωση. Increased monocyte and endothelial cell attachment to oxidized laminin. The role of α2, αL and β2 integrin subunits.

20. 33rd FEBS Congress, Αθήνα, Ελλάς 28 Ιουνίου–3 Ιουλίου 2008 με δύο ανακοινώσεις. Signal transduction of glucose in atherosclerosis-related functions of monocytes.

21. European Asociation for the study of Diabetes. Rome 2008. Monocyte adhesion to laminin1 increases with insulin resistance.

22. 25th European Society of Comparative Physiology and Biochemistry. Ravenna, Italy, September 2008, με ανακοίνωση: Signal transduction induced by Cd or Zn as measured by protein carbonylation and glutahionylation in Mytilus galloprovincialis haemocytes.

23. 23rd Annual Scientific Meeting and Exposition of the American Society of Hypertension. . New Orleans, LA, May 14-17, 2008, με ανακοίνωση.The effect of angiotensin II on the athrogenous properties of monocytes from hypertensive patients.

24. XV International Symposium on Atherosclerosis, Boston MA, USA June 14-18, 2009. Insulin resistance increased the atherosclerotic properties of monocytes.

25. FEBS Advanced lecture Course. Matrix Pathobiology, Signaling and Molecular targets. Πάτρα, Ελλάς. July 11-16, 2009. Oxidized laminin-1 and collagen IVinduce increased monocyte attachment ion diabetes mellitus. The role of the alpha 2, alpha Land beta 2 integrin subunits.

26. 26th European Society of Comparative Physiology and Biochemistry. Innsbruck, Austria September 6-9  2009, με ανακοίνωση : Immune responses induced by Cd inMytilus galloprovincialis haemocytes.

27. 45th European association for the study of Diabetes. Vienna, Austria 29 September -2 October. Insulin and glucose promote expression of CD36 and phagocytosis of oxidized-LDL in monocytes from lean insulin sensitive and obese insulin resistant subjects.

29. 27th European Society of Comparative Physiology and Biochemistry. Alessandria, Italy September 4- 6   2010, with announcement. Pollutants effects on ROS production and DNA damage of Mytilus galloprovincialis haemocytes¨Role of NHE, PKC and cAMP”. Comp. Biochem .Physio. Part A 157, S35-S39.

30. 78th Congress of the European-Atherosclerosis-Society. Hamburg, Germany June 20-23, 2010 with announcement. Glucose, Insulin and Leptin promote monocyte surface expression of CD36 and phagocytosis of oxidized-LDL through Na+/H+ exchanger-1 activation.

31.FEBS Torino, 2011The central role of hydrogen exchanger (NHE 1) of monocytes in the initiation of atherosclerosis.

32.RedCat Meeting 2012, Luxembourg, January 25th to 27th, 2012

. Oxidative effects induced by Zn in mussels hemocytes.

33. 28th ESCPB Congress. Bilbao, Spain, 2-5 September, 2012.  (1)Oxidative effects induced by 17β-estradiol in Mytilus galloprovincialis hemocytes,

     (2)Exposure of mussels Mytilus galloprovincialis to environmental pesticides. Study of LMS, ROS, DNA damage, protein carbonylation and antioxidant capacity for their use as biomarkers.

 

VI. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

    Κατά τη διάρκεια της θητείας μου συμμετείχα και συμμετέχω στις εκδηλώσεις και υποχρεώσεις του Τομέα, του Τμήματος  και γενικότερα του Πανεπιστημίου ως μέλος των συνελεύσεων και διάφορων επιτροπών. Συγκεκριμένα από το 1990 ως  το 1996 και το 1999 ως σήμερα  είμαι μέλος  της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας. Για 2 χρόνια ήμουν  μέλος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης του Τμήματος, καθώς και  μέλος  της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών  του Τμήματος. Επίσης από το 1998 ως σήμερα είμαι μέλος  της Επιτροπής Σύνταξης του Οδηγού Σπουδών και από το 1999 είμαι μέλος της Επιτροπής του Αιθουσιολογίου και Προγράμματος Εξετάσεων του Τμήματος. Επίσης τα έτη 2005 και 2006 ήμουν μέλος της Διατμηματικής Επιτροπής του διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες».  

