Τι νέο υπάρχει?       English version

Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου

Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Θαλάσσια Βιολογία

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Θαλάσσια βιολογία. Βιοποικιλότητα με έμφαση στη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Θαλάσσια οικολογία. Ηθολογίας Ζώων. Με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση της επίδρασης της θεωρίας της μάθησης στα βιολογικά συστήματα καθώς και της Βιοτικές Αλληλεπιδράσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη έννοια Συμβίωση (sensu lato) και στις διαειδικές βιοτικές αλληλεπιδράσεις.
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Παρισίων.

Σύντομο βιογραφικό: 

Chariton – Charles Chintiroglou – Currriculum Vitae Professor of School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece THESSALONIKI, GR 540 06 PHONE: (30) 2310 998405 MOB. PHONE : 6944269664 E-MAIL: chintigl@bio.auth.gr PERSONAL DATA – ACADEMIC STATUS Date of Birth: 24/05/1955 Place of Birth: Douala, Cameroun Professor of the School of Biology, AUT: since 2004 (in Marine Biology, Zoology, Biodiversity and Animal Behavior) Out lands training: 3years (France, Great Britain, Netherlands) TEACHING EXPERIENCE Teaching: 4 diploma courses and 3 post-graduate courses at the School of Biology (on Zoology, Animal Behaviour, Marine Biology, Biodiversity) for > 20 years. Diploma Theses supervised: >40 M.Sc. Thesessupervised: > 15 Ph.D. These supervised: 9 RESEARCH EXPERIENCE, AFFILIATIONS AND PUBLICATIONS 1. Partner in Research Programs: 20projects 2. Project Manager in: 4 projects 3. International Conferences organized: 3 (in 2 as Chairman of the Organizational Board) 4. Participation in conferences and meetings: >40 5. Member of Scientific Societies: 5 (Hellenic Society of Bioscientists, Hellenic Zoological Society, Society of Greek Ecologists, Commission internationale pour l'exploration scientifique de la mer Méditerranée (CIESM), Linnean Society of London) 6. Papers in international scientific Journal: >80 publications 7. Papers in national conference proceedings: >60 papers 8. Papers in international conference proceedings: >130 papers BOOKS 1. Animal Behaviour ΙΙΙ. University Press AUTH. 2000, 156 p. C.C. Chintiroglou (in greek) 2. Εργαστηριακές ασκήσεις Ηθολογίας Ζώων. University Studio Press, σελ. 143σελ. (ISBN 960-12-1243-4) C.C. Chintiroglou. (in greek) 3. Biodiversity: An Introduction. University Studio Press. 175 p. Translation of the book by Gaston K.J. & J.I. Spicer. 1998. Blackwell Science Ltd. Authors: C.C. Chintiroglou & D. Vafidis. (ISBN 960-12-1063-6) 4. Thirty years of Scientific and Research Work at the School of Biology of AUT: University Studio Press. 222 p. (ISBN 960-12-1261-2) C.C. Chintiroglou, Ζ. Veneti. (in greek) 5. Animal Behaviour: A practical approach. 2000. University Studio Press, 263p (ISBN 978-960-12-1581-5) Authors: C.C. Chintiroglou, A. Staikou, V. Goutner. (in greek) 6. Biodiversity: An Introduction. University Studio Press. 2008. Translation of the second edition of the book by Gaston K.J. & J.I. Spicer. 2004. Blackwell ScienceLtd. Authors: C.C. Chintiroglou&D. Vafidis. 242p. 7. Happy Birthday Darwin ... a biologist and a geologist are talking to Darwin ... about Darwin ... and Darwinism ... 2012. Chintiroglou C.C. & S. Pavlidis. University Studio Press. 143p. ISBN 978-960-12-2080-2. [A tribute to Charles Darwin.] 8. The protector of Prostate. University Studio Press. 2015. Chintiroglou C.C. Novel in real life. 284p. ΙSBN 978-960-12-2214-1 (in greek) [An experiential narrative of the treatment of prostate cancer by a fifteen year old family man. This is a comprehensive content analysis of the effects of the condition.] The Principal Investigator should list the following: Ten representative publications, from the last ten years, as main author 1. ANTONIADOU C., CHINTIROGLOU C. (2007) Zoobenthos associated with the invasive red alga Womersleyellasetacea (Rhodomelacea) in the northern Aegean Sea. