Τι νέο υπάρχει?       English version

Δήμητρα Μπόμπορη

Δήμητρα Μπόμπορη's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Οικολογία και διαχείριση εσωτερικών υδάτων με έμφαση στους ιχθύς

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Συστηματική, βιογεωγραφία, βιολογία, οικολογία ιχθύων των εσωτερικών υδάτων: αναγνώριση/ταξινόμηση ιχθύων με κλασικές μεθοδολογίες και γενετικό έλεγχο, χωρικά πρότυπα κατανομής, ιχθυογεωγραφικές περιοχές, σχέσεις μηκών και σχέσεις μήκους-βάρους, εκτίμηση ηλικίας, παράμετροι αύξησης, διατροφή, αναπαραγωγή, προστατευόμενα, ξενικά και απειλούμενα είδη, ενδημισμός, επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων που διαμορφώνουν τα πρότυπα κατανομής των ιχθύων, σχέση των βιολογικών τους χαρακτηριστικών με τη χρήση ενδιαιτημάτων, διαβάθμιση της βιοποικιλότητας, γενετική ποικιλότητα. Οικολογία οικοσυστημάτων των εσωτερικών υδάτων: μελέτη του αβιοτικού περιβάλλοντος (υδρομορφολογικές και φυσικοχημικές παράμετροι, θρεπτικά άλατα, ρύποι, ανθρωπογενείς πιέσεις) και ο ρόλος του στη διαμόρφωση των βιοκοινοτήτων (ανάλυση ταξινομικής ποικιλότητας βιοκοινοτήτων βενθικών μακροασπονδύλων και ιχθύων), οικοσυστημικά μοντέλα, δείκτες εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας λιμναίων οικοσυστημάτων με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα και τα ψάρια. Παρακολούθηση και διαχείριση οικοσυστημάτων των εσωτερικών υδάτων: εφαρμογή των οδηγιών 92/43/ΕΕ και 2000/60/ΕΚ, καθορισμός περιοχών με υψηλή βιολογική αξία, εκτίμηση επιπτώσεων ξενικών ειδών στα οικοσυστήματα εισαγωγής, διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, αλιευτική παραγωγή εσωτερικών υδάτων, επιλεκτικότητα αλιευτικών εργαλείων, εκτίμηση αλιευτικής προσπάθειας. Τοξικολογία: επίδραση ρύπων και ξενοβιοτικών ουσιών στους ιχθύς, απόκριση ιχθύων σε περιβαλλοντικές μεταβολές, είδη ενδείκτες. Θαλάσσιο υδάτινο περιβάλλον: ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων, μικροπλαστικά. Τηλεπισκόπηση/υδροακουστική: εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας λιμναίων συστημάτων με ανάλυση πολυφασματικών δορυφορικών εικόνων, εφαρμογές της υδροακουστικής στην εκτίμηση ιχθυαποθεμάτων.
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

1988 Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Σκοπός Επίσκεψης: εκπαίδευση και απόκτηση εμπειρίας σε τεχνικές μικροανάλυσης με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρρωσης (scanning electron microscope) (Διάρκεια: 15 ημέρες).

 

1988 (23/5-13/10) Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ). Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ανέργων Νέων Επιστημόνων. Δίπλωμα εκπαίδευσης με αντικείμενο ‘Απλές εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στη γεωργία, κτηνοτροφία και προστασία του περιβάλλοντος’ (Διάρκεια: 320 ώρες).

 

1989 (18/9-14/12) ΕΛΚΕΠΑ. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ανέργων Νέων Επιστημόνων. Δίπλωμα εκπαίδευσης με αντικείμενο ‘Χρήση – προγραμματισμός Η/Υ για ερευνητές βιολογικών κατευθύνσεων’ (Διάρκεια: 258 ώρες).

 

1991 Σύνδεσμος Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ανέργων Νέων Επιστημόνων. Δίπλωμα εκπαίδευσης με αντικείμενο ‘Αξιοποίηση των θερμομεταλλικών νερών στον ιαματικό τουρισμό, στην παραγωγή ενέργειας και στην εμφιάλωση’.

 

1991 (1/9-31/12) Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ‘ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΙΙ’ με θέμα: ‘Τεχνικές ελέγχου της υγείας και ασφάλειας ατόμων που βρίσκονται στο εργασιακό και αστικό περιβάλλον’.

 

1992 (1/1-15/10) Πρακτική άσκηση στο βιοχημικό εργαστήριο της Α' Παιδιατρικής κλινικής του ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σκοπός πρακτικής: Εκπαίδευση σε θέματα χρωματογραφίας λεπτής στιβάδας ανοσοενζυμικών και φασματοφωτομετρικών μεθόδων.