Το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, διετέλεσα Διευθύντρια του Τομέα Zωολογίας.

Διευθύντρια του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ζώων του Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, από το Σεπτέμβριο του 2012.

 

 

 

 

 

VII. Κριτής  Επιστημονικών Περιοδικών

Diabetes, Nutrition & Metabolism.

Comparative Biochemistry and Physiology Β.

Comparative Biochemistry and Physiology C.

Journal of experimental Biology.

Environmental Toxicology and Pharmacology.

Journal of Diabetes and its Complications.

Environmental Toxicology.

International Journal of Biochemistry and Cell Biology.

Journal of Experimental Biology

Aquatic Toxicology

Ecological Research

 

 

 

 

 

VIII. Προσκεκλημένος Ομιλητής

28ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε., Iωάννινa 2006.

 

 

 

 

IX. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Μέλος της Ε.Ε.Β.Ε. και της

European Society of Comparative Physiology and Biochemistry. 

 

 

 

 

X. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

 

Α. Διδακτορική Διατριβή

Καλογιάννη-Δημητριάδη Μ. 1983. Συμβολή στη μελέτη του μεταβολισμού ενέργειας στα ερυθροκύτταρα του αμφίβιου Rana ridibundaΕπιστημονική Επετηρίδα της Σχολής Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ, Παράρτημα 30 του 22ου Τόμου.

 

 

B.Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 

1. Kaloyianni-Dimitriades M. and Beis I. (1984) Studies on the energy metabolism of Rana ridibunda erythrocytes. Journal of Comparative Physiology B. 155, 109-115.

 

2. Kaloyianni-Dimitriades M. and Beis I. (1984) Purification catalytic and regulatory properties of Rana ridibunda erythrocyte pyruvate kinase. Comparative  Biochemistry and Physiology. 79 B, 245-250.  

 

3. Lazaridou-Dimitriadou M. and Kaloyianni M. (1989) Age, seasonal and diel variations of the uricolytic enzymatic system in the snails Xeropicta arenosa(Ziegler) and Cernuella virgata (Da costa). Journal of Comparative Physiology B. 159, 115-121.

 

4. Calomenopoulou M., Kaloyianni M. and Beis I. (1989) Purification and regulatory properties of pigeon erythrocyte pyruvate kinase. Comparative Biochemistry and Physiology B. 93 Β,(3), 697-706.

 

5. Kaloyianni M. and Lazaridou-Dimitriadou M.  (1989) Nitrogen excretion and uricolytic enzymatic system in nephridia and hepatopancreas of the snail Heropicta arenosa. Canadian Journal of Zoology. 67, 2473-2477.

 

6Kaloyianni M. and Freedland R.A. (1989) A new approach of the estimation of Km of carbamyl phosphate synthetase for ammonia in the isolated rat hepatocytes. International Journal of Biochemistry. 21 (9), 971-975.

 

7. Kaloyianni M. and Calomenopoulou M. (1990) Regulation and rate of the hexose monophosphate shunt in Rana ridibunda erythrocytes. Comparative Biochemistry and Physiology B  95B, (3), 287-294.

 

8. Kaloyianni M. and Freedland R.A. (1990) Contribution of several amino acids and lactate to gluconeogenesis in hepatocytes from rats fed various diets. Journal of Nutrition. 120, 116-122.

 

9. Kaloyianni M. and  Freedland R.A. (1990) Effect of diabetes and time after in vivo insulin administration on ketοgenesis and gluconeogenesis in isolated rat hepatocytes. International Journal of Biochemistry. 22(2),159-164.