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 87, 629-641. 2. VOULTSIADOU E., PYROUNAKI M & CH CHINTIROGLOU(2007). The habitat engineering tunicate Microcosmus sabatieri (Roule, 1885) and its associated peracarid epifauna. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 74: 197-204. 3. CHINTIROGLOU C., ANTONIADOU C., DAMIANIDIS P. (2008) Spatio-temporal variability of zoobenthic communities in a tectonic lagoon (Lake Vouliagmeni, Attika, Greece). Journal of the Marine Biological Association of theUnited Kingdom 88, 873-881. 4. ANTONIADOU C., VOULTSIADOU E., CHINTIROGLOU C. (2009) Benthic colonization and succession on temperate sublittoral rocky cliffs. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology (in press) 5. ANTONIADOU C., SARANTIDIS S., CHINTIROGLOU C. (2011) Small-scale spatial variability of zoobenthic communities in a commercial Mediterranean port. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 91, 77-89. 6. VOULTSIADOU E., C. FRYGANIOTIS., M. PORRA., P. DAMIANIDIS & C.C. CHINTIOROGLOU., 2011. Diversity of Invertebrate discards in small and medium scale Aegean Sea Fisheries. The Open Marine Biology Journal 5: 73-81. 7. VAFEIADOU, A-M., C ANTONIADOU., C. CHINTIROGLOU, 2012. Symbiosis of sea anemones and hermit crabs: different resource utilization patterns in the Aegean Sea. Helgol Mar. Res., 66:385-392. 8. ANTONIADOU CHR., EL. VOULTSIADOU, ABDALNASSER RAYANN & CH. CHINTIROGLOU 2013. Sessile biota fouling farmer mussels: diversity, spatio-temporal patters, and implications for the basibiont. Journal of Marine Biological Association of the United Kingdom 1-15. 9. GEROVASILEIOU V., C.C. CHINTIROGLOU, D. KONSTANTINOU& E. VOULTSIADOU 2016. Sponges as “living hotels” in Mediterranean marine caves. Scientia Marina 80(3) in press 10. VAFEIADOU A-M., C. CHINTIROGLOU& T. MOENS 2017. Effects of an increased temperature regime on the population dynamics and species interactions of marine nematodes. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology: in press. 11. ANTONIADOU CHRYS., El. VOULTSIADOU & Ch. Ch. CHINTIROGLOU 2019. Succession and colonization. In: Fath , B.D., (Editor in Chief) Encyclopedia of Ecology 2nd edition Vol. ., 369-378 Oxford : Elsevier. Chapters in scientific publications 1. CHINTIROGLOU C, ANTONIADOU C, VAFIDIS D, KOUTSOUBAS D (2005) Biota of the Sea Bed: Zoobenthos - Hard substrata communities. In: Papathanassiou E. & Zenetos A. (eds). State of the Hellenic Marine Environment, Athens: Hellenic Center of Marine Research, 247-253. 2. CHINTIROGLOU C, ANTONIADOU C (2008) Ecological indicators: Polychaetes / Amphipode index. In: Jorgensen S.E. & Fath B.D. (eds). Ecological Indicators. Vol. [4] of Encyclopedia of Ecology, 5 vols., Oxford: Elsevier, 2868-2872. 3. CHINTIROGLOU C, ANTONIADOU C (2009) Ecology of temperate port communities. In: Nairne G. (ed). Aquatic Ecosystem Research Trends.NOVA publishers, 263-276. 4. ANTONIADOU C., VAFEIADOU A.M. & CHINTIROGLOU C., 2012. Symbiosis of sea anemones and hermit crabs in temperate seas. Chapter in peer reviewed edited collection pp. 95-118. In Symbiosis: Evolution, Biology and Ecological Effects. Nova Science Publishers. Major international peer- reviewed scientific journals and/or in the leading international peer-reviewed journals and peer-reviewed conferences proceedings of their respective research fields, also indicating the number of citations (excluding self-citations) they have attracted (if applicable); • Chintiroglou, C.C. & E.R. Schockarert 2000. Proceedings of the sixth International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and the Adjacent Regions “ May 17-21 1999. Belgian Journal of Zoology, 130(Supplement): 1-147. • Chintiroglou C.C., Papaconstantinou, C., Argyropoulou, M., Youlatos D., & D. Vafidis. 