Τι νέο υπάρχει?       English version

Πρόγραμμα ERASMUS

Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤEEΠ)  υπάγονται συνεργασίες του Α.Π.Θ. με έναν μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και άλλων πανεπιστημίων για την ανταλλαγή διδασκόντων και διδασκομένων, τη διεξαγωγή εντατικών μαθημάτων κ.λ.π.. Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων το Α.Π.Θ. υποδέχεται και αποστέλλει κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό φοιτητών. Σημαντικά και ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ του Α.Π.Θ..

Το TΕΕΠ του Α.Π.Θ., όπως διαπίστωσε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΙΚΥ), υλοποιεί το 50% της κινητικότητας φοιτητών όλων των Ελληνικών Ανώτατων Ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο των ίδιων προγραμμάτων γίνεται και ανταλλαγή ενός σημαντικού αριθμού μελών ΔΕΠ και διοικητικού προσωπικού του Α.Π.Θ., τα οποία είτε διδάσκουν είτε επιμορφώνονται σε άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Αντίστοιχα, μέλη ΔΕΠ και διοικητικού προσωπικού από ευρωπαϊκά ιδρύματα, έρχονται να διδάξουν ή/και να επιμορφωθούν στο Α.Π.Θ.

Το  ΤΕΕΠ  παρέχει κάθε διοικητική, τεχνική και διαχειριστική βοήθεια στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας τα οποία αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, συντονίζοντας ή συμμετέχοντας σε προγράμματα ανταλλαγής.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους φοιτητές, το πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει την κινητικότητα των φοιτητών τόσο για σπουδές (Erasmus+ Σπουδές) όσο και για πρακτική άσκηση (Erasmus+ Πρακτική Άσκηση). Το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους φοιτητές να παρακολουθούν μέρος των μαθημάτων τους ή να εκπονούν μέρος της διπλωματικής ή διδακτορικής τους εργασίας σε άλλα Πανεπιστήμια των χωρών της Κοινότητας, δημιουργώντας έτσι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο. Παρέχει δηλαδή τη δυνατότητα στους φοιτητές να σπουδάσουν για μια συγκεκριμένη περίοδο σε ένα πανεπιστήμιο ενός άλλου Κράτους-Μέλους της Κοινότητας. Το πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε κάποιον ευρωπαϊκό φορέα (εταιρία, ερευνητικό κέντρο, εργαστήριο, κ.τ.λ.) με σκοπό την άσκηση και ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές (7ου - 8ου εξαμήνου κατά προτίμηση ή/και αμέσως μετά το πτυχίο τους), οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες, μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές ή/και Πρακτική Άσκηση για μια χρονική περίοδο από 3 έως 12 μήνες για κάθε επίπεδο σπουδών.

Οι φοιτητές εξαιρούνται από τα δίδακτρα του Πανεπιστημίου (ή φορείς στην περίπτωση της Πρακτικής Άσκησης) που τους φιλοξενεί και συνεχίζουν να δέχονται οποιαδήποτε χρηματικά βοηθήματα ή δάνεια από τη χώρα τους κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο εξωτερικό. Επιπλέον παίρνουν ένα χρηματικό βοήθημα για να καλύψουν τα έξοδα διαμονής τους.

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε ενδιαφερόμενο παρέχονται από την Επιτροπή ERASMUS του Τμήματός Βιολογίας:

Erasmus+ Σπουδές: Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης και Επίκουρος Καθηγηγής  Ανδρέας Δρούζας

Erasmus+ Πρακτική Άσκηση: Επίκουρος Καθηγητής  Κων/νος Βλαχονάσιος και Επίκουρος Καθηγητής Κων/νος Γκάνιας

 

ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ

Α. Προϋποθέσεις/κριτήρια συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να βρουν πληροφορίες και τα απαραίτητα έγγραφα για τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ (http://www.eurep.auth.gr). Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους on-line αφού προηγουμένως επικοινωνήσουν και με τους καθηγητές του Τμήματός τους που είναι υπεύθυνοι για τις αντίστοιχες διμερείς συμφωνίες.