 

10. Kaloyianni M. and Beis I. (1993) Evidence for an alternative route of phosphoenolpyruvate  metabolism in mature nucleated Rana ridibunda erythrocytes. The Journal of  Experimental Zoology  265, 422-426.

 

11. Kaloyianni Μ. (1991) Inhibition of phosphoenolpyruvate carboxykinase by 6-phosphogluconate in rat liver. Experientia 47, 248-249.

 

12. Kaloyianni M., Michaelidis B.  and Moutou K. (1993) Effect of adenosine on glucose metabolism of Rana ridibunda erythrocytes. Journal of experimental Biology 177, 41-50.

 

13. Kaloyianni M. and Moutou K. (1994) Substrate utilization by Rana ridibunda erythrocytes. Comparative Biochemistry and Physiology 108B, No3, 357-366.

 

14. Kaloyianni M., Kotinis K. and Gounaris E.G. (1994) Purification and Kinetic properties of phosphofructokinase from Rana ridibunda erythrocytes. Comparative Biochemistry and Physiology 107 B, No3, 479-487.

 

15. Χοmali R., Kaloyianni M. and Beis I. (1996) Time course of tissue    specific metabolism of the sub tidal gastropod Hexaplex trunculus  under anaerobic  conditions. The Nautilus 110 (1), 1-11.

16. Kaloyianni M. and Rasidaki A. (1996) Adrenergic responses of   R.ridibunda red cells. The Journal of Experimental Zoology 276, 175-185.

 

17. Kaloyianni M., Giannisis G., Gavriil P. and Boukla A. (1997) Metabolic effects and cellular volume responses induced by noradrenaline in nucleated erythrocytes. The Journal of Experimental Zoology 279, 337-346.

 

18. Kaloyianni M., Tsikriktsi O. και Tsianopoulou P. (1998) Effect of ouabain on the breakdown of adenine nucleotides in glucose-depleted nucleated red blood cells. Characterization of ATPase. General  Physiology and  Biophysics. 17, 143-156.

 

19. Kaloyianni M. and Baker G. (1998)  The effect of ATP-depletion on the inhibition of glucose exits from human red cells. Biochimica et Biophysica Acta 1369, 295-303.

 

20. Kaloyianni M., Giagtzoglou N. and Economidis D. (1999) Influence of noradrenaline on the respiratory status of Rana balcanica red cell suspension under normoxia, hypoxia and hypercapnia: α1 receptor involvement. Cytobios 98, 77-94.

 

 

21.  Kaloyianni M., Trachana V. and Boukla A. (1999) Regulation of cation transport pathways and glycolytic enzyme activity by alterations in red cell volume. Cell Biochemistry and Function 17, 75-88.

 

22. Kaloyianni M., Papaefthimiou  I. and Simeonidou V. (2000) Metabolic effects induced by epinephrine in Rana balcanica erythrocytes under normoxic and hypoxic conditions. Cell Biochemistry and Function 18,  187-199.

 

23. Kaloyianni M., Cotoglou C. and Giagtzoglou N. (2000) Adrenergic regulation of Rana balcanica erythrocyte pyruvate kinase. Journal of Comparative  Physiology B, 170, 85-90.

 

 

24. Konstantinou-Tegou A., Kaloyianni M., Bourikas D and Koliakos G. (2001) The effect of leptin on Na+ - Hantiport (NHE1) activity of obese and normal subjects erythrocytes. Molecular and Cellular Endocrinology 183, 11-18.

 

25. Κaloyianni M., Bourikas D. and Koliakos G. (2001) The effect of insulin on Na+-H+ antiport activity of obese and normal subjects erythrocytes. Cellular Physiology and Biochemistry 11, 253-256.

 

26. Kaloyianni M. and Doukakis Ι. (2003) Effect of adrenaline on glucose transport in red cells of Rana balcanicaGeneral  Physiology and Biophysics  22, 69-80.