2002. 9thICZEGAR Abstract (International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and the Adjacent Regions) “ May 17-21 2002 Thessaloniki. Published by The Hellenic Zoological Society. 176 p. • Chintiroglou, C.C., E.R. Schockarert, Argyropoulou, M., Youlatos D., & K. Stergiou (2005). Proceedings of the sixth InternationalCongress on the Zoogeography and Ecology of Greece and the Adjacent Regions “ May 17-21 2002. Belgian Journal of Zoology , 135(2) July 286 p. • Editorial Advisor Board of The Open Marine Biology Journal • Editorial Advisor Board of The Open Oceanography Journal • Editorial Advisor Board of The Journal of Biological Research BIBLIOMETRICS List of funded projects as Coordinator and Partner • Estimate the degree of pollution in the Thermaikos Gulf from the composition of organismic assemblages of hard substrate (PENED - Submitted final report in November 1995). • Biological - Ecological study of the endangered species of marine anemones Paranemonia vouliagmeniensis Doumenc, England & Chintiroglou, 1987 and its organisms in assemblage (PENED - Final Report pp. 108 C. Chintiroglou). • Biomonitoring of marine benthic communities of the sublittoral zone at the NE coast of the Gulf of Thessaloniki (Macedonia Airport Area). ΥΠΑ/ΠΡΟΠΕ /52741/1094/ Φ.Κ.Α.ΘΜ/23/11/2000. Chariton Chintiroglou. (three technical reports submitted 300 pages and the final report 100p.). • «Biology, Ecology and stock assessment for fisheries management plan design of the species Ostrea edulis, Callista chione and Venus verucossa at the Thermaikos Gulf" - Ministry of Rural Development and Food - CSF. Prof. Chintiroglou (sampling, field work - laboratory, data entry in work period 2007-2008). • Construction and immerse pilot Lee (artificial reefs). Ratification in 1995-96 by the General Secretariat for Research and Technology under the contract PENED n / a 1800 project, sector 1.2. Final Report pp. 54 CR A. Sinis. • Mapping and genetic identification of natural populations of the species of mussels Mytilus galloprovincialis LAM. Within Thessaloniki and Thermaikos. Prefecture of Thessaloniki / Thessaloniki Protocol Number 03/952 (24/5/2000). Z. Skouras. • IMPACTO: Assessing the impact of bivalve fisheries on the benthic ecosystems of the Ria Formosa lagoon (Portugal) Venice Lagoon (Italy) Aegean Sea (Kavala, Greece) and on the juvenile flatfish in the South coast of Portugal. D. Vafidis (ΙΝ.ΑΛ.Ε. Ν. Peramos, Kavala). • Construction of artificial reefs and creation of a protected area in the region of Vistonikos bay to CapeMaronias. K. Dunas (Institute of Marine Biology of Crete - Department of Marine Environment. Programme funded by the Ministry of Agriculture N / Department of Technical Design & Construction. (ΦΕΚ 687/25.10.90). • Identify stocks sponges with biochemical and pharmaceutical interest, the area of the Dodecanese. Project Coordinator: Dr. D. Vafidis (Researcher, FRI N. Peramos Kavala). • Research Study on the Development of species from the coastal region of the South Aegean Region on a pilot basis. Project Coordinator: Dr. D. Vafidis. (Research G. FRI). • SuPORTS Sustainable management for european local ports 2010-13. European project, coordinator for the AUTH: prof. Α. Naniopoulos (CIVIL AUTH). Last projects 2014-2017 • Evaluation of the Strategic Environmental Impact Assessment study for an Integrated Aquaculture Development Area creation (as Coordinator) • Benthic communities of macroinvertebrates in coastal waters of Kassandra mines, Chalkidiki. (as Coordinator) • Monitoring the quality of marine environment of Thermaikos Gulf. (as Coordinator) • Scientific project for the assessment of benthic biodiversity of fisheries resources in the broader area of Rodopos Peninsula. (as Coordinator)

Αναλυτικό βιογραφικό: 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.