Σχετικά με την επιλογή των φοιτητών για σπουδές ERASMUS (με βάση την κατάταξη τους μετά τη μοριοδότηση σειράς κριτηρίων) η διαδικασία από τους συντονιστές ECTS των τμημάτων έχει ως εξής:

Α.1 Ενιαία κατάταξη και μοριοδότηση

1. Αποστολή της κατάταξης των φοιτητών (στους πρώτους Χ, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει το 50% των ECTS έως τη στιγμή της αίτησής τους και να έχουν το κατάλληλο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας για τις σπουδές τους στο/στα Ιδρυμα/τα υποδοχής και επιλογής τους)

2. Αποστολή του αριθμού των θέσεων (Νt) των φοιτητών που μπορεί να διακινήσει το τμήμα (δυστυχώς τα διαθέσιμα κονδύλια δεν επαρκούν πάντα για όλους τους φοιτητές που ενδιαφέρονται για σπουδές/πρακτική άσκηση σε Παν/μια της Ε.Κ.)

3. Αν ο αριθμός Νt<Χ, οπότε οι υποτροφίες δεν επαρκούν για όλους τους φοιτητές που έχουν κάνει αίτηση τότε ακολουθείται μοριοδότηση σειράς κριτηρίων.

4. Κριτήρια Μοριοδότησης που συνυπολογίζονται με δείκτη επίδοσης 1 είναι τα ακόλουθα:

. Ακαδημαϊκή Επίδοση [Μέσος όρος βαθμολογίας (Δ2)] ή στην περίπτωση των μεταπτυχιακών φοιτητών 2ου & 3ου κύκλου,  ο βαθμός πτυχίου /σπουδών τους

. Πηλίκο: Αριθμός ECTS μονάδων που επιτυχώς ολοκλήρωσε ο φοιτητής / Συνολικός αριθμός ECTS μονάδων που θα έπρεπε να είχε επιτύχει σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών (Δ3)

. Έτος Σπουδών (συμπεριλαμβάνεται και οποιαδήποτε προηγούμενη μετακίνηση) (Δ4)

5. Δείκτης επίδοσης 1 = (w2*Δ2 + w3*Δ3 + w4*Δ4)/(w2+w3+w4) *100

Όπου w2= 1,5 w3= 1,25 w4=1,00

Μετά την κατάταξη με βάση την παραπάνω μοριοδότηση των πρώτων Νt φοιτητών ακολουθεί κατάταξη ανά Πανεπιστήμιο όπου πέρα από τα παραπάνω κριτήρια πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να ληφθεί υπόψη και η Γλώσσα Διδασκαλίας [απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας βάσει διμερούς συμφωνίας και ΑΣΕΠ (Δ1)] και οι Λόγοι για σπουδές Erasmus στη συγκεκριμένη επιλογή (Δ5) με  βάση υπολογιστικό πρόγραμμα

Α2. Μοριοδότηση/κατάταξη ανά Πανεπιστήμιο Υποδοχής

Προτεραιότητα έχουν:

• Επίπεδο Σπουδών (προτεραιότητα κατά σειρά έχουν οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Προπτυχιακοί Φοιτητές μεγαλύτερων ετών ή στο πτυχίο)..

Κριτήρια επιλεξιμότητας

• Η Γλώσσα Διδασκαλίας [απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας βάσει διμερούς συμφωνίας και ΑΣΕΠ (Δ1)]

Επιπλέον κριτήρια κατάταξης:

• Ακαδημαϊκή Επίδοση [Μέσος όρος βαθμολογίας (Δ2)]

• Συγκέντρωση ECTS μονάδων/ αυτές θα έπρεπε να είχε περάσει (Δ3)

• Έτος Σπουδών (συνυπολογίζεται τυχόν προηγούμενη μετακίνηση) (Δ4)

• Λόγοι για σπουδές Erasmus και τη συγκεκριμένη επιλογή (Δ5)