27. Bourikas D., Kaloyianni M., Bougoulia M., Zolota Z., and Koliakos G.   (2003) Modulation of Na+-H+ antiport activity by adrenaline on erythrocytes from normal and obese individuals.  Molecular and Cellular Endocrinology  205,  141-150.

 

28. Dailianis S., Domouchtsidou G.P., Raftopoulou E., Kaloyianni M. and Dimitriadis V.K. (2003)  Evaluation of neutral red retention assay, micronucleus test, acetyl cholinesterase activity and a signal transduction molecule (cAMP) in tissues of Mytilus galloprovincialis (L.) in pollution monitoring. Marine Environmental  Research56, 443-470.

 

29. Domouchtsidou G.P., Dailianis S., Kaloyianni M. and Dimitriadis V.K. (2004) Lysosomal membrane stability and metallothionein content in Mytilus galloprovincialis (L.), as biomarkers. Combination with trace metal concentrations. Marine Pollution Bulletin  48, 572-586.

 

30. Dailianis S.  and Kaloyianni M. (2004) Cadmium induces both pyruvate kinase and Na+/H+ exchanger activity through protein kinase C mediated signal transduction, in isolated digestive gland cells of Mytilus galloprovincialis (L.). Journal of Experimental Biology 207, 1665-1674.

31. Kaloyianni M., Tsagias N., Liakos P., Zolota Z., Christophorides E. and Koliakos G. (2004) Stimulation of Na+/H+ antiport and pyruvate kinase activities by high glucose concentration in human erythrocytes. Molecules and Cells  17 (3),  415-421.

 

32.

Koliakos G, Zolota Z. Paletas K. and  Kaloyianni M. (2004) High   glucose concentrations stimulate human monocyte sodium hydrogen exchanger activity and modulate atherosclerosis related functions. Pflugers  Archiv. European Journal of Physiology449, 298-306.

 

33. Koliakos G., Christophorides E., Zolota Z. and Kaloyianni M. (2004) Application of a radionuclidic technique for the measurement of the Na+-H+ exchanger activity on human erythrocytes. Hellenic Journal of Nuclear Medicine 7(2), 123-126.

 

34. Kaloyianni M., Stamatiou R. and Dailianis S. (2005) Zn and 17β-estradiol induce modifications in Nα+/ H+ exchanger and pyruvate kinase activity through protein kinase C in isolated mantle /gonad cells of Mytilus galloprovincialisComparative Biochemistry and Physiology Part C141, 257-266.

 

35.Dailianis S., Piperakis S.M. and Kaloyianni M. (2005) Effect of cadmium on ROS production and DNA damage via adrenergic receptors stimulation. Role of Na+/H+ exchanger and PKC. Free Radical Research 39 (10), 1059-1070.

 

36. Kaloyianni M., Zolota Z., Paletas K., Tsapas A. and Koliakos G. (2005) Cariporide counteracts atherosclerosis related functions from obese and normal individuals. Obesity Research13 (9), 1588-1595.

 

37. Koutsogiannaki S., Evangelinos N., Koliakos G. and Kaloyianni M. (2006) Cytotoxic mechanisms of Zn and Cd involve Na+/H+ exchanger (NHE) activation by ROS. Aquatic Toxicology78(4), 315-324.

 

38.

Raftopoulou E., Dailianis S., Dimitriadis V., and Kaloyianni M. (2006) Introduction of cAMP and establishment of neutral lipids alterations as pollution Biomarkers using the mussel Mytilus galloprovincialis. Correlation with a battery of Biomarkers. The Science of the Total Environment 368: 597-614.

 

39Dailianis S. and Kaloyianni M. (2006)  Role of cAMP in tissues of  mussel Mytilus galloprovincialis as a potent Biomarker of cadmium in marine environments.Archives of Environmental Contamination and Toxicology 52, 371-378.