 

2006 (3-22/1) WorldFish Center, Los Bànos, Φιλιππίνες. Σκοπός: Εκμάθηση δομής και οργάνωσης της Fishbase καθώς και τρόπου εισαγωγής και ανάλυσης δεδομένων σε συγκεκριμένα πεδία της βάσης. Εμπλουτισμός της FishBase με στοιχεία για τα ψάρια των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας και χωρών της Βαλκανικής (Διάρκεια: 21 ημέρες).

Σύντομο βιογραφικό: 

Δήμητρα Μπόμπορη Δρ. Βιολογίας Διεύθυνση: ΑΠΘ, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας, Εργ. Ιχθυολογίας, Θ. 134, 54124 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 998334, email: bobori@bio.auth.gr 1987 Πτυχίο Βιολογίας, ΑΠΘ 1996 Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 1997-1999 Υπάλληλος ΑΠΘ, κατηγορίας ΠΕ Βιολόγων, αορίστου χρόνου. 2000-2005 Ειδικό Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ ΙΙ), Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. 2005-2011 Λέκτορας, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας, Εργαστήριο Ιχθυολογίας, ΑΠΘ. Γνωστικό αντικείμενο: ‘Οικολογία και διαχείριση εσωτερικών υδάτων με έμφαση στους ιχθύς’. (ΦΕΚ ΝΠΔΔ 61/21-3-2005). 2011-2018 Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας, ΑΠΘ. Γνωστικό αντικείμενο: ‘Οικολογία και διαχείριση εσωτερικών υδάτων με έμφαση στους ιχθύς’ (ΦΕΚ Γ’ 384/16-6-2011). 2018- Aναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας, ΑΠΘ. Γνωστικό αντικείμενο: ‘Οικολογία και διαχείριση εσωτερικών υδάτων με έμφαση στους ιχθύς’ (ΦΕΚ Γ’ 977/4-9-2018). Επιστημονική συνεργάτης σε 39 ερευνητικά προγράμματα (29 εθνικά, 9 ευρωπαϊκά και 1 σε συνεργασία με ΗΠΑ) και επιστημονική υπεύθυνη σε άλλα 12, με αντικείμενο την Oικολογία και ρύπανση λιμνοποτάμιων και παράκτιων συστημάτων, Οικοτοξικολογία, Ιχθυοπανίδα εσωτερικών υδάτων και παράκτιων συστημάτων, Βιολογία και οικολογία ψαριών και βενθικών ασπονδύλων, Προστασία και διαχείριση λιμνών και ποταμών, Παρακολούθηση επιφανειακών υδάτων με βάση την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Στο δημοσιευμένο έργο περιλαμβάνονται 53 εργασίες σε διεθνή περιοδικά, 4 άρθρα σε βιβλία διεθνών και ελληνικών εκδοτικών οίκων, 38 ανακοινώσεις σε διεθνή και 90 ανακοινώσεις σε εθνικά συνέδρια, 22 άρθρα σε ειδικές εκδόσεις, 1 επιμέλεια έκδοσης, 13 διδακτικά βοηθήματα και περισσότερες από 60 τεχνικές εκθέσεις (ως συγγραφέας ή με συμμετοχή στη συγγραφή επιμέρους κεφαλαίων) ερευνητικών προγραμμάτων. Η διδακτική εμπειρία περιλαμβάνει συμμετοχή στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων (1987-σήμερα) και διδασκαλία/συνδιδασκαλία (2002-σήμερα) μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Βιολογίας καθώς και διαλέξεις στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (1996-σήμερα). Έχει επιβλέψει 2 και επιβλέπει άλλες 3 διδακτορικές διατριβές, είναι μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 3 διδακτορικών διατριβών, επιβλέπουσα/συνεπιβλέπουσα 22 μεταπτυχιακών και 40 προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών. Consulting editor (2008-2017) 1 περιοδικού του SCI και μέλος της συντακτικής επιτροπής 2 διεθνών περιοδικών (από το 2007), κριτής περισσότερων των 100 εργασιών διεθνών περιοδικών και επιστημονικών συνεδρίων, μέλος οργανωτικών/επιστημονικών επιτροπών 10 διεθνών/εθνικών συνεδρίων, Πρόεδρος και Ειδικός Επιστήμονας του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής από το 2010, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιχθυολογίας απο το 2013.

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.