Συνδυαστικός Δείκτης Επίδοσης 2

Δείκτης επίδοσης 2 = (w1*Δ1 +w2*Δ2 + w3*Δ3 + w4*Δ4 + w5*Δ5)/(w1+w2+w3+w4+w5) *100

Όπου w1= 1  w2= 1,5 w3= 1,25 w4=1,00 w5 = 0,5

 

Α3. Για να είναι επιτυχής η συμμετοχή (και να δικαιούται την αποζημίωση ο φοιτητής) θα πρέπει:

- Στην περίπτωση των προπτυχιακών φοιτητών: με την ολοκλήρωση της περιόδου μετακίνησης να έχουν προαγώγιμους βαθμούς στο 20% τουλάχιστον των δηλωθέντων ECTS για την περίοδο μετακίνησης τους (τουλάχιστον 6 ECTS για ένα ακαδ. εξάμηνο, και 12 ECTS για ένα ακαδ. Έτος) και βεβαίωση ότι ήταν παρόντες στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων που επέλεξαν, ακόμα και αν απέτυχαν.

- Στην περίπτωση των μεταπτυχιακών φοιτητών 2ου & 3ου κύκλου,  προαγώγιμος βαθμός ή η θετική αξιολογική κατάταξη που ισχύει στην Πρακτική

 

Α4. Για να είναι επωφελής και αποδοτική η μετακίνηση του φοιτητή για σπουδές/πρακτική θα πρέπει:

Για να μη χάσει χρόνο από τις σπουδές του ο φοιτητής, καλόν είναι τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει και επιτυχώς εξεταστεί να αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για ένα εξάμηνο ή 20 ECTS για ένα τρίμηνο.

Α5. Πού και πότε θα δείτε τα αποτελέσματα;

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δουν αν έχουν επιλεγεί για μετακίνηση, στις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογίας (www.bio.auth.gr) και στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος σε εύλογο διάστημα μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των αιτήσεων. Λίγο αργότερα τα ονόματά τους θα εμφανιστούν και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΕΠ).

 Β. Αναγνώριση μαθημάτων:

Τα μαθήματα που θα επιλέξει ο φοιτητής προτείνεται να είναι επιλογής και αναγνωρίζονται εάν ο φοιτητής εξεταστεί σε αυτά με επιτυχία. Υποχρεωτικά μαθήματα μπορούν να επιλεγούν μόνον εάν ο/οι διδάσκοντας/ντες συνηγορεί/ούν θετικά μετά τον έλεγχο του περιεχόμενου του μαθήματός τους το οποίο πρέπει σχεδόν να ταυτίζεται με αυτό που διδάσκεται στο Ίδρυμα υποδοχής. Μάθημα γλώσσας μπορεί να γίνει δεκτό εφόσον αντιστοιχεί το πολύ σε 6 ECTS και δεν έχει πάρει ο φοιτητής άλλο μάθημα επιλογής κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Ελλάδα εκτός τμήματος. Τυχόν παραπάνω μαθήματα που έχει κατοχυρώσει ένας φοιτητής/τρια, από αυτά που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου του/της εμφανίζονται υποχρεωτικά στο Παράρτημα Διπλώματος. Για την κατοχύρωση ενός εξαμήνου απαιτούνται 30 ECTS (ή 20 ECTS για ένα τρίμηνο).

Όταν ο φοιτητής επιστρέψει θα πρέπει να προσκομίσει επίσημο έγγραφο όπου να αναφαίνεται ο τίτλος του μαθήματος, ο βαθμός που έλαβε στις αντίστοιχες εξετάσεις στο Ίδρυμα υποδοχής, ο αριθμός των ECTS και η κλίμακα ECTS grading σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί ή το ποσοστό [100.n/Ν (όπου n o αριθμός των φοιτητών που έχει > ή =  με το συγκεκριμένο βαθμό και N = το σύνολο των φοιτητών]. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να φαίνεται βαθμός για ΟΛΑ τα μαθήματα που είχε επιλέξει (Pass ή Fail), ώστε να προκύπτει ότι πήγε στις εξετάσεις τους.