 

40. Kaloyianni Μ., Ragia V., Tzeranaki I. and Dailianis S. (2006) The influence of Zn on signaling pathways and attachment of Mytilus galloprovincialishaemocytes to extracellular matrix proteins. Comparative Biochemistry and Physiology C 144 (1): 93-100.

 

41 Konstantinidis D., Koliakos G., Vafia K., Liakos P., Bantekas C., Trachana V. and Kaloyianni M. (2006) Inhibition of the Na+/H+ exchanger isoform and the extracellular signal –regulated kinase induces apoptosis: a time course of events. Cellular Physiology and Biochemistry18, 211-222.

 

42.

Koliakos G., Befani C., Paletas K. and Kaloyianni M. (2006) Effect of endothelin on the sodium/ hydrogen exchanger (NHE) activity of human monocytes and atherosclerosis-related functions. Annals of New York Academy of Sciences. Signal Transduction Pathways, Part B: Cell Signalling in Health and Disease  1091.

 

43. Kostidou Ε., Koliakos G., Hamidi Alamdari D., Paletas K., Tsapas A. and Kaloyianni M. (2007) Enhanced laminin carbonylation by monocytes in diabetes mellitus. Clinical Biochemistry. 40,671-679

 

44. Konstantinidis D, Paletas K, Koliakos G, Kaloyianni M.(2008) Signaling Components Involved in Leptin-Induced Amplification of the Atherosclerosis-Related Properties of Human Monocytes.J Vasc Res. Oct 9;46(3):199-208. [Epub ahead of print]

 

45.  Koliakos G, Paletas K, Kaloyianni M. (2008) .NHE-1: a molecular target for signalling and cell matrix interactions.Connect Tissue Res. 2008;49(3):157-61.Review.

46. Kostidou E, Koliakos G, Paletas K, Kaloyianni M. (2008) Monocyte attachment and migration through collagen IV in diabetes mellitus.Mol Cells.  May 31;25(3):452-6.

47. Moschou M, Kosmidis EK, Kaloyianni M, Geronikaki A, Dabarakis N, Theophilidis G  (2008) In vitro assessment of the neurotoxic and neuroprotective effects of N-acetyl-L-cysteine (NAC) on the rat sciatic nerve fibers.Toxicol In Vitro. Feb;22(1):267-74. Epub 2007 Sep 15.

 

48. Elena Kostidou, George Koliakos, Konstantinos Paletas,  Maria Sarigianni, Martha Kaloyianni (2008) Monocyte Attachment to Native and MGO-Treated Laminin. Differences Between Healthy Volunteers and Diabetic Patients The Journal of Adhesion, 84:1023–103.

 

49. Paletas K., Sailer X., Rizeq L., Dimitriadi A., Koliakos G., Kaloyianni M. (2008) Angiotensin- II-dependent NHE-1 activation in human monocytes. Journal of the American Society of Hypertension May Vol 2( 3): 173-181.

50. Kostidou E, Koliakos G, Kaloyianni M.  Increased monocyte alphaL, alphaM and beta2 integrin subunits in diabetes mellitus.Clin Biochem. 2008 Dec 24. [Epub ahead of print]

51.Kaloyianni M., Dailianis S., Chrisikopoulou E., Zannou A., Koutsogiannaki S., Alamdari D., Koliakos G. and Dimitriadis V. (2009)  Oxidative effects of inorganic and organic contaminations on haemolymph  of mussels.  Comp. Biochem  Physiol C,Toxicol Pharmacol. 2009 May;149(4):631-9.

 

52. Diamantis Konstantinidis, Konstantinos Paletas, George Koliakos, Martha Kaloyianni (2009) "The ambiguous role of the Na+-H+ exchanger isoform-1 (NHE1) in leptin-induced oxidative stress in human monocytes".Cell Stress & Chaperones 14)6), 591-601.

 

53. Elena Kostidou, Varvara Trachana, Konstantina Topouridou, Konstantinos Paletas, Apostolos Tsapas, Martha Kaloyianni (2009) Monocyte attachment to laminin in diabetes mellitus. The role of ATP. Cell Adhesion & Migration 3:2, 1-5; April/May/June 2009

 

54.   Dailianis, S., Patetsini, E., Kaloyianni, M. (2009). The role of signalling molecules on actin glutathionylation and protein carbonylation induced by cadmium in haemocytes of mussel Mytilus galloprovincialis (Lmk). The Journal of Experimental Biology, 212  3612-3620.

 

55. Kostidou E, Topouridou K, Daniilidis A, Kaloyianni M, Koliakos G.

Oxidized laminin-1 induces increased monocyte attachment and expression of ICAM-1 in endothelial cells.Int J Exp Pathol. 2009 Dec;90(6):630-7. 

 

56. S.Koutsogiannaki and M.Kaloyianni (2010) Signaling molecules involved in immune responses in mussels. Int. Surv. J. 7: 11-21.

 

57. Sarigianni Maria, , Bekiari Eleni, Tsapas Apostolos, Kostidou Elena,

Kaloyianni Martha, Koliakos George and Paletas Konstantinos,

Effect of Leptin and Insulin Resistance on Properties of Human

Monocytes in Lean and Obese Healthy Participants. Angiology (2011)   1-7

 

 

58.  Sarigianni Maria1, Bekiari Eleni1, Tsapas Apostolos1, Konstantinidis Diamantis3,

1 Kaloyianni Martha3, Koliakos George4, and Paletas Konstantinos

Effect of Epinephrine and Insulin Resistance on Human Monocytes Obtained From Lean and Obese Healthy Participants: A Pilot Study. Angiology  (2011) 1-8

 

59. Maria Sarigianni, MD, PhD1, Eleni Bekiari, MD, PhD1, Apostolos Tsapas, MD, PhD1,2,

Konstantina Topouridou, MSc3, Martha Kaloyianni, PhD4, George Koliakos, MD, PhD3, and

Konstantinos Paletas, MD, PhD1

Effect of Glucose and Insulin on Oxidized Low-Density Lipoprotein Phagocytosis by 

Human Monocytes: A Pilot Study. Angiology  (2011) 1-4

 

60. Maria Sarigianni1,2, Apostolos Tsapas1,3, Dimitri P Mikhailidis2, Martha Kaloyianni4,

George Koliakos5 and Konstantinos Paletas1,*

Involvement of Signaling Molecules on Na+/H+ Exchanger-1 Activity in

Human Monocytes. The Open Cardiovascular Medicine Journal, 2010, 4, 000-000

 

61. Sarigianni M, Tsapas A, Mikhailidis DP, Kaloyianni M, Koliakos G, Fliegel L, Paletas K. Na(+)/H(+) exchanger-1: a link with atherogenesis? Expert Opin Investig Drugs. 2010;19(12):1545-56.

 

 

62. A. Itziou • M. Kaloyianni • V. K. Dimitriadis   In Vivo and In Vitro Effects of Metals in Reactive Oxygen Species Production, Protein Carbonylation, and DNA Damage in Land Snails Eobania vermiculata. Archives Environmental Contamination Toxicology, 2010

63.Zolota Z, Koliakos G, Paletas K, Kaloyianni M. NHE-1 and beta 1 integrin dependent monocyte adhesion and migration after glucose, insulin or PPARγ stimulation. Cell Adh Migr. 2011 May 1;5(3).

64. Koutsogiannaki S, Kaloyianni M. (2011). «Effect of 17β-estradiol on adhesion of Mytilus galloprovincialis hemocytes to selected substrates. Role of alpha2 integrin subunit». Fish and Shellfish Immunology,      (1)73-80.