 

Κλίμακα ECTS

% ποσοστό φοιτητών που κανονικά λαμβάνουν το βαθμό αυτό

Ορισμοί

A

10

ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ

B

25

ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ

C

30

ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ

D

25

ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ

E

10

ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ

FX

-

ΜΗ ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ

Οι διευθύνσεις των ιστοσελίδων των Πανεπιστήμιων με τα οποία υπάρχει διμερής συμφωνία είναι καταχωρημένες στην εξής διεύθυνση: https://eurep.auth.gr/el/agreementslist

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανταλλαγές Erasmus μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη παρουσίαση.

 

ERASMUS+ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης Erasmus+

Η Πρακτική Άσκηση Erasmus+ προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας να ασκηθούν σε ένα περιβάλλον εργασίας με αντικείμενο όλο το εύρος των Βιολογικών Επιστημών. Βασικός στόχος της Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ είναι οι φοιτητές να αποκομίσουν εμπειρίες από ένα διεθνές περιβάλλον εργασίας, συμπληρώνοντας, διευρύνοντας και εφαρμόζοντας τις γνώσεις που αποκτούν κατά τις σπουδές τους στο Τμήμα Βιολογίας.

 

Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Erasmus+

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών μπορούν να επιλέξουν τους φορείς υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ ως εξής:

  • από τη λίστα των διμερών συμφωνιών του προγράμματος Erasmus+ που εμφανίζεται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ.

  • μπορούν να έρθουν σε επαφή με κάποιον Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας που θα τους προτείνει κάποιον φορέα υποδοχής.

  • μπορούν να επιλέξουν από μόνοι τους το φορέα υποδοχής (π.χ. ένα ερευνητικό κέντρο, μία εταιρία, μία μη-κυβερνητική οργάνωση, κ.ο.κ.).

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

-Πρακτική Άσκηση Erasmus+ μπορούν να κάνουν όλοι οι φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών συμπεριλαμβανομένων και αυτών που:

  • Έχουν συμμετάσχει σε Erasmus+ Σπουδές

  • Έχουν συμμετάσχει σε Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Βιολογίας

  • Έχουν συμμετάσχει σε Πρακτική Άσκηση Erasmus σε προηγούμενο κύκλο των σπουδών τους.

-Οι φοιτητές δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε μαθήματα που πιστώνουν μονάδες ECTS.

-Η πρακτική άσκηση να μην αποτελεί κομμάτι της διπλωματικής εργασίας (προπτυχιακής, μεταπτυχιακής) ή της διδακτορικής διατριβής.

-Σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση αφορά ερευνητική εργασία, ο φοιτητής θα πρέπει να εντάξει την εργασία του στους στόχους και το πρόγραμμα εργασίας του φορέα υποδοχής.

 

Υποβολή αίτησης

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τις αιτήσεις της Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ βρίσκονται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ.

 

Κριτήρια επιλογής

Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται παραπάνω και βρίσκονται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΤΕΕΠ. Μετά την κατάταξη των φοιτητών από την επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ του Τμήματος Βιολογίας ακολουθεί η επιτροπή του ΤΕΕΠ η οποία αποφασίζει βάσει των διαθέσιμων κονδυλίων και του αριθμού των αιτήσεων/τμήμα, πόσοι φοιτητές θα μπορέσουν να πάνε για Πρακτική άσκηση από κάθε Τμήμα.

 

Πού και πότε θα δείτε τα αποτελέσματα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν έχουν επιλεγεί στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του ΤΕΕΠ.

Αναγνώριση μαθημάτων

Η διαδικασία της αναγνώρισης μαθημάτων γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και στην περίπτωση του Erasmus+ Σπουδές από τους συντονιστές ECTS του Τμήματος Βιολογίας.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Ενημέρωση για σπουδές ERASMUS 202210.87 MB

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.