65. Itziou AKaloyianni MDimitriadis VK (2011)  Effects of organic contaminants in reactive oxygen species, protein carbonylation and DNA damage on digestive gland and haemolymph of land snails. Chemosphere. 2011 Oct;85(6):1101-7. Epub 2011 Sep 8.

 

66.Patetsini  E., Dimitriadis V.K., Kaloyianni M. (2013)  Biomarkers in marine mussels Mytilus galloprovincialis, exposed to environmentally relevant levels of the pesticides , chlorpyrifos and penoxsulan. Aquatic Toxicology. Aquatic Toxicology 2013, Jan 15, 126: 338-45

 

67. Bouki E., Dimitradis V.K., Kaloyianni M., Dailianis S. (2013) Antioxidant and pro-oxidant challenge of tannic acid in mussel hemocytes exposed to cadmium. Marine Environmental  Research,  1-8. 

 

68. Koutsogiannaki S, Franzellitti S, Fabbri E, Kaloyianni M. (2014) Oxidative stress parameters induced by exposure to either cadmium or 17β-estradiol on Mytilus galloprovincialis hemocytes. The role of signaling molecules. Aquat Toxicol. 2014 Jan;146:186-95. doi: 10.1016/j.aquatox.2013.11.005. Epub 2013 Nov 15.

 

 

 

 

XI. Διδακτικά εγχειρίδια-βοηθήματα 

 

-Συμμετοχή στη συγγραφή των εργαστηριακών ασκήσεων «Πειραματική   Φυσιολογία Ι»  για το μάθημα Φυσιολογία Ζώων Ι.

-Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου «Αρχές Φυσιολογίας».

   -Συγγραφή του πρώτου κεφαλαίου (60 σελίδες) των σημειώσεων του μαθήματος  «Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζώων».

-Συγγραφή  3 ασκήσεων του μαθήματος «Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζώων»   με τους εξής τίτλους : «Χρέος αμμωνίας μετά  από αναεροβίωση των μυδιών», « Επίδραση της χειμερίας νάρκης στο μεταβολικό ρυθμό χερσαίων σαλιγκαριών», «Μελέτη της επίδρασης των συνθηκών του περιβάλλοντος, θερμοκρασία και υγρασία, στην απέκκριση των αζωτούχων προϊόντων σε χερσαία ασπόνδυλα».

   Για τα εργαστήρια του ίδιου μαθήματος σε συνεργασία με τον κ. Μιχαηλίδη συγγράψαμε την άσκηση με τίτλο: «Επίδραση της ανοξίας στο μεταβολισμό θαλάσσιων και χερσαίων ασπονδύλων».

-Συγγραφή μιας  εργαστηριακής  άσκησης για το μάθημα Φυσιολογία Ζώων  ΙΙ με τίτλο: « Μεταφορά αμινοξέων από το εντερικό επιθήλιο».

-Συγγραφή τριών κεφαλαίων: «Μοριακά-βιοχημικά αποτελέσματα ρύπων, Επιδράσεις στη φυσιολογία των οργανισμών-Μηχανισμοί αποτοξικοποίησης και Αποτελέσματα των ρύπων στους οργανισμούς», των σημειώσεων του μαθήματος  «Οικοτοξικολογία».  

-Συγγραφή μίας άσκησης του μαθήματος  «Οικοτοξικολογία» με τίτλο: «Χρήση βιομαρτύρων για την εκτίμηση της θαλάσσιας ρύπανσης. Προσδιορισμός της δραστικότητας της ακετυλο-χολινεστεράσης (AChE) σε αιμόλεμφο μυδιών μετά την έκθεσή τους σε ρυπογόνους παράγοντες».

-Συγγραφή μιας άσκησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών κατεύθυνση Υδροβιολογία–Υδατοκαλλιέργειες, με τίτλο: «Ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος λόγω της μειωμένης μερικής πίεσης οξυγόνου . Μέθοδοι μέτρησης».   

 

Σελίδες

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.